Nové Mesto pripravuje prezentáciu k spracovaniu UŠ areálu Palma

18.11.2020

Zdroj: Corwin

Páčil sa vám článok?

Pre zónu areálu Palmy v bratislavskom Novom Meste by mala byť vypracovaná urbanistická štúdia (UŠ). V kontexte návrhu jej zadania by sa mala zároveň uskutočniť online verejná prezentácia procesu obstarávania tohto územno-plánovacieho podkladu. Prezentácia ja zvolaná na 26. novembra, a to na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.

Mestská časť na svojej internetovej stránke informovala o tom, že riešené územie má rozlohu 6,8 hektára (ha) a je vymedzené zo severu areálom bývalej Strednej chemickotechnologickej školy, z juhu železničnou traťou Hlavná stanica – Nové Mesto, z východu železničnou traťou Predmestie – Filiálka a zo západu obytnou zástavbou Biely kríž a Račianska ulica. V rámci širších vzťahov je územie ohraničené Pluhovou, Nobelovou a Odborárskou ulicou a železničnou traťou Bratislava – stanica Vinohrady. Hlavnými cieľmi riešenia urbanistickej štúdie je stanovenie koncepcie priestorového a funkčného využitia areálu a záujmového územia zóny, ktorého súčasťou je zhodnotenie potenciálu územia a určenie jeho vhodného funkčného využitia, formovanie prostredia zóny v kontinuite kultúrno-spoločenských a historických tradícií v nadväznosti na okolité funkčné využitie územia, ale tiež zabezpečiť primerané zastúpenie zelených plôch a optimálne riešenie statickej a dynamickej dopravy.

"Urbanistická štúdia bude spracovaná v dvoch variantoch riešenia a overí možnosť zmeny funkčného využitia územia na zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Intenzitu využitia územia je potrebné navrhnúť s ohľadom na to, že sa jedná o územie vo vnútornom meste. Okolité funkcie sú prevažne mestského charakteru," uvádza mestská časť.

Oba varianty návrhu využitia územia budú predmetom prerokovania. Po komplexnom vyhodnotení výsledkov prerokovania bude spracovaný výsledný variant riešenia do podoby čistopisu UŠ, ktorý bude využitý ako podklad pre návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta.

(TASR)

Páčil sa vám článok?