• Zdravie a životný štýl
  • 13.12.2006 13:59

Názory na vybudovanie cyklotrónového centra v Karlovej Vsi sa stále rôznia

0 0

Zámer vybudovať v Karlovej Vsi cyklotrónové centrum sa naďalej stretáva s rozporuplnými názormi. Jednoznačný pohľad v tomto smere neprinieslo ani záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia.

Pripomeňme, že cyklotrónové centrum má vyrásť v areáli Slovenského metrologického ústavu na konci Karlovej Vsi. Jeho výstavbu navrhuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

NAČO JE CENTRUM

Využitie cyklotrónového centra v zdravotníctve sa predpokladá na výrobu rádiofarmák pre nukleárnu medicínu, diagnostiku nádorových, srdcových, neurologických a psychických ochorení, sledovanie účinkov liečby najmä nádorových ochorení, ako aj liečbu nádorových a nenádorových ochorení.

V oblasti školstva sa očakáva, že v centre budú vytvorené podmienky na výučbu nových špičkových odborníkov v oblasti jadrovej fyziky, chémie a techniky, ale aj vo farmácii, metrológii a v potravinárstve. Súčasne by malo umožniť výchovu odborníkov pre zdravotníctvo, vedu, školstvo, priemysel a poľnohospodárstvo.

Pokiaľ ide o využitie v oblasti vedy a techniky, využitie centra sa predpokladá pre potreby aplikovaného výskumu štruktúry látok, pre výskum modifikácie vybraných druhov materiálov s cieľom zlepšiť ich vlastnosti, na prípravu pozitrónových rádionuklidov ako indikátorov chemických a fyzikálnych procesov, vo výskume vplyvu ionizujúceho žiarenia na živé organizmy, ako aj vo výskume a vývoji nových liečiv pre diagnistické a terapeutické účely.

Prvá etapa výstavby, ktorá spočívala v príprave infraštruktúry, sa začala ešte v roku 1996, keď zámer na jeho výstavbu schválila vláda. V druhej etape by mala nasledovať výstavba samotného cyklotrónového centra. Cyklotróny by mali spustiť do prevádzky v roku 2004, resp. 2006. Malo by ísť o cyklotrón na výrobu rádionuklidov pre nukleárnu medicíni a liečbu zhubných a nezhubných ochorení a PET cyklotrón na výrobu rádionuklidov pre pozitrónovú emisnú tomografiu.

STRACH ZO ŽIARENIA

V stanovisku ministerstva životného prostredia sa možno dočítať, že cyklotróny sú urýchľovače častíc, ktoré fungujú na tom princípe, že „častice po dopade na terčový materiál vytvárajú jednoduché jadrové reakcie za vzniku krátkožijúcich rádionuklidov“, napriek tomu však nejde o jadrové zariadenia. Mnohí obyvatelia Karlovej Vsi, ale aj Dúbravky, však majú strach z vplyvu ionizujúceho žiarenia na svoje zdravie. Nestačí im ani stanovisko ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika Slovenskej republiky, podľa ktorého „vplyv ionizujúceho žiarenia a rádioizotopov, ktoré sa budú šíriť z cyklotrónového centra, možno považovať za zanedbateľný a nemá zásadný vplyv na zvýšenie úrovne radiácie v okolí prevádzkovaného zdroja“.

Rozporné hodnotenie zámeru výstavby cyklotrónu je zrejmé aj z protichodných stanovísk subjektov, ktoré sa k nemu vyjadrovali. Ministerstvo hospodárstva so zámerom súhlasilo, ale s viacerými podmienkami, odbor životného prostredia Krajského úradu v Bratislave ho neodporúča a uvádza podmienky. Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Okresného úradu Bratislava IV nemá námietky, odbor životného prostredia toho istého úradu žiada preukázať splnenie požiadaviek, ktoré centrum musí spĺňať.

Miestny úrad v Karlovej Vsi vyslovil súhlas s podmienkami, Miestny úrad v Dúbravke so zámerom nesúhlasí, Miestny úrad v Lamači odporúča zámer realizovať mimo osídlených území. Proti je petičný výbor občanov Karlovej Vsi, ktorý poukazuje na radiačné ohrozenie, obavy prejavujú aj obyvatelia Sološníckej a Šaštínskej ulice, ktorí bývajú hneď veľa areálu Slovenského metrologického ústavu.

Občania bratislavskej mestskej časti Karlova Ves sú dokonca pripravení obrátiť sa pre zámer výstavby Cyklotrónového centra až na medzinárodný súd v Štrasburgu. Nedávno to uviedol protijadrový aktivista Jozef Križan. Občianske združenie Energia 2000, ako aj ďalší odporcovia výstavby Cyklotrónového centra, nesúhlasia s tým, že štátne orgány dávajú zelenú tomuto projektu bez variantných riešení a vnucujú občanom niečo, čo nechcú. Vznikli však aj petície v prospech výstavby.

A MINISTERSTVO?

Ministerstvo životného prostredia síce predložilo množstvo požiadaviek technického a preventívneho charakteru, ale zásadne sa nevyjadrilo. „Zariadenie typu Cyklotrónového centra Slovenskej republiky nespadá pod povinnosť posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, lebo nejde o jadrové zariadenie,“ uvádza sa v záverečnom stanovisku ministerstva.

Ako sa v tomto dokumente možno dočítať ďalej, výhrady orgánov štátnej správy a samosprávy boli väčšinou proti skutočnostiam, ktoré po akceptovaní odporúčaní už nebudú dôvodom na odmietavé stanovisko. Ministerstvo akceptovalo aj to, že vzhľadom na vysoký stupeň rozpracovanosti navrhovateľ nepredložil variantné riešenia. Od výstavby očakáva významný prínos v podobe včasnej a presnej diagnostiky ochorení, pretože metódou PET (pozitrónová emisná tomografia) možno zachrániť alebo predĺžiť život mnohým ľuďom.

Zdá sa teda, že cyklotrónové centrum vybudované bude. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktoré výstavbu presadzuje, možno vyčítať najmä to, že podcenil verejnú mienku, zanedbal osvetu a nedostatočne vysvetľoval najmä obyvateľom Karlovej Vsi a priľahlých mestských častí, načo je takéto zariadenie na Slovensku potrebné a prečo musí stáť práve tam, kde ho chce vybudovať.

(juh)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.