Magistrát ponúkol kompromisnú trasu električky obchádzkou okolo SND: Rezort kultúry opäť bojkotuje aj tento návrh

6.11.2020
Nová kompromisná trať so slučkou okolo SND

Zdroj: magistrát mesta Bratislava

Páčil sa vám článok?

Mesto na základe podnetov od ministerstva kultúry a Slovenského národného divadla pristúpilo ku kompromisu a navrhlo k trase električky po Pribinovej doplniť dodatočnú obchádzku okolo SND. Ministerstvo kultúry však zatiaľ odmietlo podporiť aj toto kompromisné riešenie a naďalej odporúča nerealizovateľnú trasu cez Dostojevského rad a Landererovu ulicu.

Magistrát opäť upozorňuje, že aby predišlo kolapsu v zóne Nového centra, musí zabezpečiť fungujúci nosný dopravný systém, a preto proces prípravy novej električkovej trate už nemôže odkladať. Aj napriek tomu, že mesto zatiaľ nezískalo súhlas ministerstva ku kompromisnému riešeniu, v najbližších dňoch predloží do procesu zmien a doplnkov územného plánu trasu po Pribinovej doplnenú o slučku okolo budovy divadla a diskusia s ministerstvom sa tak presunie do územno-plánovacieho procesu. 

Mesto deklaruje, že reflektuje záujem divadla v budúcnosti vo väčšej miere využívať priestor pred budovou divadla na verejné podujatia v exteriéri. "Ako kompromis preto do zmien a doplnkov územného plánu, ktorý definuje možnosti rozvoja v tomto území, navrhujeme možnosť kombinovanej prevádzky električky a pridávame okrem priamej trasy pred divadlom aj slučku okolo divadla, ktorá sa v diskusii s ministerstvom a divadlom ukázala ako ďalšia možnosť trasovania električky," uviedla hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

"Mrzí nás, že ani rok po verejnom odprezentovaní výsledkov šesťmesačnej práce odbornej skupiny na vyhodnotenie dostupných variantov trasovania električky v území, ministerstvo nie je ochotné podporiť jediné možné kompromisné riešenie," deklaruje vo svojom stanovisku mesto a zároveň sa obáva, že v situácii, keď ministerstvo teraz navrhuje alternatívnu trasu, ktorej realizovateľnosť bola už dávno jasne vylúčená, odďaľovanie procesu prípravy novej trate by už prinášalo len opakujúce sa argumenty, ktoré nereflektujú reálne možnosti územia.

Zdroj: magistrát mesta Bratislava

​Novonavrhnutá trasa po Pribinovej doplnená o slučku okolo budovy divadla

Zdroj: magistrát mesta Bratislava

Trasa po Pribinovej ulici pred novou budovou SND, po Košickej a Miletičovej ulici, s napojením na električkové trate na Záhradníckej a Šafárikovom námestí sa podľa mesta ukázala ako najvhodnejšia

Zmeny a doplnky územného plánu sú územnoplánovacím podkladom, aby sa mohli začať skúmať navrhnuté trasy a až za tým nasleduje štandardné povoľovacie konanie. Mesto pri posudzovaní najvhodnejšej trasy električky cez Nové centrum ešte pred spustením procesu zmien a doplnkov územného plánu  s odborníkmi vyhodnotilo sedem možných trás. Ako jednoznačne najlepšia sa ukázala trasa po Pribinovej ulici pred novou budovou SND, po Košickej a Miletičovej ulici, s napojením na električkové trate na Záhradníckej a Šafárikovom námestí. Ukázali to aj dáta z dopravného modelu, táto trasa mala obslúžiť najviac cestujúcich a zároveň mala mať najkratšiu jazdnú dobu, čím by zjednodušila verejnú dopravu ľudí nielen do Ružinova, Petržalky a Starého Mesta, ale aj do Podunajských Biskupíc a Vrakune po budúcej električkovej radiále, ktorá bude napojená práve na trasu v Novom centre. Túto trasu je zároveň možné realizovať najrýchlejšie a za najnižšie náklady. 

Zvyšné posudzované trasy by podľa vyjadrenia magistrátu čelili zásadným prekážkam, t.j. boli by nerealizovateľné kvôli neprijateľným dopadom na dopravu v zóne, kvôli majetkovoprávnym vzťahom,  alebo kvôli iným technickým prekážkam. "Variant trasy po Landererovej ulici, ktorý bol v následnej  verejnej diskusii najčastejšie spomínaný, nie je možný, nakoľko v priestore severne od komunikácie bola v minulosti už schválená výstavba ďalších veľkých projektov. Tieto projekty budú realizované v najbližších rokoch a do zostávajúceho priestoru ulice sa električková trať popri ostatných dopravných profiloch potrebných pre toto územie jednoducho nezmestí," pripomenula Rajčanová a dodala, že tento variant v zúženej podobe, pri obmedzení jazdných pruhov na komunikácii, by mal zase katastrofické dopady na cestnú dopravu v najdôležitejšej križovatke v tomto území, ktorá od budúceho roka napojí novovybudovanú rýchlostnú cestu R7 v smere do centra. Trasa po Dostojevského rade - Landererovej – Čulenovej – Pribinovej, ktorú ministerstvo najnovšie komunikovalo ako nimi preferovanú, je podľa mesta rovnako nerealizovateľná. "Okrem zásadných negatívnych dopadov na dopravu na Dostojevského rade a na Landererovej, táto trasa je nezlučiteľná s celou organizáciou dopravy na Čulenovej pre obsluhu už existujúcich alebo schválených budov v tejto zóne," objasnila hovorkyňa mesta Bratislava.

Výhrady ministerstva kultúry a Slovenského národného divadla voči trase po Pribinovej sa týkali možných dopadov hluku a vibrácií z trate na vnútorné priestory divadla a dopadov na verejný priestor pred divadlom. Mesto preto zriadilo odbornú pracovnú skupinu zloženú z odborníkov na akustiku, architektúru a dopravné inžinierstvo zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska za účelom vyhodnotenia najvhodnejšieho technického riešenia trate, ktoré zamedzí negatívnym dopadom trate na divadlo. "Ministerstvo kultúry SR aj Slovenské národné divadlo do tejto pracovnej skupiny, ktorá dnes prvýkrát zasadá, nominovalo svojich zástupcov. Bez vyhovujúceho technického riešenia sa o výstavbe električkovej trate pred divadlom nebude ďalej uvažovať," informovala o aktuálnej situácii Rajčanová.

Podrobné mapovanie tohto územia Metropolitným inštitútom Bratislavy zároveň ukázalo, že vzhľadom na základné fyzické a priestorové danosti, akými sú napríklad prirodzená príťažlivosť rieky, aktívny parter budov, južná orientácia nábrežnej promenády a zelená infraštruktúra, sa aj v budúcnosti bude rekreačná a pobytová funkcia sústreďovať v priestore na nábreží a nie na Pribinovej ulici, ktorá aj dnes slúži primárne na peší a cyklistický prístup a tranzit cez územie. "Sme presvedčení, že električka po Pribinovej môže skvalitniť tento verejný priestor a priniesť život, z ktorého bude benefitovať aj samotné divadlo, pričom sa nedotkne pobytovej časti námestia ani polkruhového predpolia budovy divadla a pri kvalitnom riešení detailov vie byť vhodne integrovaná do urbánnej štruktúry," tvrdí mesto.

 Diskusia s rezortom kultúry sa tak presunie do územno-plánovacieho procesu, prípadne do procesu participácie v následnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie, územnom a stavebnom konaní. "Vo výsledku budeme môcť postaviť tú trať, s ktorou bude súhlasiť vlastník dotknutých pozemkov, t.j. Ministerstvo kultúry SR, pretože bez jeho súhlasu nie je možné stavbu električkovej trate realizovať," dodáva mesto.

(ts,nc)

 

Páčil sa vám článok?