Župa má schválený rozpočet, takto sa podelia peniaze

16.12.2016
0
Župa má schválený rozpočet, takto sa podelia peniaze - zupa rozpocet
Páčil sa vám článok?

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom viac ako 144,7 milióna eur. Rozhodli o tom dnes jednohlasne poslanci na zasadnutí krajského zastupiteľstva, keď schválili rozpočet na rok 2017.

Podľa predsedu BSK Pavla Freša ide kraj v poslednom roku len do projektov, o ktorých sa vie, že sa uskutočnia. Rovnako sa venujeme mestu ako vidieku,“  poznamenal. Poslankyňa Anna Zemanová zhodnotila rozpočet ako konzervatívny a opatrný.

Najviac výdavkov, a to viac ako 50 miliónov eur, by malo ísť na vzdelávanie. Kraj je v súčasnosti zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho 14 gymnázií a 35 stredných odborných škôl, troch spojených škôl, dvoch konzervatórií a dvoch jazykových škôl. Jeho snahou je pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá, ale aj pre vysokoškolské štúdium na Slovensku i v zahraničí. Regionálne školstvo dáva podľa kraja základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva či rozvoj remesiel, a to aj podporou celoživotného vzdelávania. Práve tá je v rámci projektov na jednotlivých centrách odborného vzdelávania jednou z priorít na najbližšie roky. V rámci tejto rozpočtovej kapitoly však nejde len o všeobecné či odborné vzdelávanie, ale aj ubytovanie, stravovanie či voľnočasové aktivity pre žiakov a študentov.

Viac ako 25 miliónov eur by malo poputovať do sociálnych služieb a na plnenie kompetencií kraja v oblasti sociálnej politiky. V tomto smere poskytuje sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. V oblasti jednotlivých poskytovateľov ide o 15 domovov sociálnych služieb, tri zariadenia pre seniorov, štyri zariadenia podporovaného bývania, tri špecializované zariadenia, dve rehabilitačné strediská a jednu sociálnu rehabilitáciu. Nezabúda sa však ani na zdravotníctvo, ktoré by malo byť v roku 2017 podporené sumou 930.200 eur.

Komunikácie a cesty v rámci kraja by mali v budúcom roku zhltnúť viac ako 13 miliónov eur. Tie by mali byť použité na zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 518 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK. Ide o správu a údržbu ciest spolu s priľahlými trávnatými pozemkami, čistenie priekop, rigolov a krajníc, úprava zelene, zahrnutá je tiež zimná údržba. Rekonštrukcie ciest budú podľa schváleného materiálu pokračovať aj v roku 2017, a to na najviac opotrebovaných úsekoch. Ich súčasťou bude tiež oprava kanalizačných vpustí a poklopov, jarkov, cestných napojení či vodorovného a zvislého dopravného značenia. Okrem toho vyčlení kraj takmer 12 miliónov eur na oblasť dopravy, konkrétne cez rozpočtové podprogramy železničná doprava, autobusová doprava a Bratislavská integrovaná doprava.

Pre kultúru je v budúcoročnom rozpočte kraja alokovaných takmer 4,4 milióna eur, pre oblasť cestovného ruchu vyše jeden milión eur a na šport skoro 400-tisíc eur. S tým úzko súvisí aj strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu, ktorej súčasťou sú aj Bratislavské regionálne dotačné schémy. V tomto smere je v rámci kultúry vyčlenených takmer 900-tisíc eur, pre turizmus skoro 250.000 eur, pre rozvoj vidieka bezmála 350-tisíc eur a na šport a podporu mládeže temer 500-tisíc eur. Počíta sa tiež aj s individuálnymi a mimoriadnymi dotáciami.

Krajskí poslanci zároveň schválili rozpočty kraja na roky 2018 a 2019, avšak s tým, že príjmy a výdavky pre oba roky nie sú záväzné.

(TASR, Foto: BSK)

Páčil sa vám článok?