Problémom Vajnor je nedostatok peňazí, bez nich sa mnohé problémy riešiť nedajú

31.12.2008
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Vajnory patrí medzi menšie bratislavské mestské časti. Majú však bohatú históriu, tradície, na čo sú Vajnorčania aj patrične hrdí. Staronovým starostom Vajnor je Ing. Marian PRUŽINA, s ktorým sme sa pozhovárali o uplynulých štyroch rokoch, ale aj o tom, čo čaká Vajnory v novom volebnom období.

- Pred štyrmi rokmi, keď som sa stal starostom Vajnor, bolo mnoho problémov nevyriešených, mnohé otázky života mestskej časti zostávali otvorené. počas predchádzajúceho volebného obdobia sme sa snažili položiť základy samostatného rozvoja Vajnor. Bola schválená nová územno-plánovacia dokumentácia, založili sme tradíciu nových kultúrnych a športových podujatí, začala sa budovať kanalizácia. Približne tretina splaškovej kanalizácie je už zakopaná v zemi a čaká na sfunkčnenie. V prevádzke je aj hlavná prečerpávacia stanica. Vajnory sa svojimi aktivitami dostali aj do povedomia všetkých mestských častí.

Ktoré z vašich plánov sa realizovať nepodarilo a čo ste si predsavzali urobiť vo Vajnoroch v najbližších štyroch rokoch?

- Nepodarilo sa nám začať výstavbu obchvatovej komunikácie cez letisko, a to aj napriek tomu, že územné rozhodnutie sme dostali. Komplikujú to najmä nedoriešené majetkovoprávne vzťahy, ktoré verím, že sa skoro vyriešia. V nadchádzajúcich štyroch rokoch chceme pokračovať v dosiaľ vykonanom. To znamená, že chceme dobudovať splaškovú kanalizáciu a riešiť problém dažďovej kanalizácie. Chceme konečne vybudovať spomínaný obchvat, otvoriť nové ulice na výstavbu rodinných domov, rozšíriť cintorín. Ďalej chceme obnoviť uličnú zeleň a lavičky, zvýšiť čistotu mestskej časti, v lokalite Vajnorských jazier chceme vytvoriť lepšie podmienky na rozvoj športu a rekreácie. Tých predsavzatí je však oveľa viac, pričom nezabúdame ani na šport, kultúru, sociálnu oblasť, a to najdôležitejšie - financovanie mestskej časti. Bez peňazí sa totiž nedajú zrealizovať ani tie najpotrebnejšie či najodvážnejšie projekty. Preto chceme podporiť iniciatívu samospráv na presadenie takej úpravy zákonov, ktoré by boli na prospech samospráv miest a obcí na Slovensku. V okolí Vajnor chceme rozvinúť cyklistiku a vytvoriť vhodné podmienky na agroturistiku. Budeme podporovať uličný šport, po dobudovaní káblovej televízie chceme zriadiť aj štúdio vajnorskej káblovej televízie a perspektívne vybudovať kultúrne stredisko s knižnicou, klubom a spoločenskou sálou.

Problémom Vajnorčanov je dopravné spojenie s centrom mesta. Aké sú možnosti jeho riešenia?

- Jednak je to otázka intervalov spojenia mestskej hromadnej dopravy Vajnor a mesta, ktoré sú nedostatočné. To však súvisí so situáciou Dopravného podniku, ktorý nemá dosť peňazí na nákup nových autobusov, ktoré by mali posilniť spojenie našej mestskej časti s centrom Bratislavy. Druhým problémom je zlé napojenie Vajnor zo Seneckej cesty. Chýba tu mimoúrovňová križovatka, ktorá by tento problém riešila. Výstavbou nového diaľničného napojenia sa vyrieši aj vybudovanie tejto križovatky.

Zhováral sa Slavo Polanský

Páčil sa vám článok?