V Karlovej Vsi uviedli do života nové pravidlá upravujúce chov a pohyb psov

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

Od 1. júna 2004 vstúpilo do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území tejto mestskej časti.

Nariadenie upravuje vedenie evidencie psov, vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný, rieši postihy za znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementami. „Na zlepšenie čistoty verejných priestranstiev sme umiestnili koše na zber psích exkrementov. Súčasťou koša je zásobník s vreckami a lopatkami na odstránenie exkrementov z verejného priestranstva. Na týchto miestach si bude možné vrecká zobrať. Po naplnení je možné vrecko hodiť aj do najbližšieho koša na komunálny odpad, keďže nejde o nebezpečný odpad,“ uviedol karloveský starosta Bystrík Hollý (košov je vyše 30). „Taktiež sme presne vymedzili miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný či už úplne, alebo v určitých hodinách. To znamená, že v čase platnosti zákazu v danom priestore musí byť pes vedený na vôdzke. V súčasnosti sa realizuje označenie týchto plôch nápismi na chodníkoch, prípadne iných spevnených plochách. Vo všeobecnosti ide o plochy vnútroblokovej zelene a o plochy pri obchodných centrách.“

Voľný pohyb psa je zakázaný úplne na Karloveskej ulici (priestor pred kostolom a „hríbikovou“ fontánou), na Jurigovom námestí (na terasách), na Tilgnerovej (priestranstvo pred predajňou Rema), v Átriu obchodného domu Centrum na Borskej ulici, na námestí pred školami na Majerníkovej ulici číslo 60 a 62 a na Pribišovej ulici (nákupná zóna).

„Na území mestskej časti sú vyhradené miesta, kde je vstup so psom zakázaný úplne a ktoré sú označené nápisom: „VSTUP SO PSOM ZAKÁZANÝ!“ alebo symbolom, ktorý zákaz vyznačuje. Zákon stanovuje aj sankčné postihy, ktoré nie sú najnižšie,“ upozornil B. Hollý.

Páčil sa vám článok?