Nové Mesto začalo obstarávať nový ÚPZ Kamenné sady

12.7.2021
územie Kamenné sady

Zdroj: MČ Nové Mesto

Páčil sa vám článok?

 Bratislavské Nové Mesto začalo s obstarávaním nového územného plánu zóny (ÚPZ) Kamenné sady 2021. Námietky, požiadavky či podnety k pripravovanej územnoplánovacej dokumentácii je možné podávať do 31. augusta. Urobiť tak môžu dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, ale aj fyzické a právnické osoby. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke.

"Z preskúmania Územného plánu zóny Kamenné sady vyplynula potreba obstarať nový územný plán. Cieľom prípravných prác je sústrediť využiteľné územnoplánovacie podklady a ostatné relevantné podklady spracované pre riešené územie, vyhodnotiť možnosti ich využitia a určiť ich záväznosť," približuje samospráva.

Zdroj:

Mapa riešeného územia

Predmetné územie v katastrálnom území Vinohradov má rozlohu viac ako 19 hektárov, jeho hranicou je bratislavský lesopark a ulice Pyrenejská, Čremchová, Brečtanová, Jeséniova, Bellova, Ôsma, Trinásta a Brusnicová.

Námietky, pripomienky či podnety je možné zaslať písomnou formou do podateľne novomestského miestneho úradu na Junáckej ulici, alebo poštou na miestne oddelenie životného prostredia a územného plánovania.

(TASR)

Páčil sa vám článok?