Námestie SNP dostane novú tvár

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Víťazný návrh kolektívu architektov na čele s doc. akad. arch. Ing. arch. Jánom Bahnom chce byť adekvátnym dotvorením veľkorysej dopravno-urbanistickej štúdie, ktorá na úrovni nastupujúceho 21. storočia naznačila riešenie podzemnej časti centra mesta.

Námestie SNP sa historicky vyvinulo ako ústredný mestský priestor, ktorý je ideovým stredom Bratislavy i Slovenska na prahu tretieho tisícročia. Časový fenomén konca tisícročia je aj výzvou a ideologickým zlomom vo využití a chápaní tohto priestoru.

Námestie vzniklo ako priestor okolo hradieb, bez nejakej architektonickej koncepcie. Nemá a ani nechce simulovať nejakú geometrickú uzavretosť, pôsobí skôr polouzavreto s dynamickými líniami zástavby, definujúcimi základný tvar v trojuholníkovej forme. Nové zásahy sú do námestia vložené vo forme transparentných objektov, bez korekcií hlavných obvodových línií.

V urbanistickom riešení autori prezentujú potrebu veľkorysejšieho zásahu v hlbšom prepojení na priľahlé štruktúry centra. Bratislavské centrum sa od tridsiatych rokov pretvára na veľkomestské. Niektoré jeho časti ako Dunajská, Jedlíkova i Heydukova ulica ešte tento prerod neabsolvovali. Podobne tento prerod ešte čaká aj Námestie SNP. Nemalo by ísť o vytvorenie v duchu myslenia 19. storočia, ale naopak - návrh predpokladá vytvorenie dynamického, spoločenského a oddychového priestoru, plného atraktivít a informácií, dostatočne reprezentačného a často využívaného na najrôznejšie aktivity. Nejde o alternatívu parkovú, ale skôr o zhromažďovacie polyfunkčné námestie.

AKO PRÍSPEVOK MESTAK OSLAVÁM MILÉNIA

Ako uviedol Ján Bahna, veľkorysé riešenie podzemia a dopravy vytvára podmienky aj na dotvorenie architektúry nadzemných štruktúr. Ústredným bodom námestia je jeho horná časť, hlavný spoločensko-reprezentatívny priestor. Tu by mal byť ústredný mestský priestor, spĺňajúci požiadavky na reprezentáciu, zhromažďovanie, ale aj príjemný každodenný pobyt. Nedávna história Slovenska preukázala, že dejiny sa skutočne odohrávajú v kulisách tohto priestoru. Tieto kulisy sú nedôstojné pre také významné dejinné akty.

Severný blok v dotyku s Obchodnou ulicou pôsobí nevyrovnane. Vložením transparentného preskleného objektu chcú autori víťazného projektu korigovať jeho optické pôsobenie so súčasnou aktivizáciou prepojenia na Obchodnú ulicu. Sklo umožňuje túto korekciu pri súčasnom rešpektovaní historických fasád. Tento objekt by mal mať viaceré funkcie. Vytvorí základ pre oddychovú kaviarenskú pasáž so zachovanou zeleňou, bude zázemím pre hudobné či športové a iné produkcie. Z jeho štruktúry bude možné vytvoriť tribúny a terasy pre najširšiu škálu spoločenských podujatí. Zároveň bude nositeľom informácií o Bratislave i príspevkom mesta k oslavám Milénia 2000. Každé veľkomesto má svoj symbolický objekt. Prirovnanie k-Eifelovej veži či pyramíde v Louvri, je možno trochu nadsadené, ale v-niečom signifikantné.

NOČNÉ SVETELNÉ EXHIBÍCIE NÁMESTIE ZATRAKTÍVNIA

Dopravné ťahy, električka, obslužná doprava a pešie trasy sú vedené po obvode. Stredná polyfunkčná zóna bude v prvom rade slúžiť pre zhromažďovanie a sekundárne bude vytvárať vizuálne výtvarné atrakcie s nočnými svetelnými exhibíciami a dennými vodnými hrami. Oddychová rekreačná plocha je situovaná po severnom a východnom obvode v novej pasáži za skleným objektom a v parteri nemocnice Milosrdných. Plocha pre pietne akty zostáva v severnom rohu námestia. Bude to miesto spomienok na veľké činy v dejinách Slovenska i uvedomovania si jeho záväzkov do budúcnosti.

Námestie SNP sa na severnej strane prelína do Hurbanovho námestia. Tento priestor je dopravou funkčne rozdelený na dve časti. V priestore od Michalskej ulice sa ponecháva široký chodník pre peších. V priestore pred Palehnerom (dnes budova Creditanstalt) vznikne upravená pokojná plocha s predajným stánkom, obnovenými verejnými WC a možnosťou sedenia ako reminiscencia na pôvodný kiosk. Južná časť námestia je tiež rozrezaná dopravou na dve časti, aj keď priestor zostáva jednotný. Trakt Bellušových domov bude využívať rozšírenie parteru do námestia. Priestor pred Starou tržnicou bude obohatený o prezentované archeologické vykopávky. Do tejto časti námestia budú ústiť presklené východy z podzemia.

VÄČŠINA INVESTÍCIÍ BUDE NÁVRATNÁ

V materiálovom riešení autori rozlišujú základné odtiene žulovej dlažby od dlažieb historického jadra. V zásade to budú odtiene sivej žuly. Ústrednú plochu vytvorí dlažba ohraničená nerezovými dilatačnými lištami. Výplň tvoria žulové tryskané platne sivomodrej farby. V miestach stykov budú svietidlá a trysky pre bublanie vody i pary. Tieto plochy budú vytvorené v nízkom reliéfe, aby pôsobili bezbariérovo. Obslužné komunikácie i koridor električky budú vymedzené betónovou zámkovou dlažbou.

Keďže predbežné náklady na realizáciu tohto smelého projektu sú niekoľko miliárd korún, mestská časť Staré Mesto už teraz hľadá možnosti jej financovania. „Hlavnú časť finančných prostriedkov chceme pre tento projekt získať od domácich a zahraničných investorov. Momentálne pripravujeme podklady na vypracovanie podmienok finančných vstupov tak, aby približne tri štvrtiny investícií boli návratné,“ povedal starosta Starého Mesta Andrej Ďurkovský.

NOVÉ PODNETY NA ZAMYSLENIE

Rektor Vysokej školy výtvarných umení profesor Štefan Šlachta oceňuje zámer mestskej časti Staré Mesto zmeniť tvár Námestia SNP. „Je škoda, že sme sa takýmito úvahami nezaoberali pred 15 či 20 rokmi. Z tohto pohľadu si myslím, že dnes je už trochu neskoro,“ povedal Š. Šlachta. Ako člen súťažnej poroty, ktorá vyberala z viacerých návrhov, ocenil smelý prístup víťazného kolektívu architektov. „Treba ísť aj do určitého rizika, keď sa má myslenie posunúť dopredu. To je aj prípad víťazného kolektívu, ktorý prekročil hranice súťažných podmienok a priniesol nové podnety na zamyslenie,“ zdôraznil Š. Šlachta.

Vzhľad tohto námestia podľa neho nezmení 67 nových lavičiek, ale je potrebné, aby sa zmenil charakter Námestia SNP. A aké očakáva reakcie na víťazný projekt zo strany verejnosti? Prijmú Bratislavčania takúto zmenu Námestia SNP? „Reakcie budú zrejme podobné, ako boli v súťažnej porote, kde sa časť postavila a priori proti a časť to privítala. Nie je možné odmietať akékoľvek úvahy o tom, ako posunúť toto námestie dopredu,“ dodal Š. Šlachta. Rozhodujúcim objektom námestia, ktoré by mu malo dať nový charakter, je multimediálny presklený objekt pred kalvínskym kostolom v hornej časti námestia. „Je to podnet, nad ktorým treba rozmýšľať. Netreba ho odmietať, pretože Námestie SNP by sme nemali posúvať do minulého storočia, ale kamsi dopredu - do budúcnosti,“ uviedol Š. Šlachta.

Návrh revitalizácie Námestia SNP a Hurbanovho námestia sa stáva predmetom diskusie odborníkov i verejnosti. Víťazný návrh nie je v žiadnom prípade konečným a nemenným riešením. Nové podnety, ktoré ponúka, sú však cestou, ako pozdvihnúť Námestie SNP na úroveň centrálneho priestranstva moderného európskeho veľkomesta budúceho tisícročia.

Pripravil Slavo Polanský

Páčil sa vám článok?