Obce sú povinné postarať sa o stromy

16.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sú vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza strom s obvodom nad 50 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, alebo krovité porasty s výmerom nad 10 m2, povinní sa o takúto drevinu starať, ošetrovať ju a udržiavať.

Pri poškodení, alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže okresný úrad uložiť vlastníkovi, správcovi, alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas odboru životného prostredia okresného úradu s výnimkou stromov s obvodom kmeňa do 50 cm, meraným vo výške nad 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou do 10 m2 a s výnimkou obnovy produkčných ovocných drevín.

Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ak drevina rastie v chránenom území, parkoch, verejných sadoch a záhradách, v cintorínoch, stromoradiach, vo vetrolamoch, brehových porastoch, opustených ťažobných priestoroch, prameniskách, rašeliniskách, v okolí zdravotníckych, školských, priemyselných, poľnohospodárskych objektov. Okresný úrad môže v súhlase na výrub dreviny uložiť žiadateľovi, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na mieste vopred určenom v súčinnosti s obcou a to na náklady žiadateľa.

V prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu obvodný úrad životného prostredia uložiť starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno požadovať náhradnú výsadbu, príslušný okresný úrad môže uložiť finančnú náhradu vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná. Tá sa stane potom príjmom Štátneho fondu životného prostredia.

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku. Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu vo svojom obvode a zároveň musia zabezpečovať výsadbu drevín na vhodných obecných pozemkoch.

Barbora Krištofičová

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.