Devínska Nová Ves má zadefinované najdôležitejšie oblasti rozvoja

13.12.2021
Dárius Krajčír

Zdroj: dariuskrajcir.sk

Páčil sa vám článok?

Devínska Nová Ves má zadefinované najdôležitejšie oblasti svojho rozvoja. Priority a smerovanie mestskej časti určuje program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na obdobie rokov 2021 až 2027 ako strategický dokument samosprávy. Obsahuje viac ako 40 zámerov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti. V decembri ho schválili miestni poslanci.

"Program ponúka riešenia najdôležitejších potrieb obyvateľov. Vnímam ho ako silný podporný nástroj zdarného ekonomického fungovania mestskej časti. Odzrkadľuje priority Devínskej Novej Vsi, súčasne je prepojený s prioritami Bratislavského kraja a hlavného mesta," uviedol starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Je tiež nevyhnutným predpokladom na čerpanie financií z dotačných schém, či už ide o zdroje európske, štátne alebo regionálne.

Najviac zámerov je definovaných v hospodárskej oblasti. Cieľom je zabezpečiť obnovu verejných budov i priestranstiev, ale tiež zlepšiť technickú a občianku vybavenosť mestskej časti. Opatrenia sa však týkajú aj predchádzania, zmierňovania či odstraňovania následkov pandémie.

V sociálnej oblasti je cieľom zabezpečiť kvalitnú občiansku vybavenosť s osobitným zreteľom na sociálne služby poskytované v mestskej časti, zlepšenie kvality a kapacity školských zariadení i podporu voľnočasových aktivít. Definované zámery pre environmentálnu oblasť sa zameriavajú na zabezpečenie energetickej efektívnosti verejných budov, reagujú taktiež na súčasné výzvy týkajúce sa zmeny klímy a ochrany životného prostredia.

Medzi priority patria napríklad doprava, školstvo, investičná výstavba či životné prostredie. Plánované zámery reflektujú potreby obyvateľov. Medzi tie najpálčivejšie parí napríklad sanácia terasy M. Marečka, kde prebieha výber dodávateľa, či rekonštrukcia bývalého kina Devín. V spolupráci s hlavným mestom sa pracuje na príprave architektonickej súťaže na návrh centrálneho námestia. Zo sociálnych zámerov vyzdvihuje starosta nutnosť rozširovania kapacít základných škôl, modernizáciu detských ihrísk a vnútroblokov i vybudovanie skateparku/pumptracku.

"Je to dokument, ktorého koncepcia je otvorená a flexibilná, lebo musí reagovať na potreby, ktoré sa v čase môžu meniť. Aby bol skutočne živým dokumentom, bude priebežne aktualizovaný," dodal Krajčír.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie