• Samospráva
  • 27.05.2014 16:06

V Dúbravke sa prideľovali byty v rozpore so záväznými pravidlami

0 0
V dúbravke sa prideľovali byty v rozpore so záväznými pravidlami - dubravka_urad

Keď sme vlani v auguste informovali, ako dúbravská samospráva dokáže predať obecný byt aj za týždeň, tušili sme, že s prideľovaním nájomných bytov a ich následným odpredajom nebude v tejto mestskej časti všetko s kostolným poriadkom. Potvrdili to výsledky kontroly, ktorú na podnet miestneho poslanca Juraja Káčera (SDKÚ-DS) urobila miestna kontrolórka.

Správa o výsledku finančnej kontroly bytovej agendy od roku 2007 do 2013, ktorú predložila miestnemu zastupiteľstvu, ukázala porušovanie všeobecne záväzného nariadenia mesta Bratislavy, nariadenia mestskej časti Dúbravka, zákona o slobodnom prístupe k informáciám a uznesení miestneho zastupiteľstva. Pri prideľovaní nájomných bytov žiadatelia evidentne uvádzali nepravdivé údaje a podľa všetkého im obecné byty nemali byť vôbec pridelené, pretože nespĺňali podmienky pridelenia.

Starosta dokonca pridelil byty zamestnankyniam miestneho úradu a ich rodinným príslušníkom, ktorí byty obratom predali alebo darovali tretím osobám. Okolnosti prideľovania bytov v Dúbravke vyšetruje aj polícia.

Azda najvypuklejším prípadom je pridelenie 1-izbového bytu na Saratovskej ulici istému Ľubošovi Šulimanovi, trvalým bytom Bojničky, okres Hlohovec. Vo svoje žiadosti o pridelenie obecného bytu uviedol prechodné bydlisko v Bratislave na Považanovej ulici 4, kde však podľa zistení kontrolórky nebol nikdy evidovaný na prechodný pobyt. Navyše, ako sám tvrdil v žiadosti, býval tu údajne bez nájomnej zmluvy, teda načierno. Okrem toho bol v čase pridelenia bytu vlastníkom rodinného domu v Bojničkách, čo je v rozpore s nariadením mesta Bratislavy o nájme bytov a obytných miestností určených na trvalé bývanie. Podľa mestského nariadenia sa žiadateľ zaradí do zoznamu, ak nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu a má trvalý pobyt najmenej päť rokov pred podaním žiadosti.

Ako sa ukázalo, Ľuboš Šuliman je navyše bratom vedúcej personálneho a mzdového oddelenia dúbravského miestneho úradu Laury Sobotovičovej. Tá tiež žiada o pridelenie obecného bytu, pričom ako bydlisko uvádza adresu Pod Lipovým 29, kde má trvalé bydlisko vedúca referátu správy bytov a nebytových priestorov dúbravského úradu Ľubica Hoffmanová.

Starosta Ján Sandtner podpísal s Ľ. Šulimanom 15. novembra 2011 nájomnú zmluvu na dobu určitú od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. No už 30. apríla 2013 starosta podpísal so Šulimanom nájomnú zmluvu na dobu neurčitú od 1. mája 2014. Vzápätí nájomca požiadal o odkúpenie bytu a 26. júna 2013 sa stal jeho majiteľom, pričom ešte v ten istý deň ho daroval bratovi Jurajovi Šulimanovi z Leopoldova.

Spôsob, akým získal obecný byt v Dúbravke brat vedúcej personálneho oddelenia, vykazuje všetky znaky podvodu. Podľa dostupných dokumentov Ľ. Šuliman nesplnil podmienky na pridelenie bytu podľa mestského nariadenia. V žiadosti neuviedol pravdu, bol vlastníkom nehnuteľnosti, no napriek tomu sa dostal do zoznamu žiadateľov a byt mu bol dokonca aj pridelený. Podľa správy miestnej kontrolórky preverila Šulimanove údaje v žiadosti práve Ľ. Hoffmanová, u ktorej má Šulimanova sestra nahlásený pobyt, aby splnila podmienku na pridelenie obecného bytu.

Pridelenie jednoizbového bytu na Saratovskej ulici navyše sprevádza aj vysťahovanie desaťčlennej rodiny Blahovcov, ktorým vznikol na nájomnom nedoplatok 21 127 eur. Dlh mal podľa pravidiel mestskej časti zaplatiť nový nájomník - Ľuboš Šuliman. Ten však zaplatil len tretinu, presnejšie 10 093 eur, zvyšok vo výške 21 127 eur zostal dlhom Blahovcov voči mestskej časti. V skutočnosti pôjde o nedobytnú pohľadávku, od vymáhania ktorej mestská časť časom upustí.

Takýchto prípadov čudného prideľovania dúbravských bytov je v správe miestnej kontrolórky viacero. K zverejneným výsledkom kontroly sa starosta Ján Sandtner zatiaľ odmietol vyjadriť s tým, že nevie, čo jeho úradníci robili. Mal by to však vedieť, pretože za úradníkov zodpovedá on. Navyše ak je na všetkých zmluvách jeho podpis...

Radoslav Števčík


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2014 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.