Vráti električka do Petržalky opäť „taškové“ nákupy?

19.1.2019
Petržalka

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Zaujíma vás URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - RIEŠENIE CENTRÁLNEJ ROZVOJOVEJ OSI PETRŽALKY? Verejné prerokovanie konceptu spolu s odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční 6. februára o 17.00 h v sále DK Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici.

Informuje o tom hlavné mesto na webovej stránke Petržalky. Koncept štúdie je zverejnený aj na stránke www.bratislava.sk v časti Samospráva – Hlavná architektka a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu na magistráte. Pripomienky prijíma hlavné mesto do 15. februára.

Spracovateľom vyše 120-stranového dokumentu, ktorý obsahuje návrhy, riešenia, nákresy, tabuľky, porovnania či príklady riešení z iných miest je prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD. a kol.
Jadrom riešeného územia je priestor v okolí Chorvátskeho ramena a línie električkovej trate.

„Podstatná časť riešeného územia tvorila viac ako tri desaťročia stavebnú uzáveru, ktorej dôvodom bola potreba vecnej a časovej koordinácie výstavby územia s výstavbou nosného systému HD. Tým malo byť v metro, neskôr rôzne koncepcie rýchlodráhy, ľahké metro, visutá dráha. Napriek tomu, že územný plán mesta pre územie definoval funkčné využitie, výstavba sa tu nepovoľovala,“ píše sa v dokumente. Výnimkou bolo nákupné centrum Kaufland, kostol Sv. rodiny či pozastavená výstavba objektu Domino...

​Podnetom pre obstaranie tejto štúdie bolo rozhodnutie mesta vybudovať v Centrálnej rozvojovej osi trať električky. Cieľom štúdie preto bolo navrhnúť koncepciu, ako využiť toto územie. Jej závery by sa mali prejaviť aj v územnom pláne mesta. Spracovatelia štúdie vzali do úvahy dotazníkový prieskum, podľa ktorého si verejnosť najviac želala zachovať a rozvíjať zelený priestor pozdĺž Chorvátskeho ramena alebo riešiť dopravu v rozvojovej osi s dôrazom na verejnú a nemotorovú dopravu. A tak napríklad Cyklokoalícia navrhla v štúdii polohy vhodné ako bicyklové stanoviská. „V riešenom území ide v zásade o každú zastávku električky,“ píše sa v štúdii.

Koncept štúdie je vypracovaný v dvoch variantoch. Ich spoločným znakom je okrem „návratu k vode“ (štúdia navrhuje napríklad plávajúce pobytové móla), aj vytvorenie parkov a alejí či nových premostení, rátajú s vytvorením nového centra s námestím a ulicou. Nezabúdajú ani na ekológiu, napríklad vytvorenie podmienok pre zadržiavanie dažďovej vody v území či na vegetačné strechy – tie by mali byť záväzné pre všetky nové budovy. Štúdia chce realizovať aj princípy Smart Cities. Predpokladá inteligentné osvetlenie s vlastným zdrojom z verejného priestoru, inteligentné lavičky, systém automatickej prednosti električiek, systém inteligentných parkovacích miest, cyklistické trasy a bikesharing či autosharing.

Varianty sa od seba odlišujú v možnosti riešení niektorých dopravných uzlov. „Variant ´b´ je charakterizovaný vyššou intenzitou využitia územia. Jedným z jeho najdôležitejších znakov je nahradenie obchodných centier v sektoroch B4.1, C.2.1 a F.2, ktorých súčasťou sú veľké spevnené plochy parkovísk,“ píše sa v dokumente. „Štúdia variantom ´b´ tlmočí odkaz, že realizáciou električkovej trate treba v priestore centrálnej osi preferovať také formy obchodu a služieb, ktoré sú minimálne odkázané na prístupnosť automobilovou dopravou (teda napr. preferovať tzv. „taškový“ nákup pred nákupom do kufra automobilov).

Nezakreslenie nákupného centra KFLND však neznamená vyjadrenie názoru na potrebu jeho asanácie, ale ako záložný plán pre prípad, že komerčná funkcia príde do krízového režimu. Vtedy bude možné využiť stávajúci objekt  v celku alebo časti využiť na novú funkciu (teda pokračovať v stave podľa var.a) alebo - odstrániť ho a priestor preusporiadať podľa var. b.“ Perspektívne zaujímavé...

Ak chcete vedieť viac, príďte na februárové verejné prerokovanie konceptu štúdie.

(in)

Páčil sa vám článok?