Nový pokyn mestským policajtom: Dávajte papuče, namiesto napomenutia pokuty a to minimálne 30 eur

24.2.2020
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Príslušníci mestskej polície v bratislavskej Petržalke dostali od svojho veliteľa pokyn, ktorého obsah nás zarazil. Podľa pokynu musí mestský policajt počas služby vyhľadať alebo riešiť minimálne sedem priestupkov, to však nie je zďaleka všetko.

V pokyne veliteľa expozitúry MsP Bratislava V (teda najmä Petržalka) z 21.2. 2020 Tibora Lehockého, ktorý máme v redakcii, sa napríklad hliadkujúcim policajtom prikazuje: vyhľadať alebo vyriešiť aspoň sedem potvrdených priestupkov počas každej jednej hliadkovej služby (uvedené sa vzťahuje na jednotlivca a nie na celú hliadku), priestupky prioritne riešiť v blokovom konaní (teda dávať pokuty - pozn. redakcie) či ukladať pokuty v minimálnej výške 30 eur a maximálne využívať možnosť "použitia tehnického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla z miesta priestupku", teda jednoducho dávať autám papuče.

Ak  mestský policajt rieši prestupok dohovorom či uloží pokutu nižšiu ako 30 eur, musí podľa pokynu na stálu službu MsP "bezodkladne nahlásiť jasný dôvod takéhoto rozhodnutia".

Obrátili sme sa na hovorcu MsP Petra Plevu s otázkou, či je pokyn veliteľa autentický, Pleva nás odkázal na magistrát. Nejde totiž o iniciatívu petržalského veloteľa, ten sa v pokyne odvoláva na poradu, ktorú mali deň predtým velitelia expozitúr s náčelníkom MsP Marekom Gajdošom.

Hovorca magistrátu Peter Bubla pravosť pokynu nepoprel a okomentoval ho nasledovne: "V tomto prípade nešlo o to určiť počet priestupkov, ktoré musia mestskí policajti vyriešiť, ale cieľom bolo reagovať na nepriaznivý trend, že polícia nie je pri riešení priestupkov dôsledná. Celá táto vec má v zásade dve roviny. Jednak je to samotná formulácia pokynu veliteľa, ktorá – otvorene hovoríme – nebola šťastná. Treba povedať, že žiadny nadriadený, vrátane náčelníka, nie je oprávnený v konkrétnom prípade nariadiť podriadenému policajtovi uloženie blokovej pokuty v určitej, pevne danej výške. A zároveň v tomto pokyne chýbalo aspoň minimum vysvetľujúcich informácií. Na druhej strane je však pravdou, že od verejnosti evidujeme zvýšený dopyt po tom, aby si mestskí policajti takpovediac „robili svoju prácu poriadne“, teda aby boli dôslední a nekompromisní pri prejednávaní priestupkov, ktoré strpčujú život ostatným obyvateľom nášho mesta a aby vec nevybavili len napomenutím. Aj štatistiky mestskej polície ukazujú, že počet uložených napomenutí je neprimerane vysoký k celkovému množstvu riešených priestupkov."

Pokyn veliteľa MsP Bratislava V:

Zdroj: BN

Môžeme teda ešte rátať namiesto pokuty s napomenutím? ​"Samozrejme, mestský policajt stále môže vybaviť vec napomenutím, najmä v prípadoch, ak pri zistenom priestupku existujú tzv. poľahčujúce okolnosti, ktoré sa po vyhodnotení môžu premietnuť až do upustenia od uloženia blokovej pokuty. Rovnako je tu však právomoc, dokonca povinnosť nadriadeného skúmať zákonnosť a primeranosť postupu svojich podriadených aj pri určovaní výšky blokových pokút. Práve preto sa v zverejnenom pokyne objavuje povinnosť zaznamenávať dôvody, pre ktoré sa policajt rozhodol vybaviť vec napomenutím alebo pokutou do určitej výšky – tieto okolnosti sú stanovené zákonom, musia byť dané a policajt by mal byť schopný sa k nim vyjadriť," dodáva Bubla.

(ms)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.