Pohrebníctvo Marianum vysvetľuje, prečo môžu hrobové miesta zdražieť ešte viac

24.10.2023
0

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Aj tentoraz sa v dušičkovom období, od 1. do 8. novembra, predĺžia otváracie hodiny bratislavských cintorínov i krematória, pričom si na klientskych pobočkách Správy cintorínov zároveň môžete vybaviť svoje podlžnosti, zmluvy či povolenia. Mestské pohrebníctvo Marianum ešte v lete informovalo, že zdražuje služby, ktorých cena môže ísť neskôr dokonca vyššie. Na najčastejšie otázky našich čitateľov odpovedá vedúca obchodného oddelenia Katarína Šemberová. Nové ceny za hrobové miesta uvádzame v závere textu.

Nový cenník, ktorý platí od augusta tohto roku, zohľadňuje nielen typ hrobového miesta, ale takisto plochu, ktorú na cintoríne zaberá. Napríklad pri jednom hrobe sa cena zvýšila na 21 eur za rok. Platí aj v prípade, že sú v ňom pochovaní viacerí zosnulí?

Áno. Cena 21 eur za rok je rovnaká bez ohľadu na to, aký počet osôb je pochovaných v jednom hrobe.

Ponúkate po zdražení cenníka aj nejaký nový servis, alebo ste zlepšili doterajší? Aké konkrétne služby spojené s nájmom hrobového miesta poskytuje správca cintorína?

Ide najmä o služby ako je vedenie elektronickej evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska a sprístupnenie nájomcom, správa pohrebiska, zber a odvoz odpadu, zhodnotenie odpadu z pohrebiska, dodávka úžitkovej vody, zabezpečenie osvetlenia (ak je na pohrebisku vybudované), sprístupňovanie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín, správa márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované, prevádzka, údržba (kosenie trávnatých plôch, zimná údržba a podobne), oprava, rekonštrukcia komunikácií, domov smútku, inventarizácia zelene a drevín a ich priebežnú aktualizáciu pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti pohrebiska, údržba zelene a drevín (rezy a výruby) na pohrebiskách. Poplatok za tieto služby je nájomca povinný platiť spolu s nájomným za hrobové, urnové či hrobkové miesto. Marianum neustále pracuje na zlepšovaní poskytovaných služieb na pohrebiskách, ktoré má vo svojej správe.

Zdroj: BN

​Pre imobilných ľudí budú v "dušičkových" dňoch na cintorínoch Vrakuňa, Slávičie údolie a v Krematóriu k dispozícii elektromobily.

Niekedy však nemožno veľmi hovoriť o údržbe okolia pietneho miesta - napríklad v staršej časti cintorína na Slávičom údolí, kde je jeden hrob tesne vedľa druhého, bez oddeľujúcich chodníkov. Za akú starostlivosť si teda priplácame v takomto prípade?

Spoločnosti Marianum ako správcovi cintorína vznikajú zvýšené náklady napríklad na likvidáciu a zhodnotenie odpadu, na energie, ak sú na cintorínoch vybudované osvetlenia, takisto náklady na údržbu zelene a podobne. Zároveň sa do zvýšenej ceny premietla aj inflácia.

Do nového cenníka ste zaviedli aj inflačnú doložku. Znamená to, že cena za nájom hrobového miesta sa môže o ďalší rok či dva opäť zvýšiť?

Znamená to, že ak kumulatívna miera inflácie od poslednej zmeny cenníka stúpne aspoň o 5 percent, vtedy môžu byť ceny upravené. Čiže ak by táto situácia nastala napríklad o päť rokov,  tak cenník sa upraví v zmysle inflačnej doložky tak, ako uvádza VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Hlavného mesta SR mesta Bratislavy.

Zdroj: ac

​Cintorín Slávičie údolie

Mnohí nájomcovia hrobového miesta uzavreli zmluvu na viac rokov dopredu ešte pred zdražením. Zatiaľ sa ich teda zvýšené ceny netýkajú?

Zvýšenie cien sa bude týchto nájomcov týkať až v momente, keď im vyprší aktuálna platnosť platby za nájom a služby spojené s nájmom hrobového miesta. Ak napríklad nájomca zaplatil za nájom a služby do roku 2033, tak nové ceny sa ho budú týkať až v roku 2033. Naopak, ak niekomu končí platba tento rok, tak sa ho nový cenník bude týkať už tento rok.

• Koľko zaplatíte

- Pohrebníctvo Marianum zvýšilo poplatky za svoje služby od augusta tohto roku, pričom nový cenník má zohľadniť náklady spojené so správou cintorínov na území mesta. Zároveň zavádza aj inflačná doložku.

- V pôvodnom cenníku sa rozdielna plocha hrobových miest nezohľadňovala, teraz je to inak. Doterajšia jednotná cena 13,53 € za rok sa pri urnovom mieste mení na 14 € až 17 €, podľa toho, či ide o uloženie do kolumbária alebo do zeme. Pri hroboch ide o zvýšenie na 21 € (jeden hrob) až 126 € (šesťhrob), pri kryptách od 42 € (jedna krypta) do 168 € (štvorkrypta).

(ac)

Páčil sa vám článok?