ZISŤOVALI SME - Strom padá na pomník: Koho žiadať o výrub a kto zaplatí škodu?

8.11.2020

Zdroj: (bn)

Páčil sa vám článok?

Aj na cintoríne stromy rastú a tiež starnú. V prípade, že sú v tesnej blízkosti hrobového miesta, môžu po čase pomník poškodiť. S takýmto problémom sa trápi aj náš čitateľ Viliam. Koho žiadať o odstránenie nebezpečného stromu a kto zodpovedá za prípadnú škodu vysvetľuje riaditeľ spoločnosti MARIANUM Boris Šramko.

Kto má povinnosť postarať sa o odstránenie nebezpečného stromu na cintoríne, ktorý ohrozuje hrobové miesto, možno aj okoloidúcich ľudí?

Starostlivosť pripadá prevádzkovateľovi pohrebiska, na cintorínoch v Bratislave je ním MARIANUM. Hroby na pohrebiskách (na cintorínoch a v  Krematóriu) sú Zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny chránené. Ak však spôsobujú škodu, nájomca daného hrobového miesta môže požiadať o výrub dreviny. V takom  prípade dáva MARIANUM vždy súhlasné stanovisko.

Znamená to, že o odstránenie takéhoto stromu máme žiadať vašu organizáciu?

O výrub stromu treba požiadať príslušnú mestskú časť - oddelenie životného prostredia, v ktorej sa cintorín nachádza. Podmienkou výrubu je, že nájomca hrobového miesta zabezpečí náhradnú výsadbu a MARIANUM zabezpečí náklady na výrub a likvidáciu drevnej hmoty po výrube.

Čo v prípade, že starý či suchý strom zničil pomník? Kto uhradí škodu?

Ak rastúci strom poškodí pomník pri oreze, alebo výrube, za škodu zodpovedá ten, kto realizuje orez alebo výrub dreviny.
Ak však strom spadne napríklad vplyvom vetra alebo smršte, víchrice, škodu spôsobenú živlom znáša nájomca hrobového miesta – v prípade, že pomník nemá poistený v komerčnej poisťovni.

FOTO: Na dvoch najväčších bratislavských cintorínoch pribudli dotykové informačné panely

Organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy spustila pilotný projekt elektronizácie a informatizácie poskytovaných služieb. Na dvoch najväčších cintorínoch Vrakuňa a Slávičie údolie pribudli informačné dotykové panely na vyhľadávanie hrobového či urnového miesta či informácií o zaplatení nájomného. Bratislava má takúto technológiu v teréne skôr než susedná Viedeň...

Náš čitateľ sa sťažuje, že nebezpečný strom bol síce zrezaný, no korene pod pomníkom odstránené neboli a stále ho narúšajú. Aby sa mohli odstrániť, bolo by potrebné rozobrať časť pomníka. Má v takýchto prípadoch znášať náklady on?

Uvedený nájomca sa niekoľko rokov sťažuje na ten istý problém, avšak obhliadkou sme preukázali, že poškodenie pomníka nenastalo rastom dreviny (ktorá, mimochodom, po výrube už nič narúšať nemôže), ale že k poškodeniu pomníka dochádza sadaním zeminy po pochovaní. Je to prirodzený proces po „zotletí tela zosnulého“, čo je výraz na rozloženie tela a truhly zosnulého v zemi, čím dochádza k následnému sadaniu zeminy aj počas niekoľkých desiatkach rokov. Procesu sadania zeminy po pochovaní sa jednoducho nedá zabrániť a je potrebné počítať s tým, že po niekoľkých rokoch sa musí hrobové príslušenstvo rozobrať, urobiť opakovane betónový plávajúci rám a pomník znovu zložiť.

Zdroj: BN

​Mnohí ľudia si dreviny pri hroboch vysádzajú sami, treba však na to súhlas.

Mnohí ľudia si pri hrobových miestach aj sami vysádzajú stromy. Treba na to súhlas správcu cintorína?

Nájomcovia, ktorí si vysádzajú dreviny v blízkosti svojich hrobových miest, porušujú VZN č. 17/2012 hl. mesta SR Bratislavy - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hl. mesta SR Bratislavy, ktorý nájomcovi zakazuje vysádzať dreviny na cintoríne bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. Dreviny na cintorínoch sú vhodné na vysádzanie len na vybraných miestach, kde nemôže poškodiť príslušenstvo hrobového miesta a túto starostlivosť a proces zabezpečuje zamestnanec, sadový technik organizácie MARIANUM. Typy drevín musí zodpovedný pracovník vyberať veľmi starostlivo a obozretne a musí vziať do úvahy konkrétne lokálne požiadavky a umiestnenie vysádzanej dreviny.

(ac)

Páčil sa vám článok?