Dochádzalo v tržnici k nelegálnemu odberu elektriny? Od zrušeného Bastión pubu za ňu žiadajú 125-tisíc eur!

2.3.2021

Zdroj: koláž abn - FB Nová tržnica

Páčil sa vám článok?

Aj keď po reštaurácii Bastión Pub, ktorá bola dlhé roky súčasťou Tržnice na Trnavskom mýte, by ste tu dnes už nenašli ani stopu, tak správca budovy, teda spoločnosť EKO - podnik VPS podala na okresnej prokuratúre oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže. Malo by ísť o nelegálny odber elektrickej energie práve z priestorov spomínanej reštaurácie.

Keď sme pred niekoľkými dňami zverejnili informácie o tom, že reštaurácia Bastión Pub končí svoju niekoľkoročnú existenciu v priestoroch Tržnice na Trnavskom mýte, tak sa v diskusii pod odkazom na náš článok na sociálnej sieti objavili informácie od poslanca MČ Nové Mesto Tomáša Korčeka, ktorý upozornil na skutočnosť, že prevádzkovateľ podniku mal s bývalým prenajímateľom tržnice zmluvu na 5 rokov, ktorú zo strany prenajímateľa nebolo možné vypovedať. Zároveň upozornil na skutočnosť, že za nájom 526 m2 vnútorných priestorov plus cca 150 m2 plochy na letnej terase platil prevádzkovateľ Bastión Pubu sumu 1593,72 eur bez DPH mesačne, čo sa miestnemu poslancovi zdalo byť málo. Ale najzávažnejšou zverejnenou informáciou bola tá, že prevádzka odobrala viac elektrickej energie, než zaplatila za nájom a elektrickú energiu. "V tomto smere bolo podané EKO podnikom aj trestné oznámenie. Dlžná suma za odobratú elektrickú energiu je vo výške cca 100.000 eur," uviedol poslanec Korček vo svojom FB príspevku. 

Najskôr sme sa riaditeľa EKO - podniku VPS Vladimíra Mikuša opýtali, ako sa vôbec mohlo stať, že sa uzatvorila pre jednu stranu taká nevýhodná zmluva, ktorá sa nedá vypovedať a či je pravdou, že v skutočnosti platila reštaurácia oveľa vyššiu sumu za prenájom, energie a služby? "Zmluvu o nájme z 5. 6. 2019 s dobou nájmu päť rokov dojednávalo a podpisovalo bývalé vedenie, ktoré v súčasnosti v EKO podniku už nepôsobí. Súčasné nové vedenie nemá informácie o okolnostiach uzatvorenia zmluvy. Informáciou o platbách navyše taktiež nedisponujeme. Platba za nájom a energie sa platí osobitne, jedná sa o dve platby," povedal súčasný riaditeľ EKO - podniku VPS Vladimír Mikuš, ktorý funkcie nastúpil 25. mája 2020, pričom jeho predchodca skončil vo svojej funkcii v lete 2019. Podľa informácií Bratislavských novín však platil prenajímateľ správcovi každý mesiac sumu 3956 €, do čoho neboli zarátané obedy pre príslušníkov strážnej služby v Tržnici, ktoré im v Bastióne poskytovali.  

Vladimír Mikuš zároveň uviedol, že po nástupe nového vedenia začali prebiehať celoplošné kontroly odberov vody a elektrickej energie jednotlivých prevádzok. "Pri kontrole spotreby a odberov prevádzky Bastión, ktorá má cca 600 m2 sa zistilo, že mala nižšiu spotrebu ako iné prevádzky, ktoré boli niekoľkonásobne menšie. Z tohto dôvodu bolo potrebné sa touto skutočnosťou dôkladne zaoberať. Pri prvotnej kontrole bolo zistené, že elektromer nie je zaplombovaný riadnou plombou, a po odstránení ochranného krytu na elektromere sa zistilo, že jedna fáza z troch bola odpojená. O tejto skutočnosti bol spísaný záznam a taktiež bola vyhotovená fotodokumentácia. Fáza sa následne zapojila a elektromer zapečatil," napísal Bratislavským novinám riaditeľ EKO - podniku VPS.

Nakoľko ide o vážne podozrenie, tak priestor na reakciu sme ponúkli majiteľovi  podniku Bastión Pubu Ľubomírovi Fickerovi, ktorý nám k predmetnej záležitosti napísal: "Neviem čo myslel p. Vladimír Mikuš, že elektromer nebol zaplombovaný riadnou plombou, keďže elektromer si plombovali sami - EKO podnik. Zároveň disponujeme fotodokumentáciou, že plomby (bolo ich spolu 6) boli neporušené!! Okrem iného, technici EKO podniku chodili pravidelne kontrolovať a odčítavať stav elektromera, tak snáď by si asi všimli, že tam nie sú "riadne plomby". Skôr si myslím, že pán Vladimír Mikuš asi chce silou mocou navodiť dojem, že v tejto kauze elektrickej energie sme manipulovali s elektromerom. Mimochodom neviem, o akom zázname p. Mikuš hovorí, lebo my sme žiaden záznam z kontroly nevideli a ani o ňom nevedeli. K tzv. tretej fáze. Áno, po demontáži krytov rozvodnej skrine a krytov elektromeru sme videli, že mohlo prísť k uvoľneniu spoja. Zároveň sme presvedčení, že tzv. odpojenie 3. fázy tak ako tvrdí p. Vladimír Mikuš, muselo prísť pri neopatrnom odmontovávaní zariadenia respektíve tesne predtým. Dokazuje to aj odber elektrickej energie po tejto kontrole, keďže odbery boli počas ďalších 3 mesiacoch stále konštantné, dokonca ešte nižšie ako v predchádzajúcom období. Treba tiež zdôrazniť skutočnosť, že fakturácia za elektriku meranú týmto elektromerom bola len za spotrebu na osvetlenie a za spotrebu v kuchyni. Klimatizácia, vzduchotechnika, a ostatné položky elektro neboli súčasťou tohto merania a boli fakturované zvlášť."  

​Riaditeľ EKO - podniku VPS však tvrdí: "Elektromer je staršej výroby a jedná sa o podružné meranie. Výrobca ani dodávateľ zariadenia už neexistuje. Pre potvrdenie správnosti odpočtu a výpočtu odberu sme po dopojení fázy prizvali kvalifikovaného revízneho technika. Podľa písomného vyjadrenia revízneho technika bol odber dlhoročne nesprávne vyhodnocovaný. Podľa špecifikácie elektromeru a ďalších odborných kritérií vyhodnotil prepočty odberu ako nesprávne prepočítavané, o čom nám bol aj vyhotovený oficiálny záznam s okrúhlou pečiatkou. Z toho dôvodu, po prekonzultovaní nárokov EKO podniku z právneho hľadiska našou advokátskou kanceláriou sme vystavili vyúčtovanie spätne za štyri roky, nakoľko to je doba, za ktorú je možné spätne žiadať doplatenie podľa zákona v zmysle prepočtov revízneho technika."

Konkrétne malo ísť o výslednú sumu vo výške 125 610,07 eur. "Nuž, ak majú odbornú správu k tzv. odpočítavaniu elektriky priamo od revízneho technika s guľatou pečiatkou (ako tvrdí p. Mikuš), tak si dovolím tvrdiť, že tento revízny technik má vážne odborné nedostatky a budeme navrhovať príslušnému zodpovednému úradu aby sa týmto zaoberal. Zároveň poskytujeme riadne odborné stanovisko. Revízny technik, ktorý sa pre EKO podnik vyjadril k odčítavaniu údajov z elektromeru nezarátal do výpočtu koeficientu tzv. koeficient číselníka  Xs, ktorým treba viditeľný stav elektromeru prenásobiť. V našom prípade je Xs=0,1 , je na štítku elektromeru v strede,  potom celkový koeficient sa upraví na 40x0,1 =4, a dostane správnu hodnotu. Preto vyjadrenia o 10-násobnej spotrebe sú neodôvodnené a zavádzajúce. Samozrejme všetky naše podklady a odborné stanoviská poskytneme vyšetrovateľovi," dodal Ľubomír Ficker.

Šéf EKO podniku VPS zároveň tvrdí, že v dobe po dopojení odpojenej fázy nastali obmedzenia kvôli epidemiologickej situácií na Slovensku a používaná bola len letná terasa tejto reštaurácie, teda nie celé priestory a preto nevedia vyčísliť rozdiel v eventuálnom skutočnom odbere elektrickej energie (s dopojenou fázou v elektromere) za úplné priestory, ak by sa používali v bežnej prevádzke a nie v čase pandémie COVID 19. "Tvrdenie pána Mikuša že v pandemickej situácii by sme mali mať menší odber je zavádzajúce. Keďže jediný rozdiel v odbere elektrickej energie bol v osvetlení interiéru, čo je 35 svietidiel po 6W/h. (LED ziarovky) Denne to je rozdiel cca 3 kWh. Ostatné časti Bastionu ako kuchyňa, chodby, toalety a terasa boli v plnej prevádzke. Čiže žiadna pandemická situácia nemohla výrazne ovplyvniť odber elektrickej energie."

Práve v súvislosti s možným nelegálnym odberom elektrickej energie podal Vladimír Mikuš na Okresnej prokuratúre Bratislava III trestné oznámenie pre podozrenie pre spáchanie trestného činu krádeže.

Zdroj: FB T.K.

​V akom štádiu je momentálne vyšetrovanie tejto záležitosti? "Trestné oznámenie bolo podané 15.01.2021, avšak vzhľadom k aktuálne prebiehajúcim úkonom sa nie je možné podrobne vyjadrovať .Vec je aktuálne v prebiehajúcom procese, vo veci koná Okresná prokuratúra BA III., trestné oznámenie bolo postúpené miestne príslušnému vyšetrovateľovi Okresného riaditeľstva PZ BA III," povedal riaditeľ EKO - podniku VPS.

Zdroj: koláž abn - Ivan Janko

​V Bastión pube sa počas jeho existencie vystriedali skupiny ako napríklad Horkýže Slíže, IMT Smile či Tublatanka...

Ten v týchto dňoch intenzívne hľadá aj nového nájomcu, ktorý by uvoľnené priestory v podzemí Tržnice na Trnavskom mýte mohol využívať...  "Zo strany EKO podniku boli podniknuté náležité kroky v rámci získania atraktívneho nájomcu do uvoľnených priestorov. Z našej strany boli oslovené všetky známe reťazce potravín a drogérií pôsobiacich v SR. Bohužiaľ, napriek našej snahe, nakoľko v súčasnosti pretrváva stále pandémia COVID 19, nám boli zo strany oslovených reťazcov zaslané zamietavé vyjadrenia, nakoľko majú  v súčasnej dobe pozastavenú expanziu.  Naďalej však hľadáme do priestorov vhodného nájomcu. Momentálne je v procese aj príprava verejnej súťaže na nájom týchto priestorov," dodal Vladimír Mikuš.

(ars)

    Páčil sa vám článok?