• Výstavba
  • 31.10.2007 08:22

Dúbravka žiada stavby na úkor zelene

0 0

Veľké množstvo návrhov na zmeny v novom územnom pláne mesta pripravila mestská časť Dúbravka. Mnohé sa týkajú rozširovania možností výstavby, v niektorých prípadoch dokonca aj na úkor zelene.

Dúbravka napríklad navrhuje zmenu na Poliankach, čo je lokalita medzi areálom BAT a elektrorozvodňou Záluhy 1 ZEZ, kde z pôvodného územia určeného pre obchod, výrobné a nevýrobné služby, má mať prednosť oblasť energetiky a telekomunikácií. Územie areálu pekárne Polianky a územie medzi pekárňou a Sitinou chce samospráva mestskej časti zmeniť zo súčasného určenia na obchod, výrobné a nevýrobné služby na funkciu zmiešaného územia, bývanie a občiansku vybavenosť.

V lokalite tzv. dúbravského centra - východ medzi novým obytným domom Rustica a DK Dúbravka bude žiadať mestská časť zmenu indexu zastavanosti, indexu podlažnej plochy a indexu zelene. Investor tu chce postaviť 22- až 24-podlažnú budovu, no súčasný územný plán umožňuje podstatne nižšiu podlažnosť.

Podobná zmena sa týka aj územia medzi jestvujúcou predajňou LIDL a budovou okresného súdu. Aj tu chce investor postaviť výškové budovy.

Dúbravská samospráva žiada aj zmenu funkčného využitia v lokalite Veľká lúka, ktorá je dnes charakterizovaná ako krajinná zeleň. Má sa zmeniť na malopodlažnú zástavbu obytného územia. Popri Agátovej ulici sa má zmeniť orná pôda a územie so záhradami a záhradkárskymi a chatovými osadami a lokalitami na rovnaké využitie ako v prípade Veľkej lúky.

Pre možnosť stavať nižšie obytné domy na dúbravskej hlavici, sa má zmeniť funkčné využitie oblasti, ktoré je na hranici chráneného územia, pokračujúceho k národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla. V súčasnosti má charakteristiku „trvalé trávne porasty“. V západnej časti lokality Dúbravčice (medzi areálom RENOME a „Ekoparkom“), chce samospráva zmeniť súčasné funkčné využitie na šport a telovýchovu na malopodlažnú zástavbu obytného územia.

(rob)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.