V Rači je možné podávať žiadosti o dotácie iba do konca februára

11.1.2024
0

Zdroj: Račaweb

Páčil sa vám článok?

Žiadosti o dotácie v bratislavskej Rači je možné podávať do konca februára. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré posúva termín predkladania žiadostí o mesiac skôr.

Spôsob podávania žiadosti zostáva rovnaký, žiadatelia tak môžu urobiť len elektronicky. V opačnom prípade nebudú žiadosti posudzované. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.

"Organizáciám zloženým zo seniorov alebo občanov so zdravotným znevýhodnením poskytnú poverení zamestnanci miestneho úradu formou asistovaného podania pomoc pri podaní žiadosti," podotýka samospráva.

Dotácie je možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov či podnikania a zamestnanosti. Týkať sa to môže oblastí životného prostredia a adaptácie na zmenu klímy, vinohradníctva či sociálnej, humanitárnej a charitatívnej oblasti a oblasti zdravotníctva. Rovnako tak oblasti školstva a vzdelávania, kultúry a športu, či vybudovania alebo rekonštrukcie uzamykateľných stanovíšť zberných nádob.

Bližšie informácie k poskytovaniu dotácií sú súčasťou predmetného VZN, ktoré má mestská časť zverejnené na svojom webe. Jeho súčasťou sú informácie o tom, čo všetko musí žiadosť obsahovať, na aké účely je možné ju poskytnúť, či to, na čo dotácia poskytnutá byť nemôže. Špecifikuje aj oprávnené osoby, ktoré môžu o dotáciu požiadať.

"Dotácie je možné poskytnúť aj v prípade mimoriadnej udalosti na území mestskej časti v záujme zachovania a podpory podnikania a zamestnanosti," konštatuje materiál s tým, že pod mimoriadnou udalosťou sa rozumie najmä požiar, výbuch, priamy úder blesku, povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zemetrasenie či tornádo.
VZN nadobudlo účinnosť 1. januára. Miestne zastupiteľstvo ho schválilo vlani v decembri.

(TASR)

Páčil sa vám článok?