Súkromné parkovisko na Šintavskej chcú zrušiť: Mestská časť ho žiada do svojej správy

12.9.2020
0
Súkromné parkovisko na Šintavskej

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Súkromné parkovisko na Šintavskej je po spustení parkovacieho systému v Petržalke plné a v poradovníku čakajú ďalší záujemcovia. Zrejme sa nedočkajú, mestská časť ho žiada do svojej správy.

Cena 44 eur na mesiac za osobné auto je pre nerezidentov rozhodne zaujímavejšia, ako platiť za nočné parkovanie jedno euro na hodinu na rezidenčných parkoviskách. Miesto si tu však platia aj domáci, ktorí majú v tejto oblasti problém zaparkovať. Na Šintavskej sú odparkované aj karavany či nákladné autá, vyhradené miesto tú má vyše 120 vozidiel.

Ako nám prezradil správca, ktorý sa o parkovisko stará, kým v predchádzajúcich rokoch mali vždy zopár miest voľných, po spustení parkovacej politiky sú plní.

Zdroj: Marián Dekan

Prenajímať v Petržalke, ktorá trpí zúfalým nedostatkom parkovacích miest aj pre samotných rezidentov, parkovisko súkromníkovi, sa však javí ako absurdné. Aký bol motív k tomuto rozhodnutiu? Pýtali sme sa hovorkyne magistrátu Kataríny Rajčanovej, keďže parkovisko stojí na pozemkoch mesta. „Uvedený pozemok registra „C“ KN, parc. č. 1812, k.ú. Petržalka bol prenajatý Zmluvou o nájme pozemku Mestskému parkovaciemu systému, spol. s r.o., ktorá bola ukončená ku dňu 31.08.2014.

Zdroj: Marián Dekan

​Dňa 01.09.2014 nadobudla účinnosť Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií v Bratislave, uzatvorená medzi prenajímateľom (hl. mestom) a tretím subjektov, spoločnosťou BESICO SK, s.r.o.,“ vysvetlila, pričom dodala, že mesto sa aktuálne snaží zmluvu ukončiť.

„K výpovedi zmluvy so spoločnosťou BESICO došlo z dôvodu, že mestská časť žiada parkovisko do svojej správy. Na základe ich žiadosti vedenie mesta vydalo pokyn na ukončenie zmluvného vzťahu.“
To však, zdá sa, nie je také jednoduché. „Prvú výpoveď zmluvy odoslanú poštou si adresát spoločnosť BESICO SK neprevzala. Druhý pokus o doručenie výpovede bol uskutočnený prostredníctvom doručenia do elektronickej schránky spoločnosti. Na základe elektronickej doručenky bola výpoveď doručená spoločnosti dňa 25.7.2020. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, tj. výpovedná doba plynie v mesiacoch august a september 2020.“

(in)

Páčil sa vám článok?