Starostka Jaroviec Mária Wuketichová: Spoluprácu s mestom hodnotím pozitívne

17.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

V sérii rozhovorov so starostami jednotlivých bratislavských mestských častí pokračujeme aj v tomto vydaní našich novín. Tentoraz na naše otázky odpovedala starostka Jaroviec Mária Wuketichová.

Vlani ste v našej ankete za jednu z priorít označili dobudovanie kanalizačnej siete vo vašej mestskej časti. Mohli by ste uviesť podrobnosti?

- Budovanie kanalizácie je rozdelené na viacero etáp. V súčasnosti je v našej mestskej časti kanalizácia vybudovaná asi na 70 percent. Ukončujú sa práce na uliciach Ovocná a Semenárska. Máme prísľub, že v najbližšom období sa začnú práce na Mandľovej ulici. V prípade, že by sa nám podarilo spolu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou práce zrealizovať, mestská časť by bola odkanalizovaná asi na 90 percent. Ostalo by odkanalizovať už len ulicu Mandľová - západ a napojenie školy.

Mohli by ste bližšie charakterizovať rozvojové územia mestskej časti? Na čo konkrétne by mali byť využité a v čom bude spočívať ich rozvoj?

- Na základe požiadavky valného zhromaždenia urbárskej spoločnosti „pozem. spol.“  požiadal jej predseda o vypracovanie územného plánu zóny Jarovce PD Dvor. Tento dokument je spracovaný v štádiu konceptu a v krátkom čase by mal byť predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Spracovanie územného plánu zóny financovala urbárska spoločnosť, aj keď obstarávateľom je mestská časť. Spracované územie má funkciu bývania v rodinných domoch v počte 54 s okrasnými a úžitkovými záhradami.

Kde konkrétne treba v Jarovciach dobudovať technickú infraštruktúru, v akom rozsahu a v akom časovom horizonte?

- Infraštruktúru treba vybudovať najmä v lokalitách, kde sa uskutočňuje individuálna bytová výstavba. Ide najmä o ulice Mandľová - západ, Morušovú a Kožušnícku. Ako som uviedla v predchádzajúcej odpovedi, spracováva sa územný plán zóny Jarovce PD Dvor. Na toto územie nadväzujú aj územia, ktoré nemajú rozpracovaný územný plán zóny, preto miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenie, z ktorého vyplýva požiadavka rozpracovania aj týchto území. Ide o Morušovú, Zeleninovú a Koreňovú ulicu. Zámerom je vytvoriť regulačný nástroj s návrhom regulatívov a limitov, ktoré zabezpečia vyvážený a komplexný rozvoj územia v súlade so súčasnými i budúcimi potrebami obyvateľov. Limity a regulatívy súčasne vytvoria podmienky na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt a ich zhodnocovanie v súlade s princípmi trvalo udržateľného životného prostredia.

Je niečo nové v projekte vedecko-technologického parku, ktorý by mal byť v Jarovciach?

- Vedecko-technologický park Jarovce- Kittsee je navrhovaný v súlade s overovacou štúdiou a otázka zhodnotenia prihraničného priestoru vyplynula z novej geopolitickej situácie mesta. Projekt je podporený medzištátnymi rakúsko-slovenskými dohodami. Ide o strategický zámer mesta a v návrhu územného plánu hlavného mesta bude táto lokalita overená z hľadiska aktuálnych medzinárodných súvislostí.

Aké významnejšie investičné zámery sú naplánované na území Jaroviec?

- Je vypracovaná urbanistická štúdia vybudovania areálu rekreácie, športov a turistiky, ktorého prevažná časť je na katastrálnom území Jaroviec a sčasti aj na katastrálnom území Petržalky a Rusoviec. Ide o územie nachádzajúce sa medzi štátnou komunikáciou I/2 (Bratislava - Petržalka - hranica s Maďarskom a Rakúskom) a pravým brehom Dunaja. V priestore medzi ochrannou hrádzou a Dunajom sú vodné plochy Jarovského ramena a Zemníka s lužnými lesmi a lúkami v okolí, ktoré je možné s malými investičnými nákladmi využiť na rozmanité aktívne trávenie voľného času pre návštevníkov. V budúcnosti by sa areál mohol stať dôležitým medzinárodným centrom rekreácie, športu a turistiky. Urbanistická štúdia je v štádiu rozpracovanosti. Projekt patrí medzi strategické zámery mesta. Iné zámery či investície sa zatiaľ neobjavili - zrejme to súvisí s tým, že Jarovce sú výrazne ovplyvnené tangujúcou diaľnicou D61. koridorom medzinárodnej železničnej trate a ovocnými sadmi vo východnej časti územia smerom k Rusovciam. To je aj príčina, pre ktorú extenzívny rozvoj mestskej časti do širšieho priestoru nie je možný. Pre individuálnu bytovú výstavbu sa skôr využívajú plochy v zastavanej časti Jaroviec, preluky a podobne.

Aké sú vaše predstavy o spolupráci s novým vedením mesta, ktoré vzišlo z vlaňajších komunálnych volieb?

- Pána primátora som poznala ešte v čase, keď bol starostom Starého Mesta. Je dobré, že takýto post zastáva človek, ktorému je komunálna politika blízka a má záujem o to, aby spolupráca medzi mestom a mestskými časťami fungovala. Ústretovosť hlavného mesta môžem hodnotiť jednoznačne pozitívne.

Zhováral sa Juraj Handzo

Páčil sa vám článok?