Petržalka by chcela oslavy Nového roku 2021 zvládnuť aj bez zábavnej pyrotechniky

29.12.2020
Pyrotechnika sa nedá úplne zakázať! - petarda
Páčil sa vám článok?

Napriek platnému zákazu používania zábavnej pyrotechniky na celom území hl. mesta SR Bratislavy sa opakovane nájdu jednotlivci ktorí dávajú prednosť petardám, či použitiu inej zábavnej pyrotechniky. Mestská časť Bratislava - Petržalka sa obrátila na verejnosť s prosbou, aby sa porušovaniu zákazu naozaj vyhla...

Pyrotechnika podľa odborníkov predstavuje nebezpečenstvo nielen pre tých, ktorí s ňou manipulujú, ale aj pre vtáctvo a iné zvieratá, ktoré majú mnohonásobne citlivejší sluch a hluk výbuchov je pre nich extrémom, ktorý je ťažko zvládnuteľný
Okrem fyzického a psychického ohrozenia zvierat je pyrotechnika škodlivá aj pre kvalitu nášho ovzdušia.  „Prosíme všetkých obyvateľov mestskej časti, aby dali prednosť, v rámci možností v kruhu najbližších, takým druhom zábavy, ktorej súčasťou nebude pyrotechnika, lampióny alebo iné prvky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na naše životné prostredie“, uvádza vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

"V prípade potreby osláviť príchod Nového roku 2021 s pyrotechnikou je podľa platného a účinného Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava možné použiť iba pyrotechniku kategórie F1, ide napr. o prskavky do 30 cm," uviedlo petržalské Oddelenie životného prostredia, ktoré zároveň všetkým obyvateľom poprialo v Novom roku 2021 veľa pracovných a osobných úspechov.

(ts)

Páčil sa vám článok?