Správca sa má starať o majetok vlastníka

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Bezplatnou informovanosťou bratislavských občanov o dianí v našom meste bezpochyby vykonávate záslužnú činnosť, keďže BRATISLAVSKÉ NOVINY určite nepatria medzi tie tlačoviny, ktoré idú hneď do koša.

Obyvateľov nielen informujú, ale určite aj nútia k diskusii a polemike. Mňa jeden článok vyburcoval k tomu, aby som aj cestou vašej redakcie povedala svoj názor. Skutočne by som bola rada, keby sa spolupráca medzi vlastníkom a správcom realizovala k plnej spokojnosti všetkých zainteresovaných, ako sa uvádza v článku Neplatením za služby stráca užívateľ bytu z čísla 5.

Pokiaľ však budú správcovské firmy postupovať tak, že budú jednoducho akceptovať faktúry dodávateľom služieb v akýchkoľvek, teda nielen vo zvyšných sadzbách a proste bez kontroly opodstatnenosti ich uhrádzať z prostriedkov vlastníkov bytov, nie sú skutočnými správcami. Vlastníkom bytov potom zrejme nezostane nič iné, ako ignorovať zmenové listy a zastaviť platby.

Myslím si, že slovo správca je od slova spravovať, starať sa o zverený majetok, a to v prospech vlastníka. Navyše, keďže sa na trhu práce o výkon tejto činnosti správca uchádzal, má v prvom rade zastupovať a chrániť záujmy a peňaženky vlastníkov, pretože je im zaviazaný. Bez včasnej a priebežnej informovanosti vlastníkov, bez predbežnej komunikácie s nimi sám nesmie urobiť nič, čo výrazne negatívne zasiahlo vlastníkov.

Ide predsa o kvalitatívne nové vzťahy. Už tu nie je socialistický sektor len s bezvýhradne poslušnými. Je tu sektor súkromný. Sme v trhovom hospodárstve. Tu teda nie je možné jednostranne akceptovať, že ide o dosah ekonomických opatrení vládneho balíčka len na konečného spotrebiteľa. Každý musí hľadať rezervy. Ak si chce podnikateľ udržať svojho zákazníka - v tomto prípade to je vlastník bytu - musí komunikovať, musí sa tiež konečne prispôsobiť.

Predpokladám, že každý vie, že keď niečo chce, musí si nielen objednať, ale aj zaplatiť - podľa jasne stanovených a vzájomne dohodnutých podmienok. Pri vyúčtovaní chce tiež dostať správny a zrozumiteľný účet. V opačnom prípade je následné neplatenie za služby zrejme jedinou možnou obranou vlastníka bytu pred nekorektným správaním  správcu a monopolnému postaveniu niektorých dodávateľov (napr. tepla, el. energie, vody).

Podľa vlastných skúseností (Bytový podnik Bratislava - Dúbravka i firma Duspama), tak správcovia nekonali (kým sme boli len nájomcovia, nemali sme takmer nijaké právo kritizovať dodávané služby a ceny), ale nekonajú ani teraz. K vlastníkom bytov pristupujú nekorektne a ich činnosť spočíva hlavne v prerozdeľovaní peňazí, ktoré vyberú od svojich zákazníkov.

Vlasta Schunová,  Dúbravka

Páčil sa vám článok?