Bratislava chce získať posledný objekt, ktorý v Sade Janka Kráľa nevlastní - ide o bývalý erotický salón...

17.2.2021
Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto Bratislava považuje Sad Janka Kráľa za významný verejný priestor, ktorý má v pláne komplexne zveľaďovať a zabezpečiť jeho adekvátne využitie. Mesto má preto záujem o kúpu nehnuteľnosti, ktorá sa na území Sadu Janka Kráľa nachádza a predstavuje posledný objekt, ktorý v tomto vzácnom priestore mesto nemá vo svojej správe. Ide o bývalý erotický salón...

"Či už sa mestu objekt podarí získať, alebo nie, budeme striktne dbať na dodržiavanie funkčného využitia územia Sadu Janka Kráľa, ktoré vyplýva z územnoplánovacej dokumentácie (parky, sadovnícke úpravy a lesoparkové úpravy). Mesto prejavilo záujem o nehnuteľnosť v areáli Sadu Janka Kráľa už koncom roka 2020. Prvotná suma, akou objekt majiteľ ohodnotil, je však pre mesto momentálne privysoká. Naďalej máme o budovu záujem, preto pokračujeme v rokovaniach a súčasného majiteľa sme vyzvali na zváženie zreálnenia ceny. Mesto si tiež nechalo vypracovať odborné analýzy na ocenenie predmetného majetku," uvádza sa v tlačovej správe, ktorú dnes magistrát poskytol médiám.

O bývalom erotickom salóne i záujme mesta o jeho kúpu sme nedávno písali aj na webe Bratislavských novín:

​"Magistrát v Sade Janka Kráľa pristúpil ku komplexnej revitalizácii dlho zanedbávanej zelene a mobiliáru a má záujem využiť samotný objekt na citlivé doplnenie nevyhnutnej vybavenosti parku pre zvýšenie komfortu návštevníčok a návštevníkov parku. Môže ísť o verejné a dôkladne udržiavané sociálne zariadenie, cenovo dostupné občerstvenie, prípadne zázemie pre verejné kultúrne podujatia, ktoré využijú priľahlé amfiteátrové sedenie. V prípade, že mestu sa nepodarí tento objekt získať pre obyvateľov, bude striktne dohliadať na dodržiavanie funkčného využitia tohto územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Podľa územného plánu je možné v lokalite Sadu Janka Kráľa umiestňovať vodné plochy, pobytové lúky, ihriská a hracie plochy, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou areálu, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy či zariadenia pre obsluhu územia. Za neprípustné je považované napríklad umiestňovanie parkovacích garáží nad terénom, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou lokality. Striktne budeme posudzovať možné zmeny objektu, jeho kvalitu či prípadné zvýšenie podlahovej plochy zvýšením zastavenej plochy alebo podlažnosti. Žiadny mestský pozemok v Sade Janka Kráľa mesto neplánuje predávať," uvádza sa vo vyjadrení mesta Bratislava.

"Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré je vlastníkom všetkých okolitých pozemkov a taktiež správcom komunikácií, plánuje zásadne obmedziť prístup vozidiel k tomuto objektu, nakoľko v samotnom sade by sa žiadne vozidlá nachádzať nemali. Mesto má možnosť obmedziť prístup automobilom priamo k predmetnej budove. Doteraz bol ako jediný prístup využívaný chodník pod Mostom SNP. Ako vlastník vzácneho parku požiadame Mestskú časť Bratislava-Petržalka o opatrný prístup pri schvaľovaní prevádzkovej doby zariadenia a nebudeme súhlasiť s nonstop prevádzkou. Sad Janka Kráľa s priľahlým nábrežím Dunaja je národnou kultúrnou pamiatkou chránenou zákonom o ochrane pamiatkového fondu a takto ho vníma aj hlavné mesto SR Bratislava. Predmetná parcela je v rámci Sadu Janka Kráľa zároveň súčasťou regionálneho biocentra. Vzhľadom na to bude potrebné možnosti prípadného budúceho využitia jestvujúceho objektu konzultovať s KPÚ Bratislava, MÚOP a orgánmi ochrany prírody," dodala hovorkyňa bratislavského magistrátu Katarína Rajčanová. 

(ts)

Páčil sa vám článok?