V Karlovej Vsi plánujú ďalšiu výstavbu

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

V Karlovej Vsi sa stavajú bytové a polyfunkčné domy na viacerých miestach. Zároveň sa pripravujú ďalšie lokality vhodné na výstavbu ďalších bytových domov v atraktívnych lokalitách.

Ako uviedol starosta Karlovej Vsi Bystrík Hollý, výstavba bytových, resp. polyfunkčných domov je najmä v lokalitách Karlova Ves - stred, kde sa buduje aj nová radnica mestskej časti, na Dlhých Dieloch tzv. Novom bratislavskom centre, na Matejkovej a Majerníkovej ulici. Koncom minulého roku bola predmetom rokovania poslancov mestskej časti urbanistická štúdia zóny Karloveská zátoka - Botanická ulica, ktorú obstarala mestská časť v spolupráci s firmou Karloveské rameno. Územie, kde sa má stavať, sa nachádza v lokalite medzi Karloveskou zátokou a Botanickou ulicou, od areálu Študentského domova Družba po areál Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pri Riviére. Ide o územie s výmerou 6,1 hektára, ktoré je určené na malopodlažnú bytovú výstavbu, šport a rekreáciu a biokoridor.

Podľa starostu B. Hollého bola v miestnom zastupiteľstve prerokovaná aj urbanistická štúdia pre zónu Bratislava - Karlova Ves, Dlhé Diely VI - juhovýchod, ktorú obstarala mestská časť v spolupráci s firmou Pressburg Reality. Územie, na ktorom sa má stavať, sa nachádza v lokalite Dlhé diely, medzi Devínskou cestou a obytným súborom Dlhé Diely. Ide o územie s výmerou asi 16 hektárov, ktoré je určené na malopodlažnú bytovú zástavbu a ochrannej zelene. Predpokladaní investori tu majú záujem realizovať predovšetkým malopodlažnú bytovú výstavbu formou bytových domov (mestských víl). Obe urbanistické štúdie sú vypracované ako prehlbujúci územno-plánovací podklad na usmerňovanie investičnej činnosti a územné rozhodovanie v príslušnej lokalite.

Okrem toho existujú aj stavebné zámery bytových, resp. polyfunkčných domov v lokalitách Dlhé Diely VI a Karloveská ul. - Nad lúčkami.

Páčil sa vám článok?