ZISŤOVALI SME: Predškolská dochádzka je pre 5-ročné deti už povinná: Našli škôlky dosť miesta aj pre menších?

31.8.2021

Zdroj: pixabay

Páčil sa vám článok?

Ak vaše dieťa dovŕšilo päť rokov, od štvrtka 2. septembra preň platí povinné predprimárne vzdelávanie. Ešte pred začiatkom nového školského roka sme vo viacerých mestských častiach v Bratislave zisťovali, koľko detí okrem predškolákov dokázali prijať, koľko žiadostí museli zamietnuť a či sa im podarilo zvýšiť počet miest v škôlkach.

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pokladá ministerstvo školstva za svoju prioritu. Rozhodlo sa pomôcť rodičom a samosprávam aj tým, že poskytlo päť miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti, ktoré v septembri nastupujú do materských škôl. Finančnú podporu na vzdelávanie predškolákov vo výške niekoľkých tisícov eur dostali v Bratislave aj niektoré súkromné školy v Petržalke či v Starom Meste. Ako sme však zistili, pre stovky menších detí sa miesto v škôlkach nenašlo. 

Povinné predprimárne vzdelávanie môžu deti plniť nielen v materských školách zaradených v sieti, ale aj v nesieťových zariadeniach, zaregistrovaných ministerstvom školstva, a takisto individuálnou formou doma. Pokiaľ ide o zvyšovanie kapacít materských škôl, možností je viac. "Rezort školstva v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva umožnil problémovým lokalitám otvoriť si triedu v obecnej knižnici či v triede základnej škole. To všetko bez veľkého prerábania ale za dodržania základných hygienických štandardov, aké majú prevádzky materských škôl,“ uvádza ministerstvo v stanovisku pre Bratislavské noviny.

Niektoré samosprávy, ktoré sme oslovili, dokázali prijať všetkých škôlkarov, iné museli zamietnuť desiatky žiadostí.

DEVÍNSKA NOVÁ VES, asistentka starostu a prednostky Paulína Salopek:

Do našich materských škôl prichádza v septembri 799 detí, medzi nimi je 239 predškolákov. Zamietli sme 71 žiadostí o umiestnenie, a to v prípadoch, keď dieťa nedovŕšilo 3 roky alebo je z inej mestskej časti či obce.

Kapacity materských škôl sa nám podarilo navýšiť úpravou priestorov, ktoré boli pôvodne určené na komerčný prenájom. Na zabezpečenie miest na predprimárne vzdelávanie nám ministerstvo školstva prispelo sumou  9 370 eur, mestská časť investovala 10 000 eur.

DÚBRAVKA, hovorkyňa Lucia Marcinátová:

S cieľom zrýchliť a zefektívniť prijímanie detí do materských škôl ich naša mestská časť zapisovala elektronicky. Pokračovala v tom už šiesty rok a šiesty rok úspešne. Podarilo sa nám prijať všetky dúbravské deti, ktoré k 31. augustu dovŕšili tri roky, a to aj vďaka otvoreniu dvoch nových materských škôl v Dúbravke v posledných piatich rokoch. Žiadosti predškolákov sme tak nemuseli zamietnuť, v novom školskom roku ich bude v Dúbravke 385.

Dúbravka je zriaďovateľom 12 materských škôl so 48 triedami, s kapacitou približne 1 080 detí. Na otvorenie spomínaných dvoch nových materských škôl (na Fedákovej a Bullovej ulici) sa podarilo získať externé zdroje. Príspevok od ministerstva školstva na rozšírenie kapacít v materských školách mestská časť nežiadala, nateraz postačujú.

Zdroj: MČ Karlova Ves

Malí škôlkari z Karlovej Vsi.

KARLOVA VES, hovorca Branislav Heldes:

Do materských škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti nastupuje od septembra 927 detí, medzi nimi je 232 novoprijatých detí a 308 detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Ich počet sa mení, keď nám zákonní zástupcovia dieťaťa oznámia, že nenastúpi do materskej školy zo zdravotných, rodinných či iných dôvodov.  

Mestská časť riešila 23 detí, ktorých zákonní zástupcovia podali odvolanie proti neprijatiu, a druhostupňové správne konanie potvrdilo len 2 rozhodnutia riaditeliek materských škôl o neprijatí na predprimárne vzdelávanie. Išlo o deti, ktoré dovŕšia tri roky v novembri a decembri tohto roku. Rozhodnutím zriaďovateľa na odvolanie boli prijatých 21 detí.

Karlova Ves navýšila kapacity v materských školách už v rokoch 2015 a 2016 a odvtedy sa jej darí, ako jednej z mála mestských častí, umiestňovať vo svojich materských školách všetky trojročné deti s trvalým pobytom v mestskej časti. Naďalej sledujeme demografický vývoj a v prípade potreby sme pripravení kapacity ešte viac zvýšiť. Rezort školstva nám na tento účel neprispel.

PETRŽALKA, hovorkyňa Mária Halašková:

V posledných dvoch rokoch síce kapacita materských škôl rastie, ale stále nie je dostatočná, takže z 1 553 žiadostí k 7. máju bolo možné vyhovieť iba 913. Viac ako 600 z nich tak muselo byť zamietnutých. Toto číslo je však stále iba priebežné a určite sa zníži. Od septembra totiž budeme môcť do našich verejných škôlok prijať o približne 250 detí viac, teda by malo nastúpiť asi 1 160 detí. Aktuálny počet predškolákov, ktorí budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie, je 1 144.

Tri nové triedy pre petržalské deti pribudnú na Bohrovej a po jednej triede otvára mestská časť na Lietavskej, Iľjušinovej i Turnianskej 6. Kompletná prerábka a obnova voľných priestorov Základnej školy Turnianska 10 umožní vznik úplne novej štvortriednej škôlky. Petržalka tak bude mať od tohto školského roka už 25 materských škôl, čo je najviac v Bratislave.

Mestská časť investuje zo svojho rozpočtu do navyšovania kapacít materských škôl rekonštrukciou nevyužívaných priestorov MŠ, akými sú školnícke byty a práčovne. Nové triedy však nebudú slúžiť iba pre päťročných predškolákov, ale pre prijaté deti rôznych vekových kategórií.

RAČA, vedúci Školského úradu Peter Samuel Tóth:

V školskom roku 2021/2022 otvárame 37 tried v 8 materských školách s celkovou kapacitou 814 detí. Do našich materských škôl prichádza v septembri 232 nových detí, z toho 47 predškolákov. Podarilo sa nám prijať všetky 5-ročné aj všetky 4-ročné deti s trvalým pobytom v Rači.

V predchádzajúcom školskom roku sme zvýšili kapacitu našich materských škôl - mestská časť postavila a otvorila novú materskú školu MŠ Novohorská pre 88 detí.

Keďže sme dokázali prijať všetkých našich predškolákov do existujúcich materských škôl, nežiadali sme ministerstvo školstva o dotáciu na zriadenie dočasných náhradných priestorov na povinné predprimárne vzdelávanie.

Zdroj: pixabay

Viaceré škôlky museli zamietnuť žiadosti o umiestnenie detí.

RUŽINOV, Adela Vavrušová z komunikačného oddelenia:

Pred novým školským rokom sme dostali enormné množstvo žiadostí o umiestnenie detí v našich materských školách, celkovo asi 3 200, po odstránení duplicít ich zostalo približne 1 400. Všetkým žiadostiam však nevieme vyhovieť. Čo sa však týka povinného predprimárneho vzdelávania, umiestnime všetkých 115 detí. Aký bude reálny stav však uvidíme až v septembri, keď deti skutočne nastúpia do materských škôl.

Záujem o život v našej mestskej časti má za následok aj zvyšujúci sa počet mladých rodín a detí. Snažíme sa vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadostí rodičov či zákonných zástupcov detí, s čím súvisí aj snaha o nové priestory pre potreby materských škôl.

STARÉ MESTO, Martina Štefániková z referátu komunikácie s verejnosťou:

Celkový počet prijatých detí do materských škôl bol k 15. júnu 349, z toho je 74 predškolákov. V zmysle platnej legislatívy boli prijatí všetci predškoláci aj z iných mestských častí, resp. obcí. Neprijali sme 387 detí, medzi nimi 164 detí z našej mestskej časti.

Staré Mesto intenzívne hľadá priestory na rozšírenie kapacít materských škôl, máme rozpracovaných niekoľko projektov, v tejto chvíli by sme ich však nechceli konkretizovať, keďže nie sú uzavreté.

Mestská časť nedostala od ministerstva školstva žiadny mimoriadny príspevok v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním detí. Každopádne, ministerstvo každý rok prispieva na predprimárne vzdelávanie v materských školách, v roku 2020 išlo o sumu 73 145 eur, a mestská časť investovala 2 312 539 eur. Nejde však o financie určené na rozširovanie kapacít.

VRAKUŇA, starosta Martin Kuruc:

Do našich materských škôl nastupuje spolu 549 detí, medzi nimi je 188 predškolákov. Zamietli sme 225 žiadostí, z nich 170 bolo duplicitných podaní. Neprijali sme len 55 detí, a to pre nedovŕšenie 3 rokov dieťaťa k 1. septembru a pre trvalý pobyt mimo našej mestskej časti.

Kapacity pre tento školský rok sme nemuseli zvyšovať, všetky deti od troch rokov s trvalým pobytom vo Vrakuni sme umiestnili v našich materských školách. Nemuseli sme teda ani žiadať ministerstvo školstva o financie na zabezpečenie potrebných miest pre škôlkarov.

(ac)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie