Rača už priznala finančný príspevok na súkromnú škôlku prvým 15 rodinám

17.10.2018

Zdroj: Wikipedia

Páčil sa vám článok?

Finančný príspevok na súkromnú škôlku vo výške 60 eur mesačne pre deti, ktoré neboli prijaté do žiadnej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Rača a do konca decembra dosiahnu vek 3 roky, priznala račianska samospráva už prvým pätnástim rodinám.

I keď žiadostí na miestny úrad o spomínaný príspevok došlo dohromady 16, v jednom prípade nebolo vyhovené, pretože tu nebola splnená podmienka trvalého pobytu v Rači. Finančný príspevok bude vyplácaný rodinám v časovom rozmedzí od 1.10.2018 do 30.6.2019 za predpokladu, že v tomto období dieťa neprestane navštevovať súkromné predškolské zariadenie. Podmienky pre uznanie kompenzačného príspevku na navštevovanie súkromnej materskej školy boli schválené na septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Rača a patria medzi ne:

  1. a) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v MČ Bratislava-Rača, 
  2. b) k 31.12.2018 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne školský vek, 
  3. c) predloženie písomného potvrdenia súkromného predškolského zariadenia o prijatí dieťaťa na pobyt v tomto predškolskom zariadení, 
  4. d) predloženie kópie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do niektorej z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača pre školský rok 2018-2019.

Žiadosť o finančný príspevok na súkromnú škôlku je možné stiahnuť na webovej stránke mestskej časti alebo je pre žiadateľov pripravená na podateľni miestneho úradu na Kubačovej ulici 21.

(ts, ilustračné foto: abn)

Páčil sa vám článok?