Devínska Nová Ves chráni pamätihodnosti

27.10.2006
Páčil sa vám článok?

V mestskej časti Devínska Nová Ves platí nové nariadenie týkajúce sa pamätihodností na jej území a jeho cieľom je najmä ich ochrana a evidencia. Predpis sa netýka kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

Do evidencie pamätihodností sú zaradené okrem hnuteľností a nehnuteľností aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam Devínskej Novej Vsi.

Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať ju a zachovať jej pamiatkovú hodnotou a dobrý technický prevádzkový a estetický stav. Pokiaľ ide o stavby, skupiny stavieb alebo areály a územia, musí ich využívať vhodným spôsobom. V prípade stavebných zmien nesmie vlastník pamätihodnosti objekt znehodnotiť a ak je potrebné spresnenie rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt pamätihodnosti, má požiadať o odborné stanovisko krajský pamiatkový úrad.

Na pamätihodnosť a v okolí 10 metrov je možné umiestniť reklamné a informačné zariadenie, oznamy alebo iné technické zariadenie len na základe kladného stanoviska miestneho zastupiteľstva.

Medzi pamätihodností podľa tohto nariadenia patria napríklad školská budova na Charkovskej ulici, pamätné a archeologické priestory na uliciach Slovinec, Istrijská, Námestie 6. apríla a ďalšie, ale aj areál Kostola svätého Ducha.

Páčil sa vám článok?