ANKETA: Poskytnete miestnemu úradu čip od svojho vchodu?

5.7.2019
0
Kľúče

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Miestny úrad Petržalka rozposielal pred pár dňami správcom petržalských bytových domov dve žiadosti. Prvá sa týka informácie o počte domácností a osôb v nich, v druhej prosia správcov o odovzdanie čipových kľúčov od vchodov. Svoj názor vyjadrite v ankete, ktorú nájdete v článku.

Čitateľku, ktorá nám žiadosti do redakcie zaslala, rozhorčila najmä druhá žiadosť. „Veď to je súkromný pozemok! Ani miestny úrad tam nemá čo vstupovať!“ píše. „Majú problém doručiť informácie o typoch volieb? Nie je jednoduchšia a finančne úspornejšia možnosť požiadať o povolenie vstupu do bytového domu obyčajným zazvonením?“

„Dovoľte mi, prosím, osloviť vás s jednou prosbou. V rámci zlepšenia našej vzájomnej komunikácie a lepšej informovanosti obyvateľov mi dovoľte požiadať vás o súčinnosť pri zabezpečení vstupu zástupcov mestskej časti do bytových domov, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o výkone správy,“ píše sa v oficiálnej žiadosti v mene starostu Petržalky Jána Hrčku.

„Okrem lepšieho prístupu k informáciám o podujatiach či opatreniach mestskej časti je dôvodom tejto žiadosti aj zabezpečenie zákonnej povinnosti doručiť všetky potrebné informácie o všetkých typoch volieb, s čím boli v poslednom čase značné problémy.... V prípade, ak sa rozhodnete obyvateľom bytových domov vo vašej správcovskej kompetencii touto cestou zlepšiť prístup k informáciám o správe vecí verejných alebo v prípade akýchkoľvek otázok v predmetnej veci, ale aj v prípade odovzdania DEK kľúčov, kľúčov, BES príveskov atď. od vstupov jednotlivých bytových domov, kontaktujte, prosím, tlačové oddelenie miestneho úradu...“ Náklady spojené so zabezpečením DEK kľúčov, kľúčov, BES príveskov od vstupov jednotlivých bytových domov chce znášať mestská časť Petržalka.

Podľa názoru našej čitateľky, vchodové dvere do domu nie sú iba vstupnou bránou, ale aj bezpečnostným otvorom s možnosťou pripraviť užívateľom bytov rizikové situácie. Pýta sa preto, aký by bol postup prevzatia kľúča od jednotlivých subjektov? Aký doklad o prevzatí by úrad vydal? Aké by boli bezpečnostné garancie, že sa poskytnutý kľúč nedostane do nesprávnych rúk a nebude jeho kópia neskôr zneužitá? Ktorý zodpovedný zamestnanec úradu by evidoval používanie kľúčov? Kto by dával súhlas na vydanie konkrétneho kľúča a pre ktoré osoby?

Je to len na vašom rozhodnutí

O právne stanovisko k problému sme požiadali nášho spolupracovníka, JUDr. Jaroslava Gründlera. „Požadovať od zmluvného správcu alebo od orgánu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov poskytnutie kľúča na otváranie vchodu bytového domu pre zástupcu miestneho úradu s argumentáciou povinnosti doručovať písomnosti k voľbám, zlepšovať vzájomnú komunikáciu úradu s občanmi či ich odozvu smerom k mestskej časti, nemá zákonnú legitimitu,“ tvrdí.  „Žiadna z činností pri výkone samosprávy, tak ako rezultujú z ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, nie je v postavení kauzálnej súvislosti s voľným prístupom do bytového domu.“

Podľa jeho názoru, žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú prevádzky bytového domu, je neakceptovateľná a je v rozpore so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ZVBNP). „Z ustanovenia § 14 ods. 1 citovaného zákona vyplýva, že právo a povinnosť rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach dotýkajúcich sa správy domu prináleží len vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome (vlastník/ci). V zmysle povedaného rozhodnúť o sprístupnení objektu, ako aj poskytnúť informácie o počte domácností a osobomesiacoch (merná jednotka používaná pri rozúčtovaní nákladov na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome, v textácii ZVBNP nedefinovaná), môžu iba vlastníci konkrétneho domu, nie ich zmluvný správca, alebo predseda Spoločenstva vlastníkov bytov. V konkrétnom prípade je na právoplatnosť rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov.“

Petržalský a mestský poslanec a právnik Milan Vetrák nám k tomu povedal: . „Požiadavka mestskej časti (starostu Petržalky) je založená na dobrovoľnosti s cieľom pomôcť mestskej časti pri plnení jej zákonných úloh, ale nie je podľa môjho názoru vynútiteľná. V bytových domoch vykonáva správca na základne zmluvy o výkone správy (alebo spoločenstvo vlastníkov) aj rôzne iné činnosti, ktoré zákon výslovne neuvádza, ale ktoré súvisia s užívaním domu a správca na ne nepotrebuje súhlas od vlastníkov, pokiaľ sa tak nedohodli v zmluve o výkone správy. Keďže vstup do bytových domov majú aj iné osoby, napr. poštári, je namieste, aby správca informoval vlastníkov o odovzdaní jedného vyhotovenia kľúčov mestskej časti rovnakým spôsobom, akým doteraz v prípade týchto ďalších osôb.“

Pokiaľ ide o informácie o počte domácností a osobo-mesiacoch, dodal: „Ak tieto údaje nebudú obsahovať aj osobné údaje obyvateľov domu (čo nepredpokladám), správca si nemusí žiadať súhlas od vlastníkov k poskytnutiu týchto údajov starostovi, resp. mestskej časti.“

(in)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.