Taxikári zaplatia za parkovacie miesta viac

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestské zastupiteľstvo Bratislavy na svojom októbrovom zasadnutí rozhodlo o zmene všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta č. 7/1997 o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva celomestského významu vyhradeného ako parkovacie miesta vozidiel taxislužby.

Novela VZN obsahuje zvýšenie poplatku na území mestských častí Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Petržalka a Karlova Ves. V Starom Meste ide o zvýšenie z pôvodnej ceny 25 000 korún na 36 500 za jedno parkovacie miesto na rok. V mestských častiach Nové Mesto, Ružinov, Petržalka a Karlova Ves ide o zvýšenie z pôvodnej ceny 8000 na 12 000 korún za jedno parkovacie miesto na rok. Nové VZN nadobudne účinnosť 1. januára 2000.

Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli zabezpečiť aj splatenie dlhov mesta, maximálnu návratnosť jednotlivých projektov financovaných z obligácií a dosiahnuť, aby splatenie istiny sa realizovalo do jednej tretiny z vlastných zdrojov. Cieľom týchto opatrení je minimalizovať dlhovú službu mesta v najbližších štyroch rokoch a úloha zostaviť rozpočet hlavného mesta na rok 2000 tak, aby si mesto udržalo svoje ratingové hodnotenie. Mesto Bratislava má ambíciu zvýšiť aj svoju aktivitu so zameraním na možné čerpanie podporných fondov Európskej únie. Následne má tiež záujem odpredať podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré neprinášajú pre Bratislavu priamy finančný efekt, pričom sa zachová objem predaja a prenájmu nehnuteľného majetku v rozpočtových príjmoch.

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj účasť hlavného mesta na upisovaní akcií v Hasičskej poisťovni, a. s. Bratislava, formou nepeňažného vkladu časti pozemku v Starom Meste. Bratislava tým získa jedno miesto v dozornej rade a jedno miesto v predstavenstve spoločnosti.

V rámci transformácie mestských domovov dôchodcov a penziónov pre dôchodcov na zariadenia sociálnych služieb mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu Domova-penziónu Na barine 5 na kombinované zariadenie typu domov dôchodcov a domov-penzión pre dôchodcov. Rozhodlo aj o zúžení okruhu žiadateľov o poskytnutie služieb v Dome tretieho veku, v Domove na Rozvodnej 25, na Rusovskej ceste 58, Na barine 5 o alkoholikov a sociálne neprispôsobivých občanov.

(int)

Páčil sa vám článok?