Petržalská radiála: Stavebný úrad v Petržalke finalizuje stavebné povolenie, ako sú na tom ďalšie tri?

20.6.2020
0
Električka v Petržalke

Zdroj: Magistrát

Páčil sa vám článok?

Pre stavbu pokračovania električkovej trate v Petržalke boli podané štyri žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Petržalka ho vydá zrejme ako prvá.

Na Hlavné mesto SR Bratislava, špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie bola žiadosť podaná 20. 12. 2019. „Stavebné konanie bolo aktuálne prerušené, nakoľko je potrebné doplniť projektovú dokumentáciu na preložky dočasných komunikácií. V tejto chvíli odhadujeme, že zdržanie by nemalo trvať viac ako jeden mesiac,“ informovala nás hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

Na Okresný úrad Bratislava, odbor životného prostredia, ktorý je špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby podali žiadosť 15. 1. 2020. Žiadosť nebola úplná a METRO Bratislava, a. s., v zastúpení za stavebníka – Hlavné mesto SR Bratislava svoje podanie doplnil dňa 10. 03. 2020,“ informovali nás z okresného úradu. „Oznámenie o začatí správneho konania s ohľadom na veľký počet účastníkov konania bolo doručované formou verejnej vyhlášky, v čase od 30. 4. 2020 do 15. 5. 2020.“ V súčasnosti sa konajúci správny orgán zaoberá doručenými stanoviskami, proces je v štádiu prípravy rozhodnutia o povolení uskutočnenia objektov vodných stavieb.

Špeciálny stavebný úrad Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý schvaľuje stavby električkových a trolejových dráh a stavby na dráhe, dostal žiadosť o SP takisto 15. 1. 2020. Veronika Beňadiková z tlačového oddelenia potvrdila, že žiadosť bola podaná. Po zverejnení vyhlášky však prišli dve pripomienky, ktoré sa aktuálne prešetrujú.

A napokon, žiadosť na Mestskú časť Bratislava – Petržalka, stavebný úrad, ktorý má vydať povolenie rozvodov elektriny, plynu a verejného osvetlenia vrátane ich preložiek, bola síce podaná už 31. 7. 2019, bola však neúplná. Preto stavebný úrad nemohol oznámiť začatie stavebného konania. Všetky potrebné podklady. boli skompletizované až po ôsmich mesiacoch, 30. 3. 2020! Stavebný úrad v Petržalke ešte v ten deň oznámil začatie stavebného konania. Ako nás aktuálne informoval hovorca Petržalky Daniel Bernát, v súčasnosti už prebieha schvaľovací proces stavebného povolenia. „Električková trať je prioritou, takže predpokladám, že prebehne rýchlo,“ dodal.

Vydanie stavebných povolení je však len jedným z krokov k samotnej realizácii. Čo jej musí ešte predchádzať?

Pred dvoma mesiacmi spoločnosť REMING CONSULT a. s. odovzdala hlavnému mestu Dokumentáciu na realizáciu stavby projektu. Vyzeralo to, že by mesto mohlo vyhlásiť verejné obstarávanie na Zhotoviteľa stavby. Ako nás však koncom mája informovala hovorkyňa magistrátu „z dôvodu jej nekompletnosti sme dokumentáciu u projektanta reklamovali a čakáme na dodanie kompletnej dokumentácie“.

Dodala, že zároveň prebieha kontrola dokumentácie (na realizáciu stavby pozn.red) jednotlivými odbornými útvarmi. „Mesto Bratislava súbežne s prípravou dokumentácie pripravuje aj súťažné podklady na výber zhotoviteľa.“

Stavba električkovej trate má byť financovaná prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby preto musí prebehnúť kontrola na Ministerstve dopravy a výstavby SR. „Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby očakávame v auguste,“ dodala hovorkyňa.

Problémom tejto stavby je čas. Musí byť ukončená do konca roku 2023, inak prídeme o finančný príspevok z európskych fondov.

Skomplikovať správoplatnenie stavebných povolení môžu dve spoločnosti a jedna súkromná osoba, ktoré sú účastníkmi konania a voči výstavbe sa chronicky odvolávajú. Len zamietnutie ich odvolania voči územnému rozhodnutiu k 2. etape električky trvalo pol roka! Dve pripomienky momentálne prešetrujú aj na stavebnom úrade BSK...

Plán je taký, že od jari 2021 do leta 2023 by sa malo stavať. Ak predpokladáme, že finančné prostriedky budú schválené v lete a súťaž na zhotoviteľa stavby sa podarí vyhlásiť v auguste a treba jej vyčleniť aspoň pol roka, bude to pekne natesno. A to ešte samotná realizácia stavby, nemusí byť bez problémov....

(in)

Páčil sa vám článok?