Vybudovaním petržalského korza by malo vzniknúť centrum na oboch brehoch Dunaja

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

V poslednom období sa stretávame s horúčkovitou snahou o hľadanie vlastnej identity a sociálnych znakov životného štýlu niektorých mestských častí s cieľom vzbudiť pozitívny vzťah obyvateľov k svojmu bydlisku.

Medzi najdôležitejšie faktory podporujúce tento vzťah je objavovanie histórie mesta, jeho regionálneho a dejinného významu, väzieb na minulosť a podpora možností vzájomnej komunikácie obyvateľov.

Urbanisticko-architektonickou formou podporujúcou zhromažďovaciu, komunikačnú a kultúrnu funkciu je priestor vybavený vyššou občianskou vybavenosťou, ktorý sa akceptovaním verejnosti stane korzom - miestom pravidelného stretávania sa obyvateľov.

Hovoriť o korze v Petržalke, ktorá bola donedávna označovaná ako nocľaháreň Bratislavy, sa môže niekomu zdať nadsadené až nereálne. Napriek tomu sa na spojnici Incheba - železničná stanica nachádza priestor, ktorý má všetky danosti v krátkom čase plniť úlohu petržalského korza. V minulosti sa na tomto území nachádzala centrálna časť starej Petržalky. Aj napriek rozsiahlej asanácii pôvodnej zástavby sa tu zachovalo viacero objektov pôvodnej občianskej vybavenosti, ku ktorým patrí Kostol sv. kríža zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok, Gymnázium na Einsteinovej, zdravotné stredisko a Základná škola na Gercenovej ulici.

Práve v tomto pôvodnom staropetržalskom priestore sa koncentruje zvýšený záujem investorov realizujúcich výstavbu bytovej a občianskej vybavenosti. Ukazuje sa, že toto územie má aj v novej situácii dostatočnú príťažlivosť, ktorá je umocnená významom novej medzinárodnej železničnej stanice a výstavno-kongresového centra.

Vďaka aktivite spoločnosti Proefekt, podpore mestskej časti Petržalka a bratislavského magistrátu vznikla iniciatíva zaoberajúca sa koncepciou dobudovania petržalského korza. Postupne vyústila do spracovania urbanistickej štúdie zóny s pracovným názvom polyfunkčné centrum Gercenova na osi Incheba - železničná stanica. Okrem riešenia samotného centra sa plánuje reanimácia parteru a rekonštrukcia fasád jestvujúcich domov na pešom ťahu budúceho korza. Popri peších komunikáciách so zámkovou dlažbou budú vybudované pruhy pre cyklistov a korčuliarov na kolieskových korčuliach.

Pozdĺž celej trasy korza budú inštalované nové osvetľovacie telesá, lavičky a ďalšie prvky drobnej architektúry. V rámci riešenia parkových úprav sa doplní jestvujúca vysoká a nízka zeleň tak, aby spríjemnila a dokomponovala celkový dojem korza. V mieste Gymnázia na Einsteinovej ulici sa počíta s preklenutím diaľnice nadúrovňovým prechodom pre peších. Takto sa predĺži pešia časť korza cez areál Incheby až po rekreačno-športový areál Au Spic na nábreží Dunaja, ktorý bude súčasťou oddychovo relaxačného priestoru petržalského parku s objektmi hostinca Leberfinger, kaviarne Au café a divadla Aréna.

Petržalské korzo ponúkne návštevníkom, ktorých vstupnou bránou do mesta bude železničná stanica Petržalka, možnosť pešieho prístupu do areálu Incheby, petržalského parku a do historického centra Starého Mesta, ktoré bude dostupné polhodinovou prechádzkou. Keďže vzdialenosť budúceho petržalského korza a staromestskej pešej zóny je určená iba dĺžkou Nového mosta, naplní sa dávny sen prepojenia vyššej vybavenosti Starého Mesta a Petržalky do celomestského centra rozloženého na oboch brehoch Dunaja.

Ing. arch. Ľubomír Boháč

Trasa petržalského korza povedie od novej železničnej stanice až k areálu Incheby.
VIZUALIZÁCIA - ateliér A.R.T.

Páčil sa vám článok?