Manuál voliča

17.9.2018
Komunálne voľby 2018

Zdroj: BN

Páčil sa vám článok?

Voľby do orgánov samosprávy obcí, teda komunálne voľby sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 07:00 hod do 22:00 hod. Bratislavčania si zvolia primátora, starostov mestských častí, poslancov mestského zastupiteľstva a poslancov miestnych zastupiteľstiev mestských častí.

Právo voliť máte iba v mestskej časti, v ktorej máte trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕšite 18 rokov veku.

Voliť môžete len v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti musíte preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom volebná komisia zakrúžkuje vaše poradové číslo v zozname voličov a vydá vám prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta. Hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta sú označené na ľavom okraji farebným pruhom.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte vlastnoručným podpisom v zozname voličov. Pred hlasovaním sa musíte odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov (za plentu). Ak za plentu nevstúpite, okrsková volebná komisia vám hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do miestneho zastupiteľstva a na hlasovacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva môžete zakrúžkovať najviac toľko poradových čísel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu mestskej časti a na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Za plentou vložíte do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Na požiadanie vám okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky náhradné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vložíte do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Ak nemôžete upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôžete čítať alebo písať, oznámite to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Vtedy máte právo vziať so sebou za plentu inú spôsobilú osobu, aby podľa vašich pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Vás aj druhú osobu člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Ak nemôžete pre zdravotné postihnutie vložiť obálku do volebnej schránky, môžete požiadať, aby obálku do volebnej schránky vložila iná osoba, nie však člen volebnej komisie.

Ak  sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať mestskú časť a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky ste povinný vhodiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustíte priestupku, za ktorý vám hrozí pokuta 33 eur.

Koľko kandidátov na poslancov krúžkujete:

Mestská zastupiteľstvo  (bude mať 45 poslancov, ktorí sa volia v 17 volebných obvodoch):

Staré Mesto - volia sa 4 poslanci
Podunajské Biskupice - volia sa 2 poslanci
Ružinov - volia sa 7 poslanci
Vrakuňa - volia sa 2 poslanci
Nové Mesto - volia sa 4 poslanci
Rača - volia sa 2 poslanci
Vajnory - volí sa 1 poslanec
Devín - volí sa 1 poslanec

Devínska Nová Ves - volí sa 1 poslanec
Dúbravka - volia sa 3 poslanci
Karlova Ves - volia sa 3 poslanci
Lamač - volí sa 1 poslanec
Záhorská Bystrica - volí sa 1 poslanec

Čunovo - volí sa 1 poslanec
Jarovce - volí sa 1 poslanec
Petržalka - volia sa 10 poslanci
Rusovce - volí sa 1 poslanec

Miestne zastupiteľstvá:


Staré Mesto
- bude mať 25 poslancov, volia sa v 8 volebných obvodoch (krúžkujú sa v závislosti od obvodu 3 až 4 kandidáti)

Podunajské Biskupice - budú mať 15 poslancov, volia sa v 3 volebných obvodoch (krúžkujú sa v závislosti od obvodu 4 až 6 kandidátov)

Ružinov - bude mať 25 poslancov, volia sa v 9 volebných obvodoch (krúžkujú sa v závislosti od obvodu 2 až 3 kandidáti)

Vrakuňa -  bude mať 15 poslancov, volia sa v 4 volebných obvodoch (krúžkuje sa v závislosti od obvodu 1 až 6 kandidátov)

Nové Mesto -  bude mať 25 poslancov, volia sa v 4 volebných obvodoch (krúžkujú sa v závislosti od obvodu 5 až 7 kandidáti)

Rača - bude mať 15 poslancov, volia sa v 3 volebných obvodoch (krúžkujú sa v závislosti od obvodu 2 až 10 kandidáti)

Vajnory - budú mať 9 poslancov, volia sa v 1 volebnom obvode (krúžkujú sa 9 kandidáti)

Devín - bude mať 7 poslancov, volia sa v 1 volebnom obvode (krúžkujú sa 7 kandidáti)

Devínska Nová Ves - bude mať 12 poslancov, volia sa v 1 volebnom obvode (krúžkuje sa 12 kandidáti)

Dúbravka -  bude mať 25 poslancov, volia sa v 4 volebných obvodoch (krúžkujú sa v závislosti od obvodu 6 až 7 kandidáti)

Karlova Ves - bude mať 25 poslancov, volia sa v 4 volebných obvodoch (krúžkujú sa v závislosti od obvodu 5 až 7 kandidáti)

Lamač - bude mať 7 poslancov, volia sa v 1 volebnom obvode (krúžkujú sa 7 kandidáti)

Záhorská Bystrica - bude mať 9 poslancov, volia sa v 1 volebnom obvode (krúžkujú sa 9 kandidáti)

Čunovo - bude mať 7 poslancov, volia sa v 1 volebnom obvode (krúžkujú sa 7 kandidáti)

Jarovce - budú mať 7 poslancov, volia sa v 1 volebnom obvode (krúžkujú sa 7 kandidáti)

Petržalka -  bude mať 35 poslancov, volia sa v 6 volebných obvodoch (krúžkujú sa v závislosti od obvodu 5 až 7 kandidáti)

Rusovce - budú mať 9 poslancov, volia sa v 1 volebnom obvode (krúžkujú sa 9 kandidáti)

Páčil sa vám článok?