Navrhnuté odmeny v spoločnosti Metro: Tu sú ďalšie detaily prípadu

23.1.2020
0
Primaciálny palác

Zdroj: citylife.sk

Páčil sa vám článok?

Ako sme vás už informovali, bratislavský magistrát navrhuje vyplatiť trom členom predstavenstva spoločnosti Metro Bratislava odmeny po cca 20-tisíc eur. Dnes sme k prípadu zisťovali ďalšie podrobnosti.

uznesení, ktoré predložila predsedníčka predstavenstva akciovky Zuzana Kolláriková, sa navrhujú vysoké odmeny pre troch členov predstavenstva, ktorí sa funkcie ujali iba v priebehu roka 2019. Konkrétne ide o Drahana Petroviča (odmena 20 900 eur), Albína Mráza (odmena 18 900 eur) a Boris Tahy (odmena 18 900 eur).

Dôvodom navrhnutých odmien je podľa uznesenia fakt, že sa spoločnosti Metro podarilo po vzájomných rokovaniach zrušiť za odplatu 50-tisíc eur nevýhodné zmluvy so spoločnosťou AHOJ DEVELOPMENT uzatvorené k projektu výstavby bytového domu Muchovo námestie 12, čím zabránili faktickej strate práva spoločnosti nakladať so svojím nehnuteľným majetkom v hodnote 2,5 -3,5 milióna eur.

Zaujímali nás teda ďalšie detaily, čím si členovia predstavenstva zaslúžili ocenenie od magistrátu v podobe vysokých odmien. Pokiaľ ide o zmluvy s eseročkou Ahoj Development, Metro s ňou podpísalo 23. októbra 2018 Memorandum o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu, na základe ktorého malo prísť k výstavbe dvoch  bytových domov projektu Muchovo námestie 12. Na základe toho boli uzavrteté 8. novembra 2018 (dva dni pred komunálnymi voľbami) štyri dohody: dohoda o podmienkach odstránenia stavby, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, zmluva o zriadení vecného bremena, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva nebytových priestorov. 

Spomínané memorandum však nové predstavenstvo spoločnosti Metro vyhodnotilo ako nevýhodné a dokonca v súvislosti s ním podalo v roku 2019 trestné oznámenie. 

Chceli sme vedieť, v čom boli spomínané zmluvy nevýhodné.

"Tieto zmluvy oprávňovali AHOJ postaviť na pozemkoch METRA dva bytové domy. Nové vedenie METRA po nástupe  v marci 2019 pristúpilo k prehodnoteniu zmlúv a zistilo, že sú pre METRO absolútne nevýhodné a METRO ich uzatvorením prišlo o strategické pozemky. Síce sa AHOJ nestal vlastníkom pozemkov, na základe uzatvorených zmlúv na nich mohol stavať a využívať ich, ako keby mu patrili. Odplata pre METRO za zriadenie vecných bremien predstavovala vo výsledku sumu ‪398-tisíc‬ eur, čo je neadekvátne k hodnote, ktorú stavebné pozemky na začiatku Petržalky reálne majú. Ak by AHOJ pozemky riadne kúpil, ich cena by sa podľa znaleckého posudku, ktorý dalo vypracovať nové vedenie, pohybovala vo výške okolo ‪1 950 200‬ eur," vysvetlil nám hovorca magistrátu Peter Bubla. 

"Medzi METROM a AHOJ vznikol spor o platnosť uzavretého Memoranda ako aj s tým súvisiacich všetkých zmlúv a dojednaní. Za účelom odstránenia sporu mimosúdnou cestou pristúpili strany po rokovaniach  dňa 7.11.2019 k uzatvoreniu Dohody o urovnaní, ktorou sa zrušilo Memorandum aj nadväzujúce zmluvy. Keďže spoločnosť AHOJ už medzičasom zabezpečila vypracovanie časti dokumentácie pre realizáciu svojho projektu, zmluvné strany sa dohodli na sume za urovnanie vo výške 50-tisíc eur s tým, že na METRO bude prevedené vlastníckeho právo a právo duševného vlastníctva k tejto dokumentácii," objasňuje ďalej Bubla.

Hovorca ďalej argumentuje, že vďaka mimosúdnemu riešeniu sporu sa podarilo rýchlo získať späť pozemky a nové vedenie METRA dnes už na nich pripravuje výstavbu nájomných bytov za cca. 10 miliónov. "Takouto dohodou však nie je dotknutá možnosť vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť za uzatvorenie nevýhodných zmlúv. Trestné oznámenie v danej veci bolo podané. V akom štádiu je momentálne vyšetrovanie, nevieme," dodáva Bubla.


Pokiaľ ide o výšku odmien členov predstavenstva, magistrát včera argumentoval nasledovne. "Situácia v Metro je odlišná od iných mestských podnikov. Jediný príjem všetkých členov predstavenstva je mesačná odmena vo výške 400 €, na rozdiel od ostatných mestských podnikov, ktorých členovia predstavenstva, zodpovední zároveň aj za chod jednotlivých úsekov podniku, poberajú niekoľkonásobne vyššiu mesačnú odmenu. Práve tento rozdiel zohľadňovali navrhnuté odmeny. K ich schváleniu zatiaľ nedošlo." Odmeny teda zatiaľ vyplatené neboli. 

"Na rozdiel od minulosti Metro dnes vykonáva reálnu činnosť (stavebný dozor na Dúbravsko-Karloveskej radiále, podklady pre podanie žiadosti o stavebné povolenie na Petržalskú os, zabezpečuje prípravu výstavby nájomných bytov na Muchovom námestí, atď.). Práve naštartovanie fungovania podniku bolo úlohou členov dočasného predstavenstva. Navrhnutá odmena preto zodpovedá práci, ktorú členovia predstavenstva reálne vykonali a vykonávajú a zodpovedá tiež odmeňovaniu dočasných predstavenstiev v ostatných mestských podnikoch," dodal ešte včera Bubla.

(ms)

Páčil sa vám článok?