Projekt TEN-T sa už papierovo rozbieha

16.10.2007
0
Páčil sa vám článok?

Projekt TEN-T, ktorého cieľom je modernizácia infraštruktúry železníc a vybudovanie železničných koridorov na území hlavného mesta, sa opiera o štúdiu, ktorá sa v súčasnosti posudzuje z hľadiska životného prostredia.

Stavebné práce projektu TEN-T, financovaného z európskych fondov, sa v hlavnom meste začnú v roku 2010 a ich dokončenie sa očakáva o päť rokov neskôr. Sú rozdelené na tri etapy. Prvá rieši zdvojkoľajnenie trate medzi Železničnou stanicou Petržalka a hranicou s Rakúskom. V druhej etape ide takisto o zdvojkoľajnenie, tentoraz úseku medzi Železničnou stanicou Nové Mesto a Hlavnou stanicou. Tretia etapa sa týka napojenia Letiska M. R. Štefánika na železničné trate a vybudovania železničnej stanice na letisku.

Rozhodujúcou stavbou je vybudovanie trate, ktorá sa napája na už existujúcu trať, na úseku Nové Mesto - Ústredná nákladná stanica. Zabezpečí napojenie letiska v smere od Viedne. Druhú časť stavby tvorí vybudovanie železničnej trate medzi Novým Mestom a Podunajskými Biskupicami. Tá zabezpečí zapojenie letiska v smere od Žiliny a Prahy. Navrhované trate sú vedené súbežne s diaľnicou D1 po jej južnej strane.

Prepojením Bratislavy s Viedňou kapacitnou koľajovou dopravou a napojením Letiska M. R. Štefánika na železničnú sieť sa má dosiahnuť integrácia dvoch hlavných miest susedných krajín a susedných regiónov. Rekonštrukcia železničnej infraštruktúry bude mat pozitívny dosah aj na zvýšenie kvality služieb, bezpečnosť dopravy a dostupnosť centra Bratislavy z regiónov.

Pripravovaný rozvoj mesta najmä južným smerom vyvolá zvýšené nároky na prepravu cestujúcich aj vo vzťahu k centru mesta. Bude ich možné zabezpečiť aj integráciou mestskej koľajovej dopravy do železničných koridorov. Aj preto podpísali nedávno Memorandum o spoločnom postupe v príprave, realizácii a využívaní železničnej infraštruktúry na území hlavného mesta SR Bratislavy budovanej v rámci projektov TEN-T, zástupcovia mesta, železníc a ministerstva dopravy. Hlavné mesto má pripraviť električkovú trať rozchodu 1000 mm pre úsek Šafárikovo námestie - Starý most - Bosákova ulica. V úseku Bosákova ulica - Janíkov dvor sa vybuduje združenou investíciou Železníc Slovenskej republiky a Bratislavy duálny systém rozchodu 1000 mm a 1435 mm. Železnice pripravia železničné prepojenie TEN-T koridorov, vrátane staníc, ktoré zabezpečia prestup na MHD, a tiež tunel popod Dunaj.

Celkové náklady zatiaľ nie sú presne vyčíslené. Podľa Operačného programu Doprava z roku 2006 v prípade bratislavského projektu ide o výšku asi 355 263 000 EUR. S čerpaním zdrojov z EÚ sa ráta vo výške až 85 percent.

(rob)
Páčil sa vám článok?