Aký bol rok 2017 vo vašej mestskej časti? II. diel

1.1.2018
0
Petržalka plánuje rozširovať kapacity strediska sociálnych služieb - petrzalka petrzalka.sk
Páčil sa vám článok?

Aj tento rok sme sa bratislavských starostiek a starostov pýtali: Čo sa v roku 2017 podarilo urobiť pre ľudí vo vašej mestskej časti? V druhom dieli sme sa pýtali starostov Dúbravky, Lamača, Devína, Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Bystrice, Petržalky, Jaroviec , Rusoviec a Čunova.

Martin Zaťovič, Dúbravka:

Teší ma a som aj hrdý, že sa v Dúbravke podarilo otvoriť novú materskú školu na Fedákovej ulici. Vďaka nej pribudlo v Dúbravke 92 miest pre deti, mestská časť tak má 11 materských škôl so 44 triedami. V súvislosti s tým som rád, že Dúbravka získala externé zdroje  a ušetrila financie zo svojho rozpočtu, ktoré mohla využiť na ďalší rozvoj a opravy.  Peniaze sme investovali do opráv v školských budovách a objektoch. Teší ma tiež, že sa nám postupne darí opravovať cesty a chodníky v mestskej časti a obnovovať detské ihriská. V súvislosti s ihriskami vítam aj aktivitu obyvateľov, okolo ihrísk vznikajú tímy, ktoré v spolupráci s nami menia zanedbané ihriská a plochy. Napríklad na Homolovej vzniklo aj prvé kompostovanie medzi panelákmi alebo na ulici Nejedlého záhrada a pocitový chodník pod stromami. Tento rok sme sa tiež vo veľkom pustili do búrania starých kontajnerových stojísk a prístreškov z čias výstavby sídliska.

Peter Šramko, Lamač:

Veľa úsilia sme venovali spracovaniu územného plánu zóny Zečák, vyprojektovala sa realizácia I.etapy revitalizácie Malokarpatského námestia, dokončili sa projekty a zabezpečili sme územné rozhodnutie pre odkanalizovanie ulíc v tzv. starom Lamači. Sme nápomocní hlavnému mestu na výstavbe križovatky Hodonínska - Vrančovičova, ktorej ukončenie by sme uvítali do konca roka 2017.

Podľa predstáv nevyšiel proces prípravy a povoľovania stavby cyklomosta a cyklotrasy spájajúcej Hodonínsku ul. s lokalitou Bory. Trvá to dlhšie, ako sme predpokladali. Je mi tiež ľúto, že sa nerozbehla realizácia protihlukovej steny na Lamačskom úseku D2, ktorej realizácia bola plánovaná na tento rok.

Ľubica Kolková, Devín:

Opravu potrebujú mnohé budovy i priestory v Devíne. „Vďaka“ nútenej správe však smieme ozaj len hasiť, čo najviac horí. Opravy boli nevyhnutné najmä v materskej škole, dome kultúry a v základnej škole. V rámci objektu Domu kultúry sa podarilo opraviť fasádu a odstrániť zvĺhanie na vonkajšej stene od zastávky MHD, zatepliť, opraviť a odvodniť fasádu z dvora. V Základnej škole sme vymenili ďalšie okná a vstupné dvere, momentálne tam prebieha oprava havarijného stavu vodovodného potrubia. Na budove našej Materskej školy sa dokončili práce na sanácii ľavého krídla MŠ. Sú to opravy, ktoré nám v blízkej budúcnosti umožnia rozšíriť kapacitu škôlky o ďalšiu prepotrebnú novú triedu, keďže nám detičiek neustále pribúda a dopyt zo strany mladých rodičov je veľký.

Milan Jambor, Devínska Nová Ves:

Investovali sme do materských a základných škôl. V areáli bývalej základnej školy na Charkovskej ulici aktuálne dokončujeme nový oddychový park, pričom budova bývalej základnej školy sa po ukončení investícii zo strany ministerstva školstva zmení na Múzeum školstva a pedagogiky. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu pre náš Dobrovoľný hasičský zbor. V rámci rekonštrukcie areálu bývalej „Textilanky“ sme vybudovali nové priestory na zber triedeného odpadu. Pokračovali sme v opravách ciest, chodníkov, vybudovali nové parkovisko na ulici Ivana Bukovčana. V rámci znižovania energetickej náročnosti budov sme zateplili objekt viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika, ďalej zateplili časť budovy Istracentra (dom kultúry) a Materskej školy na ulici M. Marečka 20.

Jozef Krúpa, Záhorská Bystrica:

Medzi priority roka 2017 patrilo zväčšovanie kapacity školských i predškolských zariadení,  dobudovávanie športovísk, dopĺňanie infraštruktúry, skvalitňovanie dopravy. Materskú škôlku sa nám podarilo rozšíriť o jednu triedu, v ktorej je možné umiestniť  20 detí. Uspeli sme aj s ďalším projektom zvýšenia kapacity škôlky o dve triedy a jedáleň. Naša žiadosť bola vyhodnotená kladne a získali sme 640 000 eur z eurofondov. V súčasnosti robíme výber dodávateľa, s dostavbou by sme chceli začať na jar budúceho roka. Pripravili sme aj  projekt rozšírenia základnej školy. Prvá etapa počíta s prístavbou dvoch tried, s realizáciou začneme taktiež na jar 2018.  V areáli školy pokračuje výstavba multifunkčnej športovej haly respektíve školskej telocvične, ktorú považujem za stavbu desaťročia v Záhorskej Bystrici.

V súčinnosti s magistrátom hlavného mesta sme vybudovali svetelnú križovatku na dopravne problematickom úseku na Bratislavskej ceste a zároveň sa tu na časti vozovky vymenil aj asfalt. Pre lepšiu orientáciu v mestskej časti slúžia nové informačno-smerové tabule. Na žiadosť veľkého počtu obyvateľov sme osadili aj tabule, ktorý vyzývajú na zachovávanie pokoja v nedeľu a počas sviatkov.

Vladimír Bajan, Petržalka:

Výpočet všetkého, čo sme tento rok v Petržalke spravili pre našich obyvateľov, by bol veľmi dlhý. Spomeniem aspoň tie najväčšie investície. Na tento rok sme v rozpočte vyčlenili historicky najvyššiu sumu – takmer 800-tisíc eur na opravu ciest, chodníkov a terás, do rekonštrukcií materských a základných škôl sme investovali tiež nemalú sumu – 550-tisíc eur. Rekonštruovali sa predovšetkým hygienické zariadenia, vymenili sa rozvody vody a kanalizácie, obklady, dlažby aj sanita. Okrem toho sme začali s rekonštrukciou DK Lúky a DK Zrkadlový háj, kde sa robila predovšetkým strecha. Dali sme do užívania ďalší, 24-árový výbeh pre psov – na Vyšehradskej ulici. Pre našich seniorov a ťažko chorých Petržalčanov sme zaviedli prepravnú službu.

Na čo som ale mimoriadne hrdý, je, že už od jesene slúži multifunkčné ihrisko pre deti aj dospelých Jama, a že sa nám v termíne podarilo dokončiť rekonštrukciu budovy MŠ na Vyšehradskej. Musím povedať, že to bude naozaj škôlka 21. storočia – pokiaľ ide o technológie aj vybavenie. 

Našou najťažšou úlohou ale je nájsť kvalifikované učiteľky predovšetkým do materských škôl. Podarilo sa nám v spolupráci s  BSK vybaviť 15 miest v stredoškolskom internáte na Vranovskej ulici, ktoré sme poskytli na ubytovanie mimobratislavským učiteľom za poplatok, aký platia študenti.

Pavel Škodler, Jarovce:

V tomto roku sme ukončili niekoľko akcií - ukončenie opráv chodníka na Mandľovej ulici, úprava priestorov na zriadenie kancelárie prvého kontaktu, úprava priestranstva pre miestnym úradom,vybudovanie odstavnej plochy pri základnej škole. Najväčšou akciu však je nadstavba a rozšírenie kapacity ZŠ, kde aktuálne prebieha kolaudácia.

Dušan Antoš, Rusovce: 

Vybudovali sme 13 vsakovačiek, rekonštruovali schody  na náučnom chodníku  nad kanálom, zakúpili traktor s príslušenstvom aj na zimnú údržbu, získali dotáciu na pokračovanie archeologického prieskumu na dome s hypokaustom, vybudovali 23 parkovacích miest pri futbalovom klube, pripravili sme projektové dokumentácie na cyklotrasy: od otočiska autobusov na Balkánskej ulici až po napojenie na cyklotrasu Eurovelo 6 cez Gaštanovu alej, spracovali sme Územný plán Rusovce - Sever a odovzdali na odsúhlasenie, spustili sme novú web stránku, dosadili sme v rámci revitalizácie 20 stromov na Gaštanovej aleji, opravili sme dlažbu na uliciach Kovacsova, Balkánska a Gerulatská, odkanalizovali sme ulice Gerulatská a Maďarská, čo boli posledné ulice bez kanalizácie v našej mestskej časti. Pripravili sme projekty nadstavby jedálne, kde vzniknú nové triedy ZŠ a projekt na verejne osvetlenie od Colníckej ulici až po futbalový klub.

Gabriela Ferenčáková, Čunovo:

Bola ukončená  rekonštrukcia objektu zdravotného strediska, ktoré sa  však doposiaľ nepodarilo sprevádzkovať. Značné úsilie bolo venované príprave  dokumentácie pre výstavbu novej materskej školy. Ppokračovalo sa v rekonštrukcii objektu, v ktorom bude umiestnená knižnica. V súčasnosti prebiehajú ukončovacie práce na 4 module kompletnej rekonštrukcie povaly a strechy sýpky, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, nakoľko táto bola v havarijnom stave.

Obzvlášť hrdá som na to, že sa mestskej časti podarilo po dlhých rokoch  majetkoprávne vysporiadať koridor vstupnej komunikácie do Čunova a v súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k projektovej  dokumentácii pre  Územné rozhodnutie na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova – Petržalská ulica, v súčinnosti s hlavným mestom.

 V 1. novoročnom čísle Bratislavských novín sa s vami starostovia podelia o plány na rok 2018.

(in)

Páčil sa vám článok?