Volebné zásady musí poznať každý volič

6.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami si dovoľujeme všetkým oprávneným voličom pripomenúť niektoré volebné zásady, ktoré vyplývajú z volebného zákona.

PRED VOĽBAMI

Do volieb môže každý volič nahliadnuť do stáleho zoznamu voličov, ktorý je prístupný na miestnych úradoch jednotlivých mestských častí. Tam si volič môže overiť, či je v zozname zapísaný a či údaje o jeho osobe sú pravdivé. V prípade, že to tak nie je, môže požadovať doplnenie či opravu týchto údajov. Ak mestská časť neodstráni chyby alebo nedostatky o osobe voliča, môže sa obrátiť na príslušný okresný súd.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu, vydá mestská časť po vyhlásení volieb na jeho žiadosť voličský preukaz, ktorý ho oprávňuje na zápis do zoznamu v inom volebnom okrsku.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

DEŇ VOLIEB

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku označenú odtlačkom pečiatky obce a podpísanú predsedom a ďalšími členmi okrskovej volebnej komisie.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.

Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla vyznačiť najviac štyroch kandidátov, ktorým dáva prednosť.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho upravil hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vložil do obálky. Členovia okrskovej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre telesnú chybu sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

(brn)

Páčil sa vám článok?