Prijatie charty posilní postavenie samosprávy

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Slovenská vláda po svojom nástupe do úradu oficiálne deklarovala pripravenosť prijatia Európskej charty miestnej samosprávy. V tejto súvislosti sme sa o charte, o súčasných právomociach a kompetenciách samosprávy na Slovensku pozhovárali s predsedom Bratislavskej občianskej iniciatívy a starostom Karlovej Vsi Bystríkom HOLLÝM.

- Verím, že ratifikáciou charty sa samospráva konečne dostane do postavenia, ktoré jej prináleží. Charta po podpise vládou musí prejsť ratifikačným procesom v parlamente, no už prejav politickej vôle by mal potešiť miestne parlamenty a presvedčiť ich, že vláda začala brať samosprávnosť samosprávy vážne.

V poslednom období sa viackrát stalo, že Ústavný súd SR spochybnil ústavnosť všeobecne záväzných nariadení obcí alebo mestských častí. Môže sa prijatím charty zmeniť niečo aj v tejto oblasti?

- Myslím si, že áno. Známy je prípad karloveského VZN o zákaze požívania alkoholu na verejných priestranstvách. Zákon hovorí, že obec môže zakázať alebo obmedziť predávanie a podávanie alkoholu na verejných priestranstvách. Na základe toho mestská časť schválila nariadenie, ktoré zakazuje požívanie alkoholu na verejných priestranstvách. Keďže v zákone slovíčko požívať chýbalo, Ústavný súd rozhodol o protiústavnosti VZN. Nakoniec bol zákon o chýbajúce slovko doplnený a naše VZN mohlo začať opäť platiť. No v tomto nevidím riešenie. V legislatíve súvisiacej so samosprávou by mala platiť zásada, že pokiaľ samospráva nekoná v rozpore so zákonom, mali by jej rozhodnutia platiť.

Ako vnímate súčasné postavenie samosprávy a jej kompetencie?

- V zákone o obecnom zriadení je veta: Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä ...vykonáva, zostavuje, usmerňuje, atď. Pýtam sa, môže alebo nemôže samospráva konať nad rámec toho, čo je pod týmto slovíčkom explicitne uvedené? V civilizovanej a právnej spoločnosti to „najmä“ dáva možnosť v rámci určitej logickej tolerancie uplatňovať čosi, čo sa volá duch zákona. Vytvára samosprávam priestor, aby mohli v danej právnej situácii správne a užitočne rozhodovať v prospech občana. U nás si zrejme na pravého ducha občianskej demokratickej spoločnosti so všetkými dôsledkami odovzdania práv a povinností samosprávam budeme musieť ešte nejaký čas počkať.

Zhováral sa Milan Šeršík
NÁŠ ROZHOVOR

Páčil sa vám článok?