Nezávislá skupina expertov vylúčila negatívne dopady električkovej trate na budovu SND, rezortu kultúry to opäť nestačí

4.3.2021
SND električka PRibinova - trasa

Zdroj: JTRE

Páčil sa vám článok?

Magistrát v októbri minulého roka zriadil medzinárodnú expertnú skupinu na vyhodnotenie možnosti technického riešenia novej električkovej trate na Pribinovej ulici, ktoré zamedzí negatívnym dopadom na budovu SND. Experti skupiny potvrdili, že je možné pred divadlom prevádzkovať električkovú trať bez výrazného vplyvu na budovu divadla.

V pracovnej skupine sa zišli odborníci na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru z inštitúcií nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku, Belgicku, Francúzsku a Švajčiarsku. Do skupiny nominovalo odborníkov aj ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo. "Cieľom nezávislej odbornej skupiny bolo vyhodnotiť, či je technicky možné realizovať v blízkosti SND električkovú trať spôsobom, ktorý zamedzí negatívnym dopadom hluku a vibrácií na divadlo,"uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Členovia skupiny v spoločnom prehlásení súhlasia, že je možné pred divadlom stavať a prevádzkovať električkovú trať bez výrazného vplyvu na divadlo v prípade, že budú prijaté primerané opatrenia. Prehlásenie obsahuje aj podrobný popis odborných krokov, ktoré bude nutné vykonať, aby sa tieto opatrenia zabezpečili. Zahŕňať majú napríklad technickú kontrolu stavu budovy divadla a garáží, statický a konštrukčný posudok existujúcej konštrukcie garáží, meranie existujúceho charakteru hlučnosti a vibrácií v budove SND, stanovenie cieľových akustických kritérií, meranie hlučnosti a vibrácií v blízkosti koľajových tratí či porovnanie existujúcich električkových tratí vedených v blízkosti divadiel vo svete. "Na základe týchto poznatkov bude následne realizovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá vyhodnotí schopnosť konkrétnych technických riešení naplniť požiadavky na zamedzenie negatívneho vplyvu hluku a vibrácií, ako aj ekonomickú náročnosť týchto riešení," spresnila Rajčanová

Mesto v októbri 2019 verejnosti odprezentovalo výsledky odbornej štúdie, ktorá odporučila trasu po Pribinovej ulici ako najlepšiu pre zavedenie nosného dopravného systému do územia Nového centra, v ktorom sa v najbližších rokoch bude pohybovať 200 tisíc ľudí denne. Ostatných 6 posudzovaných variantov trasy bolo zároveň vyhodnotených ako nerealizovateľné z dôvodu zásadných technických prekážok, pozemkových vzťahov a negatívnych dopadov na dopravu. Nová trať má nosnou koľajovou dopravou prepojiť centrum mesta, Petržalku, Ružinovskú električkovú radiálu a budúcu električkovú radiálu v smere do Podunajských Biskupíc a Vrakune. V Novom centre má zároveň zabrániť dopravnému kolapsu, nakoľko toto územie z pohľadu počtu návštevníkov, pracujúcich a rezidentov nebude možné efektívne obslúžiť individuálnou automobilovou dopravou. 

Nezávislí odborníci spoločným prehlásením teraz potvrdili, že existujú riešenia, ktoré by mali umožniť prevádzku električkovej trate spôsobom, ktorý hlukom alebo vibráciami neohrozí prevádzku divadla. "S výstupom medzinárodnej odbornej skupiny sme oboznámili ministerku kultúry, ako aj vedenie Slovenského národného divadla," konštatuje Rajčanová s tým, že ministerstvo kultúryako vlastník pozemkov pred divadlom doteraz nevyjadrilo súhlas s možnosťou trasovania novej električky po Pribinovej aj kvôli obavám o možných dopadoch hluku a vibrácií na budovu divadla.

Mesto deklaruje a verí, že ministerka pod váhou odborných argumentov expertov pristúpi k spoločnej snahe realizovať ďalšie odborné kroky, ktoré budú pokračovať štúdiou uskutočniteľnosti s konkrétnymi technickými riešeniami trate pred divadlom.

Magistrát ponúkol kompromisnú trasu električky obchádzkou okolo SND: Rezort kultúry opäť bojkotuje aj tento návrh

Mesto na základe podnetov od ministerstva kultúry a Slovenského národného divadla pristúpilo ku kompromisu a navrhlo k trase električky po Pribinovej doplniť dodatočnú obchádzku okolo SND. Ministerstvo kultúry však zatiaľ odmietlo podporiť aj toto kompromisné riešenie a naďalej odporúča nerealizovateľnú trasu cez Dostojevského rad a Landererovu ulicu.

Ministerstvo kultúry potvrdilo, že v utorok (2. 3.) dostalo spoločné prehlásenie nezávislej skupiny expertov. Zároveň upozorňuje, že sa v ňom píše, že až štúdia uskutočniteľnosti určí, či je technicky možné vybudovať električkovú trať bez toho, aby mala negatívny vplyv na prevádzku národného divadla. "Vzhľadom na to, že spomínaná štúdia nie je obsahom spoločného prehlásenia nezávislej skupiny expertov a expertiek a v záujme získania uceleného obrazu si ministerstvo kultúry vyžiadalo od magistrátu na doplnenie jednotlivé stanoviská členov a členiek expertnej skupiny, znenie zadania pre pracovnú skupinu a podkladov, ktoré dostali a z ktorých vychádzali pri formulovaní spoločného prehlásenia," uviedol Michal Hajtol z oddelenia komunikácie a protokolu rezortu kultúry. Ministerstvo zároveň tvrdí, že už dlhodobo žiada od magistrátu spomínanú štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá má obsahovať najmä odbornú akustickú štúdiu.

(ts,nc)

 

Páčil sa vám článok?