• Bratislava
  • 14.12.2006 07:47

Poplatky za odvoz odpadu sú nedomyslené

0 0

Je za nami už obdobie dvoch rokov, a to roky 2002 a 2003, v ktorých mali byť naplnené zákonné povinnosti každého pôvodcu komunálneho odpadu na území nášho mesta.

Mám na mysli povinnosti, ktoré vyplývajú z paragrafu 5 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 112/2001. To znamená - zapojiť sa povinne do systému zberu komunálneho odpadu na území mesta. Môžeme konštatovať, že pokiaľ ide (aj) o rodinné domy, neboli ešte dosiaľ vykonané zo strany mesta vyplývajúce opatrenia, vrátane prípadného uplatnenia zodpovedajúcich sankcií na zabezpečenie plnenia tejto povinnosti.

Problematika odvozu komunálneho odpadu z rodinných domov však už od počiatku aplikácie platného zákona o odpadoch spočíva aj v otázke, či sa majú v zmysle jeho znenia stanoviť za zber odpadu „pevné“ poplatky na osobu, ako to už praktizujú viaceré obce na území SR, alebo stanoviť poplatky za (skutočne) množstvový zber komunálneho odpadu, t. j. poplatok vo vyjadrení na odovzdávanú váhu alebo objem. Aký je zatiaľ v našom meste stav? Považujem ho za akéhosi mačkopsa: vlastníkom rodinných domov vnucujeme platby za komunálny odpad nie ako poplatky na osobu, ani ako za skutočný množstvový zber, ale ide o mestom vnútené platby za intervaly vyprázdňovania odpadových nádob. Tieto intervaly mesto označilo za „množstvový zber“. Tento stav považujem za rozpor so zákonom. Zhodný názor malo aj 30 poslancov Národnej rady SR a generálny prokurátor, ktorí predložili svoje návrhy na nápravu veci na Ústavný súd SR. Ten na neverejnom zasadnutí 7. mája 2003 rozhodol, že predloženým návrhom nevyhovuje. Rozhodnutie Ústavného súdu chápem tak, že platbu za komunálny odpad občan vykonáva za počet ubehnutých hodín v rámci vnútene stanoveného intervalu jeho odvozu a nie za objem skutočne odovzdaného množstva odpadu v danom intervale.

Vlastníkov rodinných domov tento systém ich stojí ročne asi 2600 korún. Reálne pri dnešných sadzbách za zber komunálneho odpadu, za predpokladu naplnenia 110-litrovej nádoby len do polovice, za každý krajný možný interval odberu komunálneho odpadu (raz za dva týždne), by náklady vlastníka rodinného domu boli o 50 percent nižšie, čiže asi 1300 korún.

Pokiaľ ide o povinné zapojenie sa do systému zberu komunálneho odpadu na území mesta, všeobecný názor „platičov“ zapojených v systéme zberu je, že objektívne súvisiaci problém, ktorým sú „čierne“ skládky či zneužívanie cudzích kontajnerov, môže riešiť len stanovenie poplatku za osobu tak, ako to aj - alternatívne - z platného zákona o odpadoch vyplýva. Čiže, ak už občan bude mať zo zákona vyrubený poplatok („na osobu“) za odvoz smetí, tak si bude aj žiadať do svojho dvora smetnú nádobu, ktorej sa dosiaľ vyhýbal, aby sa vyhol poplatkom za služby na likvidáciu odpadu.

Samozrejme, v právomoci mesta by ostala možnosť v odôvodnených prípadoch eliminovať tvrdosť zákona.

Ako poslanec mesta sa k riešeniu tejto problematiky na vedenie mesta už opakovane obraciam nielen formou interpelácie, ale aj koncepčnými podnetmi. Môžem konštatovať, že pochopenie pre „poľudštenie“ problému poplatkov za zber komunálneho odpadu existuje a prístup zo strany viacerých vedúcich funkcionárov samosprávy mesta a jeho odborných pracovníkov je aj pozitívny. Zatiaľ myšlienka stroskotáva na otázke - ako ju realizovať v krátkom čase a bez technických, prípadne i hygienických problémov a administratívne náročných postupov ?


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.