V Rusovciach to vrie: Ľudia chcú odvolať starostku, ale podľa časti poslancov na referendum nie sú splnené podmienky

20.9.2021

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Rusovce sú rozhádané už dlhšie, ale aktuálne boj dvoch táborov vyhrotilo nevymenovanie Rastislava Kunsta za riaditeľa miestnej školy, hoci vo výberovom konaní uspel. Na vedenie samosprávy je preto podané trestné oznámenie, časť obyvateľov žiada referendum za odvolanie starostky Lucie Tulekovej Henčelovej.

Zajtra (t.j. utorok 21.9.,pozn.red.) sa má konať miestne zastupiteľstvo v Rusovciach. Obyvatelia aktuálne žiadajú zaradiť ako bod programu aj prerokovanie ich petície. Bude sa ňou však zastupiteľstvo vôbec zaoberať?

Dlhodobý, ale doteraz skrytý konflikt dvoch táborov v Rusovciach, prešiel do otvoreného boja po nevymenovaní Rastislava Kunsta za riaditeľa miestnej školy, hoci v júnovom výberovom konaní vyhral v pomere hlasov 8:2. „Starostka sa rozhodla na základe petície 30 z možno 400 rodičov neakceptovať rozhodnutie školskej rady o výbere nového riaditeľa ZŠ a MŠ v Rusovciach, čo je cez čiaru,“ píše jeden z obyvateľov, ktorí petíciu podpísali. „Jej rozhodnutia neprinášajú Rusovciam rozvoj, ale stagnáciu pomaly už dva roky...“

Dôvodom nevymenovania riaditeľa malo byť prešetrenie údajného šikanovania zamestnancov na škole. V otvorenom liste Rade školy (z 26.8., pozn. red.), sa však riaditeľa, ktorý bol na škole aj predchádzajúcich päť rokov, zastáva 44 z približne 50 zamestnancov Základnej školy s materskou školou na Vývojovej ulici.  „My, zamestnanci takéto konanie riaditeľa rázne popierame, pričom sme adresovali p. starostke stanovisko, v ktorom sme vyjadrili podporu riaditeľovi, p. Kunstovi. V téme údajného šikanovania ostáva otázne, prečo informácie o údajnom šikanovaní začali rezonovať práve po oznámení výsledku voľby, a prečo do dnešného dňa neboli zamestnanci ZŠ s MŠ oslovení, ani p. starostkou, ani inou kompetentnou organizáciou so snahou o prešetrenie situácie, na základe čoho je skutočne možné predpokladať, že išlo o snahu zdiskreditovať osobu riaditeľa, p. Kunsta.“ píšu v otvorenom liste.

V liste sa ďalej píše, že druhým bodom odôvodnenia starostkinho nesúhlasu s vymenovaním Kunsta je odvolávanie sa na petíciu rodičov, ktorá bola vytvorená pod názvom Prosím, podporte transparentnú a objektívnu voľbu riaditeľa ZŠ s MŠ Rusovce, v ktorej sa tvorca petície odvoláva na netransparentnosť výberového konania a žiada opätovné transparentné výberové konanie. „Petíciu ku dňu, kedy p. starostka vydala nesúhlas s vymenovaním navrhnutého kandidáta p. Kunsta podpísalo 66 ľudí, čo by predstavovalo približne 7 % dotknutých osôb, ak by išlo o zákonných zástupcov detí danej školy...“ píše sa ďalej v otvorenom liste. „Zamestnanci ŽŠ s MŠ považujú priebeh výberového konania za transparentný v súlade s platnou legislatívou, opierajúc sa o fakt, že výberového konania sa zúčastnili a jeho priebeh potvrdili delegovaní zástupcovia okresného úradu a Štátnej školskej inšpekcie.“

Zdroj: FB M.V.

​Primátor Bratislavy Matúš Vallo a starostka Rusoviec PhD. Lucia Tuleková - Henčelová...

Aj preto sa spustila petícia. Obyvatelia v nej žiadajú vyhlásenie referenda za odvolanie starostky, pretože „koná proti záujmom Rusoviec pri voľbe riaditeľa školy a svojou nekompetentnosťou ohrozuje riadny chod materskej a základnej školy a samotnej mestskej časti“. Podpísalo ju viac ako 330 obyvateľov s trvalým pobytom v Rusovciach, čo predstavuje zhruba 10 % oprávnených voličov. Začiatkom septembra nasledovalo podanie trestného oznámenia na krajskej prokuratúre vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa pri voľbe riaditeľa.

Petičiari ďalej vyzývajú starostku, aby pozastavila svoj výkon funkcie, kým neprebehne vyšetrenie trestného oznámenia v súvislosti s voľbou riaditeľa školy. Argumentujú, že aj ona prebiehajúcim vyšetrovaním zdôvodňovala, keď do funkcie nevymenovala riaditeľa Rastislava Kunsta. Starostku Luciu Tulekovú Henčelovú sme požiadali o stanovisko k tejto ich požiadavke, o zdôvodnenie nevymenovania riaditeľa, aj o jej názor na referendum za jej odvolanie. Na otázky zatiaľ neodpovedala. Oslovili sme aj všetkých deväť poslancov. Reagovali štyria.

Poslanec Jozef Karácsony nepatrí k iniciátorom petície, ale podpísal ju.  „Myslím si, že pani starostka riadenie mestskej časti nezvláda. Má vlastné predstavy o fungovaní demokracie a transparentnosti. Konkrétne v mojom prípade priamo na zasadnutí nášho miestneho zastupiteľstva hrozila mojim vyhodením z práce, lebo som nehlasoval podľa jej predstáv. Podobne sa zachovala a nerešpektovala voľbu riaditeľa školy školskou radou v pomerne hlasov 8 ku 2! Ňou spomínané argumenty a prípadné podania týkajúce sa nekompetentnosti p. Kunsta mali a mohli byť riešené neskôr  školskou inšpekciu,“ tvrdí. „Či už bude petícia, referendum, prejednávané na zastupiteľstve, či spĺňa zákonné podmienky či má voľba nového starostu rok pred komunálnymi voľbami význam... Petícia význam určite má. Naši spoluobčania získavajú prehľad o momentálnom riadení Rusoviec. Je len na škodu našej mestskej časti, že sa pani starostka nedokázala odosobniť a nenadviazala na dobre rozbehnuté projekty predošlého vedenia. Nadstavba a modernizácia školskej jedálne mohli byť už za nami. Podobne je to aj s ďalšími projektmi....“  

​Poslanec Vladimír Mokráň má iný názor. „Podľa zákona o obecnom zriadení je miestne referendum o odvolaní starostu vyhlasované, ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov, a aktuálna petícia ani zďaleka túto podmienku nespĺňa,“ uviedol. „ To je však len technická stránka veci. Ešte dôležitejšie je, že dôvod, pre ktorý má byť starostka odvolávaná, je vykonštruovaný. Autori petície tvrdia, že využitím svojej legitímnej právomoci koná proti záujmom Rusoviec, avšak zabúdajú, že v prípade odôvodnených pochybností musí starostka konať obozretne. V čase voľby riaditeľa školy boli viaceré indície o tom, že v škole nie sú veci v poriadku, konala s najlepším vedomím a svedomím. Podsúvanie iných interpretácií sa nezakladá na realite.“ Na referende by sa nezúčastnil. „Referendum je dôležitý nástroj priamej demokracie, ale je veľmi nešťastné zneužívať ho - to v skutočnosti vedie k devalvácii demokracie. V Rusovciach je veľmi silný politický boj ľudí spojených s bývalým vedením voči dnešnej starostke, ktorá sa previnila najviac tým, že neobhajuje záujmy miestnych (ale nielen miestnych) podnikateľských skupín. Súčasťou tohto boja je aj silná informačná kampaň a ako sa blížia skutočné voľby, vyťahujú sa stále silnejšie zbrane - jednou z nich je práve aj aktuálna petícia.“

Podobne to vidí poslankyňa Katarína Zjavková. „Momentálne nie sú splnené podmienky referenda, vzhľadom k nedostatočnému počtu podpisov, ktoré sú potrebné. Nebolo možné podpisy skontrolovať a teda v tomto momente by som sa referendu na zastupiteľstve nevenovala,“ reagovala. „Dôvod referenda nepovažujem za dostatočný, keďže starostka pri výberovom konaní a vymenovaní riaditeľa konala podľa zákona č. 596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 3. Konala legitímne a nebol porušený žiadny zákon. Okrem iného iniciátor referenda nie je obyvateľom Rusoviec, nevieme o koho ide, čo vzbudzuje pochybnosti.“

Dodala, že na referende by sa tiež nezúčastnila. „Odvolávanie starostky kvôli tomu, že konala podľa zákona a ničoho trestného sa nedopustila, určite nepodporím. V tejto situácii vnímam referendum ako zneužitie tohto demokratického nástroja.  Komunálne voľby sú síce až o rok, ale kampaň sa začína skôr a ako sa zvyknú pred voľbami vyťahovať rôzne zbrane, tak toto referendum sa javí ako jedna z nich.“

Ani podľa poslanca Róberta Kalmára nie je táto petícia záväzná. „Aby bola, musí ju podpísať 30 % oprávnených voličov. Táto podmienka podľa mojej vedomosti nebola splnená. Z toho dôvodu je potrebné chápať predloženie takejto petície v kontext diania v Rusovciach. Nedá sa to preto považovať za nič iné ako jeden z krokov v rámci špinavej kampane proti starostke, kde sa vyťahujú zástupné problémy a vytvára sa obraz, ktorý je ďaleko od reality. Preto nevidím dôvod, aby sa touto petíciou  zaoberalo miestne zastupiteľstvo a petícia by mala byť vybavená štandardným spôsobom ako každá iná v zmysle platných pravidiel na vybavovanie petícii na miestnom úrade našej mestskej časti.“

(in)

 

 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie