Blokujú Vallovi poslanci Staré Mesto, lebo im starostka nedala „flek“ vicestarostu?!

28.6.2019
0
Zuzana Aufrichtová

Zdroj: Staré Mesto

Páčil sa vám článok?

V Starom Meste bolo tento týždeň na zastupiteľstve poriadne rušno. Poslanci Teamu Vallo znefunkčnili na istý čas miestny parlament a nemohlo sa pokračovať ďalej. Argumentujú, že nemajú pripravené kvalitné VZN. Rozčarovaná z ich postoja je samotná starostka Zuzana Aufrichtová, ktorá nerozumie ich postoju a naznačuje, že ich nekonštruktívny postoj trvá už dlhšiu dobu. Preto sme oslovili starostku Zuzanu Aufrichtovú a aj poslankyňu Teamu Vallo Danu Kleinert.

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová (na úvodnej foto):

Poslanci Teamu Vallo znefunkčnili zastupiteľstvo Starého Mesta. Tvrdíte, že problém vnímate dlhodobejšie. Prečo to podľa vás urobili?

Dôvody na konanie poslancov, ktoré v konečnom dôsledku predstavujú blokovanie činností mestskej časti a sú kontraproduktívne, budeme hľadať na spoločnom stretnutí, ktoré zvolávam. Cieľom stretnutia je hľadanie efektívnej komunikácie medzi vedením a zastupiteľstvom. Poslanci majú právo na obštrukcie, ale neteší ma, že napriek spoločným cieľom môže byť stagnácia namiesto pohybu vpred.

Nevnímate ako dôvod ich správania aj vymenovanie nového vicestarostu? Veľmi ho kritizovali a rátali s tým, že do tejto funkcie vymenujete niekoho z Teamu Vallo.

Požiadavky Vallo Teamu na personálne obsadenie pozície druhého vicestarostu sú od samého začiatku. Rozumiem im a zaoberala som sa nimi. Chýbajúca skúsenosť s procesmi v samospráve je však vždy riziková. Vnímam zmenu klímy v spoločnosti, vnímam požiadavku zásadnej zmeny prístupu k nakladaniu s verejnými prostriedkami, využívaniu verejného priestoru a napĺňaniu verejného záujmu, no základnou podmienkou je dodržanie zákonov. Na post vicestarostu som sa rozhodla po viacerých rokovaniach s Teamom Vallo a rokovaniach s koaličnými partnermi ku dňu 18.júna 2019 menovať architekta Miroslava Vrábela, ktorý je od samotného začiatku konštruktívny s veľkými skúsenosťami v oblasti tvorby kvalitného verejného priestoru.

Oni argumentujú nekvalitnými návrhmi VZN. Rovnako hovoria, že niektoré dokonca nemajú ani na komisiách. Aká je pravda?

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) sú právnymi normami vydávanými samosprávou a sú výsledkom niekoľkomesačnej práce zodpovedných oddelení úradu. Pripravované VZN boli riadne komunikované,  podkladom boli relevantné dáta a výsledkom návrh, ktorý bol prejednaný na poslaneckých  komisiách a verejnosť tento návrh mohla pripomienkovať. V stanovenom termíne neprišli od verejnosti k niektorým VZN  žiadne pripomienky.

To, čo sa má prerokovať na zastupiteľstve, odporúča miestna rada zložená zo zástupcov poslancov. Týždeň pred zastupiteľstvom odporučila miestna rada prerokovať všetky body až na jeden, vrátane pripravovaných VZN. Poslanci Teamu Vallo po  týždni bez uvedenia dôvodu pred z​astupiteľstvom zo dňa  25. júna požadovali spôsobom, ktorý bol procesne v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, osem bodov stiahnuť, vrátane štyroch VZN. Poslanec musí poznať zákony. V programe boli aj body, ktoré neprešli komisiami, ktoré majú odporúčací charakter, ale boli to body bez finančného priemetu na rozpočet, také, na ktoré verejnosť už dlho čaká ako napr. manuál verejných priestranstiev na Panenskej. Nakoniec som napriek snahe o zmarenie práce  presadila prerokovanie VZN pre školy a škôlky a bolo schválené, rovnako ako manuál pre verejné priestory.

Poslanci rovnako majú právomoc predkladať VZN. Predložili poslanci z Teamu Vallo nejaké návrhy VZN?

Nepredložili, ale návrhy VZN aj v iných zastupiteľstvách obvykle predkladá starosta alebo primátor a pripravuje úrad. Keď predložia, úrad im poskytne súčinnosť.

Dana Kleinert, poslankyňa Teamu Vallo:

Zdroj: Facebook/Dana Kleinert/ Jarka Črepová

Prečo ste znefunkčnili zastupiteľstvo?

Zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné iba prvú polhodinu. Bola to pre nás jediná možnosť, ako docieliť posunutie nekvalitne pripravených bodov a získať čas na ich poriadnu, participatívnu a odbornú prípravu úradom. Mali sme a máme veľké množstvo podnetov od občanov, ktorí vidia, že úrad pripravuje zmeny, ktoré sa ich bytostne dotýkajú a pritom s nimi úrad nehovorí. Po stiahnutí niektorých bodov zastupiteľstvo pokračovalo ďalej. 

Starostka naznačila vo svojom príspevku na FB, že už dlhšiu dobu pozoruje nedorozumenie s poslancami z Teamu Vallo. Prečo

My v Teame Vallo otvorene a konzistentne podávame pomocnú ruku starostke, komunikujeme úplne jasne, že chceme pre obyvateľov mesta kvalitné návrhy riešení, kvalitný úrad. Prišli sme do komunálnej politiky s úprimnou chuťou a schopnosťami meniť Staré Mesto. Rovnako vieme, že máme mandát od občanov hľadať cesty, ako spolu komunikovať. Zároveň vždy jasne a otvorene komunikujeme, aj keď vidíme, že sa dejú na úrade nesprávne procesy či podávajú slabo pripravené návrhy. Nič iné za tým nie je, sme absolútne transparentní a vecní. 

Vyčítate, že predložene VZN sú nekvalitné. V čom? Starostka tvrdí, že ste mali výhrady aj k návrhom, ktoré ste na miestnych komisiách podporili.

Na tomto zastupiteľstve bolo viacero VZN naozaj nekvalitne pripravených. Niektoré ani neprešli príslušnými komisiami. A najmä, neboli ani len odkomunikované s aktérmi a obyvateľmi, ktorých sa budú dotýkať. Obyvatelia si zaslúžia od nás dobre, transparentne a participatívne pripravené návrhy, ktoré budú aj kvalitne verejnosti odkomunikované. VZN o terasách, reklamnom smogu, skládkach, o zvyšovaní poplatkov pre rodičov detí v školách a škôlkach, za opatrovanie seniorov alebo návrh neinvestičného fondu, ktoré sme na ostatnom zastupiteľstve odložili, jednoducho potrebujú byť lepšie pripravené a ich odloženie nijako neovplyvní chod mestskej časti. Naopak, ich prijatím v predkladanej forme by vznikli mnohé problémy Staromešťanom. 

Koľko návrhov VZN alebo zmien predložili za 6 mesiacov poslanci z Teamu Vallo? A aj na koľkých ste spolupracovali s inými klubmi či mestskou časťou?

Na všetkých materiáloch, na každom jednom, ktoré prichádzajú na komisie, pracujeme poctivo a dôkladne. Na komisiách sú aj poslanci z iných klubov a z našej strany vedieme poctivé diskusie a prístup k materiálom taký, aby boli v čo najlepšej forme predkladané. Nevedieme si presné štatistiky, avšak každý jeden predložený materiál nami dôkladne prešiel.

Nie je dôvodom zlých vzťahov medzi vašimi poslancami a starostkou parkovacia politika, s ktorou úplne nesúhlasila a fakt, že starostka si nevybrala vicestarostu z vašich radov? 

Ako som už spomínala, prišli sme do komunálnej politiky pomôcť našej mestskej časti všetkým, čím vieme - časom, energiou, odbornými znalosťami. Je našou snahou hľadať kvalitné riešenia a to aj neustále robíme. Nemáme s inými poslancami ani starostkou zlé vzťahy, avšak ozveme sa, keď treba a chceme občanom poctivo a jasne pomenúvavať veci, na ktorých pracujeme. Nič viac za tým nie je. 

(lb)

Páčil sa vám článok?