Pandémia zvýšila citlivosť spoločnosti na porušovanie ľudských práv

3.5.2021
protivládny protest pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí

Zdroj: TASR Pavol Zachar

Páčil sa vám článok?

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako národná inštitúcia pre ľudské práva a národný antidiskriminačný orgán zverejnilo Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020, v ktorej poukazuje na zvýšenú citlivosť spoločnosti na porušovanie základných ľudských práv nielen v čase núdzového stavu.

Správa poskytuje komplexný hodnotiaci obraz o  výkone vybraných ľudských práv a základných slobôd na Slovensku počas pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala osobitne negatívny dopad na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Aj keď pandemická situácia zmenila spôsob života každého jednotlivca, ľudia z  marginalizovaných rómskych komunít, občania so zdravotným znevýhodnením, ľudia bez domova, ženy, deti a mnohí ďalší pociťovali dôsledky prijímaných opatrení podstatne citlivejšie. Dopady ochorenia COVID-19 na spoločnosť ešte viac zviditeľnili zraniteľnosť týchto skupín obyvateľstva a prehĺbili rozdiely medzi nimi a ďalšími spoločenskými subjektami.

Správa sa do hĺbky venuje vplyvu prijatých protipandemických opatrení na slobodu pohybu v rovine karantenizácie rómskych osád a povinnej štátnej karantény, na ochranu osobných údajov pri monitorovaní dodržiavania opatrení, ale aj na disproporčné zásahy do práva na vzdelanie a práva na prístup k zdravotnej starostlivosti. Aj napriek tomu, že pandémia ovplyvnila široké spektrum problémov, práve otázky rovnosti prístupu ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti si podľa Strediska zaslúžili osobitnú pozornosť.

Stredisko zdôrazňuje, že ani v  čase pandémie ochorenia COVID-19 nemožno opomínať problémy menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Ani legislatívna „zaneprázdnenosť“ zákonodarcu, súvisiaca s  prevenciou proti šíreniu pandémie, nesmie byť jeho ospravedlnenkou vo vzťahu k  záväzku aktívneho prístupu k  legislatívnej ochrane a  podpore cudzincov, národnostných, etnických, sexuálnych a  ďalších významných menšín.

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020 je dostupná v celom rozsahu na webovej stránke Strediska http://www.snslp.sk/aktuality/zverejnili-sme-spravu-o-dodrziavani-ludskych-prav-za-rok-2020/

(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie