Nedali ste zaočkovať dieťa? Nemusí sa dostať do školy v zahraničí a dodatočné očkovanie si hradí samo!

23.3.2019
0
Očkovanie

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Nezaočkovaných detí z roka na rok pribúda! Aj vy ste sa rozhodli, že vaše dieťa očkované proti čiernemu kašľu, osýpkam či iným ochoreniam nebude? Ak bude chcieť o pár rokov študovať v zahraničí, na školu sa nemusí dostať. Dôvodom bude práve to, že mu chýbajú povinné očkovania. Dá sa v neskoršom veku deti zaočkovať a kto to bude platiť? Zistili sme viac...

Niektoré krajiny, ale najmä štáty v USA pri prijímaní študentov na stredné školy vyžadujú okrem iného potvrdenie, že študent má absolvované všetky povinné očkovania, minimálne tie, ktoré si konkrétna krajina vyžaduje. Ak ich nemá, na školu sa nedostane. Vzhľadom na to, že antivakcinačná kampaň trvá niekoľko rokov, už dnes sa agentúry, ktoré sprostredkúvajú štúdium v zahraničí, s takými prípadmi stretávajú. „Stáva sa to čoraz častejšie. Aj prednedávnom sa hlásil chlapec, ktorý chcel v USA stráviť rok na strednej škole, ale keďže ho rodičia nedávali na Slovensku pravidelne očkovať, chýbali mu tým aj povinné americké očkovania a nemohol si ani podať záväznú prihlášku na štúdium v USA. Americké stredné školy prijmú exchange študenta len po absolvovaní všetkých nimi požadovaných očkovaní. Je to pre neho veľká škoda“, povedala nám Mária Sýkorová, konateľka spoločnosti ICE Slovakia, ktorá sprostredkúva štúdium na strednej škole v USA.

Nie je to jednoduché

Ak by si dieťa chcelo doplniť očkovanie, otázna je nielen medicínska stránka, ale aj právna. Podľa našich zákonov sa totiž plnoletosť nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Ak by sa chcelo nechať zaočkovať napríklad 15 ročné dieťa a rodičia by s tým nesúhlasili, lekár dieťaťa by sa musel obrátiť na súd. „Očkovanie je súčasť preventívnej zdravotnej starostlivosti, na ktorej vykonanie je potrebný informovaný súhlas. V prípade maloletej osoby, ktorá nie je spôsobilá udeliť informovaný súhlas, je potrebné, aby tento za ňu udelil jej zákonný zástupca, t. j. najčastejšie rodičia, ktorí zastupujú maloleté dieťa. Ak zákonný zástupca odmietne udeliť informovaný súhlas s výkonom očkovania, lekár je oprávnený podať návrh na súd o udelenie súhlasu súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti maloletému dieťaťu. Následne súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu“, uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková. Lekár v takom prípade môže dieťa zaočkovať.

​Povinné očkovanie je možné posunúť, lekár však musí postupovať podľa odborného usmernenia MZ SR. Každá vakcína má svoju vlastnú schému očkovania, istú postupnosť a musí dodržať presne určené časové odstupy medzi jednotlivými dávkami. „V zmysle platnej legislatívy by malo mať dieťa v druhom roku života už ukončené základné povinné očkovanie. Sú však situácie, kedy sa očkovanie musí odložiť zo zdravotného dôvodu. Ide o takzvané dočasné alebo trvalé kontraindikácie. Za týmto účelom bolo vydané Odborné usmernenie MZSR o vykonávaní očkovania u detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania. V prípade, ak sa očkovanie vykonáva v inom ako určenom veku a v inom intervale ako v rámci schémy povinného očkovania, postupuje sa podľa Odborného usmernenia MZ SR o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb“, dodala hovorkyňa.

Kto to uhradí? Pacient

Kým povinné očkovanie u detí hradia zdravotné poisťovne, v prípade dodatočného očkovania to tak už nie je. Oslovili sme s otázkou aj zdravotné poisťovne, ako postupujú v prípade, že sa nechá dieťa zaočkovať dodatočne, pričom posunutie očkovania nebolo spôsobené ochorením či inými objektívnymi medicínskymi príčinami. „Pokiaľ poistenci nie sú očkovaní v rámci povinného očkovania, od veku 15 a viac rokov si ho musia uhradiť sami, pretože už nie je hradené z verejného zdravotného poistenia“, uviedol hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.

Podobne reagovala aj Zuzana Štukovská z VšZP. „Zdravotná poisťovňa môže schváliť úhradu vakcíny pre poistenca za určitých špecifických okolností aj v inom ako predpísanom veku, avšak len na základe medicínsky opodstatnenej žiadosti ošetrujúceho lekára. Vo všetkých ostatných prípadoch sa poistenec, ktorý neabsolvoval povinné očkovania, môže dať zaočkovať na vlastnú žiadosť. O vhodnosti požadovaného očkovania v inom ako predpísanom veku rozhoduje lekár. S jeho súhlasom možno poistencovi podať aj kategorizované vakcíny za cenu uvedenú v Zozname kategorizovaných liekov. Vakcínu i výkon očkovania si však poistenec vo veku, ktorý nie je v súlade s indikačnými obmedzeniami, hradí v plnej výške sám“, dodala.

Cena za dodatočné základné očkovanie, ktorú si pacient hradí sám, je 200 eur. 

Zdravotná poisťovňa Union pristupuje ku každému prípadu osobitne. „Prevencia bola vždy pre Union zdravotnú poisťovňu nosnou témou. Pri vynakladaní prostriedkov z verejného zdravotného poistenia postupujeme v súlade s platnou legislatívou, ktorá explicitne definuje možnosti úhrady. Každý takýto prípad je na základe žiadosti indikujúceho lekára posudzovaný individuálne revíznym lekárom.   každý takýto prípad je na základe žiadosti indikujúceho lekára posudzovaný individuálne revíznym lekárom“, uviedol Matej Neumann z Unionu.

Očkovanie v USA:

Obmedzenie prijatia na štúdium na strednú školu sa týka najmä USA. Vláda USA vo všeobecnosti odporúča očkovanie detí, avšak na federálnej úrovni legislatíva ohľadne očkovania prijatá nebola. Každý štát USA vydáva svoj očkovací kalendár s odporúčanými očkovaniami, ktoré dieťa musí podstúpiť pred prijatím do školského zariadenia. Tieto odporúčania očkovania sa nazývajú aj ako „školská očkovacia legislatíva“ (school legislation). Všetkých 50 krajín USA prijalo „školskú očkovaciu legislatívu“. Konkrétne očkovacie látky, počet dávok a očkovací kalendár sa môžu medzi krajinami líšiť. V USA sú možné výnimky z očkovania. Všetkých 50 krajín akceptuje výnimku z očkovania pre medicínske dôvody, ktoré sa vzťahujú na deti s oslabeným imunitným systémom, alergiami na jednotlivé zložky vakcín, chronické ochorenia alebo ochorenia s komplikovaným priebehom. V USA je 48 krajín, ktoré akceptujú výnimku z očkovania pre náboženské dôvody a 20 krajín, ktoré akceptujú výnimku z očkovania aj pre filozofické dôvody. No pre zahraničných študentov to neplatí. V prípade náboženských alebo filozofických dôvodov odmietania očkovania, musí rodič vydať písomné prehlásenie o svojom postoji k očkovaniu a o dôvode odmietnutia očkovania svojho dieťaťa. Ak škola dôvod rodiča odmietne akceptovať, môže rodič požiadať právnika o písomné právne stanovisko, v ktorom sa odvolá na právo rodiča odmietnuť očkovanie z uvedených dôvodov. Vo väčšine krajín musí rodič preukázať písomné vyjadrenie zdravotníckeho pracovníka alebo kliniky o tom, že dieťa podstúpilo požadované očkovania. V prípade, že dieťa očkovanie nepodstúpilo a nie sú známe žiadne medicínske alebo náboženské dôvody odmietnutia očkovania, dieťa tieto očkovania pred nástupom do školy podstúpiť musí.

(lv)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie