Mestské časti schválili návrh pravidiel o poukazovaní poplatku za rozvoj

21.4.2017
0
Mestské časti schválili návrh pravidiel o poukazovaní poplatku za rozvoj - starostovuia
Páčil sa vám článok?

Starostovia bratislavských mestských častí sa včera na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta (na fotografii) dohodli na podmienkach a pravidlách prevodov peňazí medzi mestskými časťami a magistrátom v súvislosti s výberom poplatku za miestny rozvoj.

Hlasovaniu starostov predchádzalo ich pracovné stretnutie so zástupcami vedenia kompetentných oddelení magistrátu. „Na stretnutí sme prerokovali hlavne procesy a mechanizmy poukázania platieb poplatku za rozvoj z mestských častí na hlavné mesto a aj spätne v prípade opodstatnenosti vrátenia poplatku za rozvoj. Na rokovaní starostov sme si ich prekonzultovali a upravili tak, aby bol proces poukazovania financií jednoduchý a prehľadný,“ informuje Jozef Krúpa, predseda združenia a starosta mestskej časti Záhorská Bystrica.

Výsledkom dnešného rokovania bola zhoda starostov na návrhu o zasielaní prislúchajúcej percentuálnej časti prijatého poplatku mestskou časťou na samostatne zriadený účet hlavného mesta kumulatívne za kvartálne obdobie s povinnosťou poukázania financií do 30 dní od ukončenia posledného kalendárneho mesiaca príslušného kvartálu. V prípade, že z rôznych právne opodstatnených dôvodov bude potrebné uplatniť vratky poplatku už odvedeného hlavnému mestu späť stavebníkovi, sa starostovia zhodli, že prostriedky na účte hlavného mesta by mali byť viazané vo vyššej pohotovostnej rezerve.

Súčasne s kvartálnou platbou pošlú mestské časti hlavnému mestu písomný súpis platcov s identifikačnými údajmi, výškou poplatku, spoločne s kópiou dokladu o vyrubení poplatku za rozvoj. „Starostovia mestských častí sa dohodli, že budú hlavnému mestu zasielať po ukončení stavby na vedomie aj kolaudačné rozhodnutie, ktoré bude slúžiť ako kontrolný mechanizmus platieb. Hlavné mesto tak bude mať k dispozícií aj evidenciu poplatkov, na ktoré už nebude možné zo strany stavebníka uplatniť vratky,“ upresňuje predseda združenia J. Krúpa. V prípade vzniku nároku na vrátenie poukázaného poplatku investorovi, pošlú mestské časti hlavnému mestu výzvy na vrátenie poplatku.

Starostovia sa navzájom informovali, že niektoré mestské časti majú v záujme poskytnúť investorovi - fyzickej osobe, ktorá nebude môcť zaplatiť platbu v plnom rozsahu, splátkový kalendár. Na právnické osoby sa splátkový kalendár vzťahovať nebude. Splátkové kalendáre si upravuje každá mestská časť samostatne. Platcovi poplatku za rozvoj vyplýva priamo zo zákona povinnosť zaplatiť poplatok, alebo v prípade splátkového kalendára prvú splátku, do 15 dní od jeho vyrubenia. To bude vystavené na základe právoplatného stavebného povolenia.

Výnos z poplatku sa delí medzi mestské časti a mesto v percentuálnom pomere 68:32, v prospech mestských častí. Príjem z poplatku budú samosprávy investovať do sociálnych zariadení, materských škôl, zelene, či komunikácií.  Aby navrhované pravidlá nadobudli platnosť a preniesli sa do reálneho života, je potrebné, aby návrhy starostov hlavné mesto podporilo. Následne magistrát zaháji proces doplnenia Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

(ts, ms, Foto: regionálne združenie starostov)

Páčil sa vám článok?