Ľudia na Podhájskej sa kúpali v rádioaktívnej vode - aká bude reakcia príslušného rezortu?

17.7.2021

Zdroj: FB TK Podhájska

Páčil sa vám článok?

Súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) urobí všetko pre obnovenie využívania termálnej vody v obci Podhájska. Nemôže ale pripustiť pokračovanie porušovania zákonov. Aktuálne zistenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Polície preukazujú, že sa pred verejnosťou zatajovala zvýšená prítomnosť rádioaktívnych prvkov vo vode z geotermálneho vrtu.

Ministerstvo životného prostredia dnes v tejto súvislosti poskytlo médiám nasledujúce stanovisko: "Ako sa preukázalo kontrolami  SIŽP a zisťovaním Polície SR, za bývalých vlád nedbali štátne orgány ku tomu určené na porušovanie zákonov v zariadení využívajúcom geotermálny vrt Podhájska.  Majitelia vrtu aj prevádzkovatelia kúpaliska zanedbali viaceré zákonné povinnosti, čím si neoprávnene zvyšovali zisky. Je poľutovaniahodné, že až donedávna  nekonali v tejto veci  príslušné odbory životného prostredia, ani orgány kontroly, akým je Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).  Porušovanie predpisov a platných zákonov vo verejných kúpeľoch Podhájska sa tak stalo dlhodobým javom."

"Podľa zistení SIŽP  kúpalisko Podhájska  čerpalo vodu z geotermálneho vrtu a využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia. SIŽP preto uložila spoločnosti pokutu vo výške 128.978 eur, (spoločnosť sa odvolala). Vzápätí sa zistilo, že jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení  čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené, a jeho platnosť vypršala ešte v minulom storočí, konkrétne v roku 1994 (!). To znamená, že kúpalisko v Podhájskej  vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne. Znalecké dokazovanie ukázalo, že v dôsledku vypúšťania odpadových vôd z kúpaliska Podhájska došlo ku umŕtveniu rieky a výrazným škodám na životnom prostredí," uvádza ďalej príslušný rezort.

"Inšpektori SIŽP ďalej navyše počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých do rieky vytekala ďalšia, hnedo zafarbená odpadová teplá voda. Stotožnenie subjektov, zodpovedných za toto ďalšie nelegálne  odstraňovanie odpadu, je vecou ďalšieho vyšetrovania SIŽP. Odhaľovanie podvodov okolo geotermálnych vôd v Podhájskej vyvrcholilo predbežne odhalením  manipulácií s výsledkami zloženia tejto vody. Analýzu zloženia termálnej vody predložil koncom roku 2020 prevádzkovateľ vrtu a kúpaliska Podhájska v Záverečnej správe, na základe ktorej mala odborná komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd na MŽP, povoliť ďalšie čerpanie z geotermálneho vrtu. Vďaka vyšetrovaniu Polície SR sa odhalilo, že expert predkladajúci  analýzu  termálnej vody v Podhájskej, zatajil prítomnosť rádioaktívnych prvkov," informovalo Ministerstvo životného prostredia SR.

Zdroj: FB TK Podhájska

​"Vec je  o to závažnejšia, že niektoré rádioaktívne prvky sú vo vode z vrtu v Podhájskej prítomné v takom rozsahu, ktorý viacnásobne prekračuje zdravotné limity. To značí, že na základe sfalšovaných analýz zloženia geotermálnej vody Podhájska  povoľovalo MŽP v minulosti čerpanie geotermálnych vôd do verejného kúpaliska, ktoré mohli poškodzovať zdravie verejnosti. Rozsah a závažnosť tejto trestnej činnosti MŽP neposudzuje a očakáva na výsledky OČTK," tvrdí rezort životného prostredia a dodáva: "Boli to práve záujmy vyšetrujúcich orgánov, pre ktoré  ministerstvo potom, čo sa ukázalo, že odborná komisia MŽP konala na základe  sfalšovaných analýz vody z vrtu v Podhájskej, na čas zastavilo  úradné konanie o schválení množstiev odberu z geotermálneho vrtu Podhájska. Podľa dohody s Políciou SR čakalo MŽP  pokým  vyšetrovatelia  neukončia primárnu fázu vyšetrovania. Po tomto MŽP a Polícia SR uskutočnili na tému kúpaliska v Podhájskej tlačovú konferenciu (1.6.2021), na ktorej objasnili situáciu z pohľadu ochrany zákonov."

MŽP očakáva na úplné výsledky vyšetrovania Polície SR, najmä pokiaľ by sa ukázalo, že porušovanie zákonov v súvislosti s Podhájskou sa diali  aj priamo na pôde MŽP. Ale súčasne MŽP vníma , že podvody a dlhoročné nezákonné postupy dosiaľ presne neurčených osôb spôsobili v Podhájskej ťažkosti a straty poctivým podnikateľom. MŽP robí všetko pre čím skoršie zosúladenie využívania geotermálneho vrtu v Podhájskej  so zákonmi a vykoná všetky možné kroky ku obnoveniu čerpania termálnych vôd.

Dnes sa pred vchodom do termálneho kúpaliska stretli nespokojní občania:

Pre majiteľov vrtu a prevádzkovateľov kúpaliska by mala byť prvoradá teraz - po odhalení prítomnosti rádioaktívnych prvkov - otázka zosúladenia využívania takejto vody s ochranou zdravia občanov. MŽP sa touto problematikou z povahy veci nemôže zaoberať, keďže ku tomu sú určené  iné štátne orgány. Pokiaľ ide o prax čerpania a využívania geotermálneho vrtu - MŽP a SIŽP sa do konca júla 2021 vyjadrí vo veci zosúladenia  čerpania geotermálnych vôd a odvádzania odpadových vôd so zákonmi. MŽP sa vyjadrí aj k posúdeniu kapacít geotermálneho vrtu v Podhájskej.

Preto  MŽP v uplynulých týždňoch obnovilo zloženie expertnej komisie pre schvaľovanie množstiev čerpania podzemných vôd. Komisia zasadne ešte tento mesiac a po obdržaní analýzy skutočného, nie sfalšovaného zloženia termálnej vody z termálneho vrtu Podhájska, zaujme stanovisko ku objemom čerpania geotermálnych vôd pre účely kúpaliska Podhájska.

(ts)

Páčil sa vám článok?