• Zdravie a životný štýl
  • 06.11.2006 18:54

„Vyrastú” na Laurinskej ulici stromy?

0 0

Už v minulom vydaní sme informovali o obnove povrchu Laurinskej ulice. Prvá časť rekonštrukcie úseku od križovatky s Uršulínskou po križovatku s Nedbalovou má byť ukončená do konca septembra. V rámci nej už bolo na Laurinskej vymenené vodovodné potrubie, opravené boli aj ďalšie inžinierske siete.

V týchto dňoch sa na Laurinskej ulici začína s kladením novej dlažby - chodníky budú vydláždené žulovou dlažbou, ktorá je aj na celom korze, cesta bude vydláždená čadičovými kockami s rozmermi 16 x 16 cm. Ako nám povedal vedúci úseku územného rozvoja Miestneho úradu Staré Mesto Ján Dinka, chodník a cesta budú v jednej rovine, pretože Laurinská ulica je súčasťou tzv. mäkkej pešej zóny, kde je povolený vjazd motorových vozidiel.

Druhá časť obnovy povrchu tejto staromestskej ulice by sa mala začať v priebehu septembra a dokončená bude v novembri. Tu bude potrebná aj rekonštrukcia kanalizácie a rozvodu plynu, čo do určitej miery spomalí tempo rekonštrukčných prác.

Spornou zostáva otázka zelene, ktorá by mala na Laurinskej ulici pribudnúť. Projekt počíta s vysadením 19 stromov - javorov mliečnych v globóznej forme (rovnaký typ stromu, ako bol vysadený na Hlavnom námestí). Stromy by mali byť vysadené v línii obrubníka s tým, že od križovatky s Uršulínskou budú na pravej strane a zhruba od Nedbalovej na ľavej strane, kde sa nachádza Aeroflot a U anjelov. O zeleni na Laurinskej rozhodla mestská časť Staré Mesto na žiadosť Bratislavčanov, ktorým v centre mesta chýbajú práve stromy, kríky, kvety.

PAMIATKARI NAMIETAJÚ

Odmietavý postoj k výsadbe stromov na tejto ulici zaujal Mestskú ústav ochrany pamiatok. Metodik MÚOP Alex Tahy k tomu uviedol: „Laurinská ulica je súčasťou špecifického prostredia historického jadra Bratislavy, o ktorého obraze, charaktere a atmosfére rozhoduje predovšetkým jeho historická zástavba. Pôsobenie, neskreslené uplatnenie a nerušené vnímanie historickej zástavby starých miest bolo vždy dominantné a pre akékoľvek úpravy určujúce. Najmä, ak ide o súbor, ktorý je pre svoje výnimočné hodnoty predmetom najprísnejšej pamiatkovej ochrany.

Zeleň je v takomto prostredí doplňujúcim komponentom, ktorý je nevyhnutné vždy uvážlivo zosúlaďovať a podriaďovať určujúcim hodnotám a danostiam takéhoto osobitého mestského prostredia. V prípade Laurinskej ulice, ktorá po stáročia patrila k hlavným komunikačným tepnám mesta, má svoj zažitý obraz, charakter a výraz, zakladanie nových stromoradí, ktoré tu nemajú žiadnu tradíciu a dokonca v sieťami prešpikovanom teréne ani dobré podmienky, nepovažujeme za vhodné.“

Ako ďalej A. Tahy zdôraznil, pamiatkari nepodceňujú ani pohľad väčšiny Bratislavčanov, ktorí sú na problematiku mestskej zelene veľmi citliví. Sú však za to, aby sa nová zeleň zakladala tam, kde sú na to vytvorené urbanistické a ekologické podmienky. Podarilo sa im presadiť rekonštrukciu parčíka v areáli bývalej františkánskej záhrady na Uršulínskej ulici, na základe ich podnetu mestská časť Staré Mesto minulý rok obnovila niekdajšie stromoradie na Námestí SNP. V tomto stromoradí navrhujú pokračovať tak, aby takmer súvisle obopínalo historické jadro v línii niekdajších hradieb - výsadbou stromov pozdĺž Gorkého ulice. Presadzujú aj myšlienku rekonštrukcie zničeného historického parčíku v priestore Komenské­ho námestia za budovou SND namiesto dnešného parkoviska.

Pamiatkarmi vypracovaná koncepcia obnovy bývalej Promenády (dnes Hviezdoslavovo námestie) počíta s rekonštrukciou zelene až po vyústenie trasy bratislavského korza. Na území historického jadra tiež vytypovali viacero dvorov a nádvorí, ktoré sú vhodné na rekonštrukciu zničených historických záhrad, prípadne založenie novej vnútroblokovej zelene.

„Obraz Laurinskej znehodnocujú dve vyslovene negatívne pôsobiace novostavby z čias predchádzajúceho režimu. Jednu z nich (vďaka uskočeniu jej fasády voči pôvodnej uličnej čiare) odporúčame sčasti zacloniť kríkovou i vzrastlou zeleňou, osádzanou však iba do kontajnerov tak, aby bolo možné tento urbanisticko-architektonický defekt riešiť architektonickým spôsobom. Stromy vysadené do terénu by realizáciu tohto zámeru v budúcnosti neumožnili,“ uzatvára A. Tahy.

(pol)

Obnova prvej časti Laurinskej by mala byť ukončená koncom septembra.
FOTO - Vladimír Mišauer

„Vyrastú” na Laurinskej ulici stromy?


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.