• Výstavba
  • 14.09.2017 12:00

Električky na Pribinovej či Košickej: Investori dnes prezradili viac

0 0
Zdroj: J&T REAL ESTATE

Spoločnosť J&T REAL ESTATE prednedávnom predstavila koncept Spojená Bratislava, ktorej cieľom je v partnerstve s mestom vytvoriť na oboch brehoch Dunaja moderné centrum mesta. S tým sa neodmysliteľne spája aj rozvoj električkovej dopravy. Dnes o tomto projekte prezradili zástupcovia spoločnosti viac.

Do nového centra plánuje finančná skupina investovať viac ako 1,2 miliardy eur. Neoddeliteľnou súčasťou budovania Spojenej Bratislavy je podľa investorov rozvoj električkovej dopravy, ktorá je aj v strategických dokumentoch mesta považovaná za nosný dopravný systém Bratislavy. Dostatočnú obsluhu rozvíjajúcich sa území hlavného mesta dokáže totiž zabezpečiť iba kvalitná sieť vnútromestskej verejnej dopravy a jej efektívne napojenie na systém integrovanej dopravy v rámci regiónu.  

Prepojením projektov na ľavom brehu Dunaja ako Eurovea, Klingerka, Panorama City, River Park a Zuckermandel, spoločne s novou štvrťou Nové Lido na petržalskej strane má vzniknúť atraktívne nábrežie, ktoré spojí Bratislavu do jedného kompaktného celku.

„Prudko sa rozvíjajúce územie v zónach Čulenova, Pribinova aj Nové Lido na petržalskej strane prinesie prirodzene v blízkej budúcnosti zvýšené nároky na dopravnú obslužnosť,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. „Pre lepšiu predstavu, hovoríme o území s viac ako 91 000 zamestnancami a cez 17 000 rezidentmi, a nemožno zabudnúť ani na rastúcu návštevnosť – naše prepočty hovoria až o takmer 100 000 návštevníkoch nového centra denne. Dopravnú obslužnosť takéhoto územia nemožno riešiť rozvojom automobilovej dopravy. Najlogickejším riešením je premyslený rozvoj električkovej siete, ako nosného systému Bratislavy, a efektívny systém P+R (zaparkuj a použi MHD),“ vysvetľuje Pelikán.

Električková sieť Bratislavy dnes predstavuje približne 40 kilometrov. Rozvinutá je v niekoľkých radiálach. Západná radiála (smer centrum – Karlova Ves – Dúbravka) a tri východné radiály (smer centrum – Rača, smer centrum – Ružinov a smer centrum – Zlaté piesky) sú v prevádzke už roky. Nedávno sa začalo s budovaním južnej radiály na Petržalku. Demografický vývoj a rozvoj Bratislavy ukázal v poslednom období presun ťažiska centrálnej časti mesta východne od Šafárikovho námestia smerom k prístavu, Prievozu a na petržalskú stranu Dunaja. Preto investori pokladajú za nevyhnutné, aby sa pokračovalo s budovaním nových, predĺžením a prepojením existujúcich radiál smerom od centra mesta do mestských častí, ktoré vôbec nie sú, alebo sú nedostatočne obsluhované koľajovou dopravou. Za všetky smery sa ako najaktuálnejší javí dopravne preťažený smer centrum – Slovnaft – Vrakuňa.

„Ak chceme dosiahnuť, aby ľudia presadli z áut do verejnej dopravy, potrebujeme do Bratislavy priniesť skutočný systém P+R – to znamená, že električkové radiály smerujúce na okraj mesta musia pre návštevníkov mesta prichádzajúcich autami do mesta z rôznych smerov ponúknuť štandardné možnosti presadnúť z auta na kvalitnú a rýchlu električku,“ hovorí Pelikán.

VIZUALIZÁCIE (GALÉRIA):

Električková doprava v ďalších častiach Bratislavy

Spoločnosť JTRE podala minulý mesiac na magistrát žiadosť o posúdenie investičného zámeru, ktorého predmetom sú riešenie vetvy Košická a Prístavná. Hlavnými bodmi investičného zámeru sú predovšetkým návrhy na vybudovanie nového centrálneho koľajového okruhu a prepojenie Ružinovskej a Petržalskej radiály. Vytvorili by sa tak predpoklady nielen pre rozvoj vnútromestskej, ale aj regionálnej dopravy.

„Súčasný stav koľajovej dopravy nezohľadňuje rozvoj a potreby mesta v priestore, kde vzniká nové centrum. My našimi návrhmi nechceme riešiť iba obsluhu rozvíjajúcich sa území, ale pozeráme sa dopravu v meste komplexne a v širšom meradle. Naše návrhy električkových tratí vytvárajú možnosti rozvoja električky juhovýchodným smerom Vrakuňa, Podunajské Biskupice a tiež predpoklady pre jej začlenenie do systému integrovanej dopravy,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ JTRE . „Vznik ďalších radiál zároveň umožňuje pretrasovávať linky v prípade výpadku, čo má vplyv na bezpečnosť aj plynulosť premávky. Táto možnosť teraz Bratislave chýba,“ dodáva.

V rámci realizácie projektov Spojenej Bratislavy je spoločnosť JTRE pripravená na vlastné náklady (60 miliónov eur) vybudovať električkové trate v celkovej dĺžke 4,2 kilometra, čím pomôže vytvoriť nosný mestský električkový okruh. Petržalská radiála by mala prechádzať jadrom ľavobrežného centra medzi Euroveou a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov vznikne úplne nový okruh v širšom centre mesta. Zámerom koncepcie je rozšíriť existujúcu sieť električkových tratí tak, aby mohli byť raz Nové Lido ako aj samotná Petržalka pohodlne prepojené nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

„Rozvoj vnútromestskej električkovej siete považujeme za jedinú efektívnu cestu, ako odbremeniť staré aj nové centrum od automobilovej dopravy. Očakávame napríklad, že  vybudovaním vetvy Košická a Prístavná by mohlo dôjsť k úbytku individuálnej automobilovej dopravy v zóne Chalupkova až o 30 percent,“ tvrdí Pelikán. Po podaní žiadosti o posúdenie investičného zámeru už prebehlo pracovné stretnutie so všetkými odbornými útvarmi mesta, ktoré sa zaoberajú dopravou, ako aj predstavenie projektu poslancom mesta. Projekt bol tiež prezentovaný na dopravnej komisii.

Podľa investorov analýzy ukazujú, že vybudovaním novej električkovej trate Košická by mohla vzniknúť jedna z najvyužívanejších tepien verejnej hromadnej dopravy v Bratislave. Napríklad profil v úseku Pribinova vykazuje zaťaženie električkovej trate na úrovni viac ako 50 000 osôb/deň obojsmerne, čo prekonáva zaťaženia na všetkých existujúcich profiloch v rámci Bratislavy (vrátane napr. Starého mosta už s uvažovaným fungujúcim predĺžením električkovej trate do Janíkovho dvora).

Vybudovanie električkovej trate na Prístavnej ulici zase splní základnú podmienku pre fungovanie záchytného parkoviska Prístavný most, ktorého cieľom je zníženie objemov automobilovej dopravy generovanej juhovýchodnými regiónmi mesta a smerujúcej ďalej do centrálnej mestskej oblasti.

 (ts, ms)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.