Starosta Devínskej Novej Vsi Vladimír Mráz: Impulzom rozvoja môže byť okrem priemyslu i cestovný ruch

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Ako by ste zrekapitulovali obdobie v Devínskej Novej Vsi od komunálnych volieb na jeseň roku 2002 po dnešok?

- Počas uplynulých troch rokov sa nám naše ciele, ktoré by bolo možné rozdeliť do niekoľkých základných oblastí, darilo plniť. Za najdôležitejší predpoklad plnenia volebného programu sme považovali zvýšenie rozpočtových príjmov, aby sa nám naše zámery darilo plniť vlastnými silami. V tomto smere sme dosiahli pozitívne výsledky. S príchodom ďalších podnikateľských subjektov sa zvýšil počet daňových poplatníkov, a tým aj príjmy mestskej časti. S tým úzko súvisí naša podpora cudzích investorov, ktorí smerujú do priemyselných parkov. Na tieto úlohy nadväzujú ciele na poli urbanizmu a rozvoja územia mestskej časti. Už sme spracovali niekoľko štúdií a územných dokumentov, ktoré majú zaviesť v území reguláciu a limity.

Ktoré zámery považujete v tomto smere za najvýznamnejšie?

- Pre priemyselný park v zóne Sever sa pripravuje urbanistická štúdia, ktorú chceme prerokovať v septembri. Ide o lokalitu situovanú v dotyku na zastavané územie v intraviláne. Plochy na území bývalých Západoslovenských tehelní majú byť využívané na logistické a administratívne účely. Malo by sa tu vytvoriť zhruba 2000 nových pracovných príležitostí. Na ilustráciu, dnes vo Volkswagene a ďalších prevádzkach na území mestskej časti pracuje asi 12-tisíc ľudí, čo sú takmer tri štvrtiny počtu obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Priemyselný park má veľký potenciál pre ďalší rozvoj mestskej časti. K ďalším našim cieľom patrí obnova historického jadra a Istrijskej ulice, pre ktorú sme spracovali aj podrobnú štúdiu. Ráta sa tu s dostavbou prieluk, rekonštrukciou komunikácie a fasád a inými prácami, ktoré by mali viesť k vytvoreniu čohosi ako centra mestskej časti. Rád by som spomenul aj strategický zámer prepojenia Devínskej Novej Vsi cyklotrasou s Rakúskou republikou. Tento projekt podporujú aj susedné rakúske obce, na jeho financovanie chceme žiadať prostriedky z EÚ. Z grantov už boli, resp. budú financované aj iné projekty, napríklad dendropark v lokalite Podhorské, dobudovanie klubu dôchodcov či výstavba kompostárne.

Na ktoré zámery dôležité pre život obyvateľov Devínskej Novej Vsi sa sústreďujete v tomto a budúcom období?

- Máme rozostavané dve veľké investície. Prvou je súbor stavieb kultúrno-spoločenského centra, ktorého súčasťou je aj Chorvátske múzeum. Predpokladáme, že táto stavba, ktorá bude slúžiť nielen Chorvátom, ale celej širokej verejnosti, bude dokončená do dvoch mesiacov. Druhou významnou stavbou je Domov sociálnej starostlivosti a služieb ako geriatrického centra pre seniorov. Táto stavba by mala byť takisto ukončená v priebehu dvoch mesiacov. Mala by umožniť rozšírenie servisu pre seniorov. Pôvodným zámerom bolo vytvoriť akúsi „škôlku pre seniorov“ s dennou dochádzkou, tento zámer sme rozšírili aj o dlhodobejšie pobyty. V budúcnosti chceme vybudovať cyklotrasu prepájajúcu Devínsku Novú Ves s Rakúskom, konkrétne so zámkom Schlosshof. Strategickým zámerom predpokladajúcim rozvoj cestovného ruchu vo vzdialenejšej budúcnosti je využitie geotermálnych zdrojov, ktorých existenciu predpokladáme na území mestskej časti. To však už bude skôr úloha pre našich nástupcov.

Ktoré dopravné stavby sú významné pre život mestskej časti?

- Realizovali sme celý rad dopravných stavieb. Rekonštruovali sme Námestie 6. apríla, pripravili sme štúdiu obnovy Predstaničného námestia a okolia hotela Morava a hľadáme investora, čím vytvárame podmienky na ďalší rozvoj bytovej výstavby, ktorý sa orientuje severozápadným smerom, teda smerom k Volkswagenu a Stupave. Veľa si sľubujeme od spoločných investícií s mestom, konkrétne od preložky ulice Mlynská, začatie výstavby ktorej by sme uvítali už v tomto roku, a od začatia výstavby novej vstupnej komunikácie do Devínskej Novej Vsi, ktorá by mala vzniknúť predĺžením Eisnerovej ulice kolmicou na štátnu cestu do Stupavy číslo II/505.

Aké významnejšie investície realizujú na území vašej mestskej časti súkromní investori?

- Jedným z najväčších projektov je výstavba 157 bytov, ktoré sa stavajú v spolupráci s holandskou spoločnosťou DONA Development. Ide o kombináciu zástavby rodinnými a bytovými domami v lokalite Blížne – Zamajerské, neďaleko už spomínanej priemyselnej zóny, od ktorej má byť táto novo vzniknutá obytná zóna oddelená biokoridorom. V súčasnosti sa už začala prvá etapa výstavby, v budúcom roku by mala byť ukončená celá. Okrem toho hľadáme investora aj pre budúcu výstavbu podobného charakteru v ďalšej lokalite na opačnej strane – Dolné Zamajerské.

Ktoré z aktivít mestskej časti, ktoré sme ešte nespomenuli, by ste chceli osobitne vyzdvihnúť?

- V súčasnosti napríklad rekonštruujeme televízny káblový rozvod, ktorý sme vybudovali vo vlastnej réžii a všetkým obyvateľom Devínskej Novej Vsi umožňuje prijímať vysokokvalitný televízny signál v digitálnej forme, pričom rozširujeme súčasnú ponuku programu 33 televíznych staníc na asi 58. Výhodou je práve to, že sme vlastníkom káblového rozvodu, čo obyvateľom umožňuje príjem signálu za oveľa nižšie ceny ako v prípade, že by ho prevádzkoval iný subjekt.

Čo podľa vás ešte chýba v infraštruktúre mestskej časti?

- Až jednu tretinu obyvateľstva Devínskej Novej Vsi tvoria deti a mládež. Práve pre túto skupinu nám chýbajú priestory na trávenie voľného času. V lokalite športového areálu Základnej školy P. Horova sme začali s výstavbou vzorového ihriska s trávnatým povrchom, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. Radi by sme podobné ihrisko vybudovali aj v areáli Základnej školy I. Bukovčana 1 a 3, aby si mládež aj tu mohla nájsť priestor na trávenie voľného času. Mladých žije v mestskej časti asi 5000, preto je veľmi dôležité, aby sme im vytvorili podmienky na pozitívne trávenie voľného času. S tým súvisí aj už spomenuté dobudovanie kultúrno-spoločenského centra.

Ktoré dopravné problémy sú pre mestskú časť najpálčivejšie?

- Je to predovšetkým spojenie mestskej časti s centrom prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy. V spolupráci s mestom sme našli jedno z riešení, ktoré by sa malo odskúšať už v najbližšom čase. Vychádzame z poznatku, že Patrónka, cez ktorú sa väčšina našich obyvateľov prepravuje do centra, je lievikom, kde kvôli zápcham dochádza k zdržaniu. Zahusťovanie intervalov liniek MHD tu nepomôže, preto sa našlo riešenie spojenia s centrom cez Devín, kde bola zrekonštruovaná Kremeľská ulica a vďaka tomu tadiaľ môžu jazdiť aj vysokokapacitné autobusy. Toto spojenie Devínskej Novej Vsi s centrom s vyústením pod Novým mostom by malo byť zavedené ešte v tomto roku. Verím, že občania budú s týmto riešením spokojní.

Páčil sa vám článok?