Proti zámerom predať pozemky na letisku Vajnory protestuje vajnorská samospráva

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Proti úmyslu ministerstva dopravy a Letiska M. R. Štefánika predať pozemky na letisku Vajnory protestuje vajnorská samospráva. Podľa ministerstva pozemky vždy patrili Slovenskej správe letísk, resp. Letisku M. R. Štefánika - Airport Bratislava.

Starostka Vajnor Anna Zemanová sa v mene poslancov tamojšieho miestneho zastupiteľstva obrátila otvoreným listom na ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopoviča a na predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava Jaroslava Macha. V polovici decembra minulého roku sa vajnorskí poslanci zaoberali situáciou, ktorú vyvolala spoločnosť Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava vyhlásením verejného výberového konania o najvhodnejšiu ponuku na predaj 85 hektárov pozemkov tvoriacich súčasť letiskového areálu Regionálneho Letiska Vajnory, pričom základným kritériom výberu má byť cena za pozemky. „Dovoľujem si upozorniť, že územný plán mesta Bratislavy, v súlade so schváleným a doteraz platným Generelom Letiska Vajnory, na týchto pozemkoch určuje funkčné využitie šport - športové letisko,“ uvádza sa v otvorenom liste. Ako pripomenula A. Zemanová, mesto Bratislava, do ktorého spadá aj Mestská časť Bratislava - Vajnory, ešte vo februári 2004 požiadalo v súlade so zákonom a uznesením vlády číslo 130 z 13. februára 2003, ktorým bol schválený Projekt transformácie Slovenskej správy letísk, o prevedenie 120 hektárov pozemkov Letiska Vajnory do svojho majetku, s cieľom prevádzkovať toto letisko. Postup ministerstva a ním zriadenej spoločnosti Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava pri nakladaní s pozemkami na vajnorskom letisku podľa listu vajnorská samospráva sleduje s obavami a pohoršením. „Nekoncepčný a neodborný prístup, aký si zvolila novovytvorená spoločnosť, je príkladom ignorácie základných princípov plánovania a jeho zákonov,“ uvádza sa v liste. „Akákoľvek manipulácia s pozemkami takéhoto rozsahu bez konzultácie so správcom územia a tvorcom územného plánu je mocenským prejavom, ktorý nemá miesto v demokratickej spoločnosti.“

A. Zemanová žiada ministra P. Prokopoviča a predsedu predstavenstva J. Macha o verejné vysvetlenie ich počínania a zdôvodnenie, prečo nepostupujú v súlade so schváleným uznesením vlády a v zmysle schváleného projektu transformácie. Predaj, ako aj jeho podmienky a právo vyhlasovateľa počas celej súťaže meniť podmienky ponukového konania, prípadne ho aj zrušiť, majú špekulatívny charakter. „Ako miestna samospráva ostro protestujeme proti takémuto postupu a žiadame, aby ste predaj zrušili a o alternatívach využitia letiskového areálu najprv rokovali so zástupcami Hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskej časti Bratislava - Vajnory a spolumajiteľa nehnuteľností Aeroklubom Bratislava,“ vyzýva list.

Ako nám povedal Tomáš Šarluška, hovorca ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, pozemky na letisku Vajnory boli vždy vo vlastníctve Slovenskej správy letísk, resp. Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava. Letisko podľa neho nevyhnutne potrebuje financie na vyriešenie pozemkov pod budúcou treťou vzletovou dráhou. Naznačil tiež možnosť, že minister pri rozdeľovaní akcií Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava časť z nich pridelí mestskej časti Bratislava - Vajnory.

Páčil sa vám článok?