Cenné územie bratislavských viníc chce mesto chrániť pred zastavaním: O ktoré lokality ide?

13.4.2023
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Medzi račianskymi vinohradmi sa opäť objavili stavebné mechanizmy, v lokalite Malé Krasňany napredujú práce na novej asfaltke, ktorá povedie k plánovanému bytovému súboru Dolný Slanec. Mesto pritom tvrdí, že chce cenné územie viníc chrániť a rozvíjať, pričom jedným z podkladov je pripravovaná urbanistická štúdia. Na ktoré konkrétne lokality sa tento strategický dokument zameriava a v akom je štádiu?

Obyvatelia Malokrasňanskej ulice protestujú nielen proti novej ceste, obávajú sa aj o osud ďalších plôch viníc. O ich niekoľkoročnom spore s úradmi sme informovali viackrát. Miestnym sa nepáči najmä to, že asfaltka, vybudovaná medzi vinohradmi, ktorá spojí Horskú ulicu nad nimi a Račiansku pod nimi, pôjde tesne popri ich dome a detskom ihrisku.

„Nemá to byť tichá ulica, kadiaľ prejde auto raz za čas, ale obojsmerná komunikácia, kde má jazdiť aj MHD. A na ňu má nadviazať výstavba obytného súboru Dolný Slanec. To bude začiatok konca tunajších vinohradov,“ obávajú sa viacerí obyvatelia Malých Krasňan. Spor sa dostal sa až na Najvyšší súd a dodnes nie je uzavretý. Nová komunikácia, v polohe ktorej ešte v roku 2017 vyrúbali približne 0,3 hektára viniča, však má právoplatné stavebné povolenie a budúci obytný súbor Dolný Slanec je podľa magistrátu navrhnutý v území, pre ktoré je podľa územného plánu určené funkčné využitie málopodlažná zástavba obytného územia. Nejde teda o vinohrad, ale o ostatnú plochu, ktorú je možné zastavať.

Zdroj: Matúš Husár

​Práce na novej asfaltke pomedzi vinohrady v Malých Krasňanoch napredujú.

Je pritom fakt, že v bratislavských vinohradoch vyrástlo v posledných rokoch priveľa budov i celých obytných štvrtí, a tiež, že mnohé existujúce sú nevyužívané a spustnuté. Mesto tvrdí, že má záujem ochrániť toto naše kultúrne a spoločenské dedičstvo, zatiaľ však na to chýbajú dostatočné mechanizmy. Jedným z podkladov, na základe ktorého môže pripraviť koncepciu ochrany a rozvoja územia viníc a vinohradov, je pripravovaná urbanistická štúdia viníc. Jej hlavným cieľom je minimalizovať urbanizačné zásahy v riešenom území, ktoré predstavujú prevažne vinice v Devíne, Novom Meste, Rači a vo Vajnoroch, a rozvíjať ich ako nezastavané územie mesta.

„Štúdia sa primárne zaoberá identifikáciou stavu viníc, možnosťami ich ochrany a zachovania, prípadne znovuobnovenia ucelených plôch vinohradov, a zároveň možnosťami obnovy a rozšírenia pestovania viniča,“ priblížila hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková.

Zdroj: Matúš Husár

​Mesto ubezpečuje, že má záujem rozvíjať vinice ako nezastavané územie mesta.

Urbanistická štúdia sa sústredí predovšetkým na tieto ciele:   

• rešpektovať a zachovať riešené územie (najmä vinice v Devíne, Novom Meste, Rači a vo Vajnoroch) ako súčasť historického krajinného obrazu mesta,   

• minimalizovať urbanizačné zásahy v riešenom území – ako základné východisko pre udržateľný územný rozvoj mesta,   

• rešpektovať a chrániť súvislé plochy vinohradov a viníc ako prvkov územného systému ekologickej stability,   

• rozvíjať riešené územie ako nezastavané územie mesta s využívaním na rôzne formy poľnohospodárskej produkcie s prevahou produkčných vinohradov a tzv. mäkkých foriem rekreácie a cestovného ruchu (kultúrno-poznávacie aktivity, agroturistika, prírodný turizmus, cykloturistika),   

• rešpektovať, revitalizovať a rozvíjať pás vinohradov, ako aj záhrady, sady, solitérne dreviny, stromoradia, záhrady v poľnohospodárskej krajine, drobné vodné toky, odvodňovacie žľaby a kanály na úpätí lesného masívu Malých Karpát medzi urbanizovaným územím mesta a prírodným prostredím,   

• navrhnúť a definovať spôsob a formu využitia pre stabilizované a rozvojové plochy viníc.    

Urbanistická štúdia má slúžiť ako východisko pri návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta a nového územného plánu. Podľa našich posledných informácií bolo obstarávanie štúdie naplánované na druhý polrok 2021. V akom štádiu je tento strategický materiál dnes? „Momentálne máme k dispozícii čistopis zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie,“ informovala hovorkyňa.

Potrvá teda istý čas, kým sa premietne do územného plánu. Magistrát však už dávnejšie vyhlásil, že so žiadnou ďalšou zmenu územia vinohradov na stavebné pozemky nebude súhlasiť, pokiaľ sa odborníci v štúdii nedohodnú, čo bude mesto ochraňovať, za čo ide bojovať a ako to chce robiť.

(ac)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie